Майтрея (Майдыр) бурганнын «Агни Йога» деп ооредиинден узундулер

Экии, хүндүлүг номчукчулар! Силерниң кичээнгейиңерге будда Шакьямуниниң соонда кээр деп кижи төрелгетенниң манап турганы амгы үениң буддазы Майтреяның (Майдырның) 1928-1938 чылдарда орус дылда бижиттирип каан бистиң амгы үевиске хамаарышкан «Агни Йога» деп Өөредиинден ушта бижилгелерни бараалгадыр-дыр мен. Ол 11 аттыг улуг Өөредиглерден тургустунган:

  1. Морияның садының бүрүлери
  2. Община
  3. Агни Йога
  4. Төнчү кызыгаар чок Октаргай (2 кезектиг)
  5. Иерархия
  6. Чүрек
  7. Оттуг Делегей (3кезектиг)
  8. Аум
  9. Акылар
  10. Чер үстүнүң делегейи

Домактарны дорт очулдуруп бижээн мен. Мээң бодумнуң тайылбырым скобка иштинде. Өөредиглер дугаарлап каан параграфтардан тургустунган. Мен баштай оларның дугаарын биживейн, калбаа-биле бижипкен мен. Бир абзац-ла бир параграф кылдыр. Билип алыры нарын чүүлдерни биживейн, кижилерге билдингир чүүлдерин ушта бижээним ол. Эгелерни номчукчуга номчуурунга эптиг болзун дээш, бодум тургускан мен.

Беш Өөредигни очулдуруп каан мен, улаштыр бижип турар мен. Ам оларны маңаа кезектеп салып, улаштыр немей бижип-ле турар мен. Ынчангаш кым сонуургаар болдур, мээң бо блогумда подпискага электроннуг адрезиңерни айыткаш, бижидип аарыңарны диледим. Немей бижипкеш-ле, силерге почта-биле дыңнадып турар мен. Оон-даа өске тыва дылда бижип турган статьяларымны бичиилеп салыр мен, орус-даа дылда статьяларны шаам-биле үзүктел чок бижиир мен. Майтрея бурганның чуруун үстүнде көрдүңер, ол херек апарган таварылгаларда кижилерге ындыг хевирлиг кижи кылдыр көстүп кээп турар.

Мория дээрге Шамбаланың Улуг Бурган Башкызы Майтреяның шола ады-дыр. Социализм чаа тургустунуп турда, ону чаа өзүп олурар садка ол дөмейлеп турган. Морияның сады дээрге – Морияның азы Майтреяның социализми дээни ол.

Морияның садының бүрүлери

“Өөредигни кым бергенил?”-деп айтырза: “Чөөн чүктүң Махатмазы”-деп харыылаңар. “Ол кайда чурттап турарыл?”-дизе: “Башкының чурттап турар черин чугаалап, харын-даа ону адап безин болбас. Силерниң айтырыыңар Өөредигниң утказын билбезиңерни көргүзүп турар.”-деп харыылаңар. “Мен кажан херек апаар мен”-деп айтырза: “Бо шактан эгелээш чүс чылга чедир”-деп харыылаңар. “Кажан ажылче белеткенип алыр мен?”-дизе: “Шак безин эрттирбейн”-деп харыылаңар. “Кажан кыйгы кээрил?”-деп айтырза: “Удуп чыткаш безин белен болуңар”-диңер. “Бо үеде канчаар ажылдаарыл?”-деп айтырза: “Күш-ажылдың шынарын улгаттыргаш”-деп чугаалаңар.” (Өөредиг мындыг сөстер-биле эгелээн. Шамбаланың Башкыларын Махатмалар дээр. Махатма – Великая Душа- дээн. Ш. Ондар).

Сеткил-соруктуң корум-чуруму чокта, кижи хостуг болуп шыдавас. Кул кижиге чурум кара-бажың-биле дөмей. Хостуг кижиге ол эм шынарлыг кайгамчык чаагай сад-биле дөмей.

Корум-чурумну дужамык деп бодаар болза, эжиктер ажыттынмас, дужамыктыг кижи чадалап үнүп шыдавас.

Корум-чурумну чалгыннар деп билзе эки.

Берип тургаш, ап турар бис.

Эт-сеп, идик-хепке хөңнүвус чок болза, дээрлерден хеп кедер бис.

“Чангыс дилээм бар – күжүңерни алдын-биле кошкатпаңар. Мээң Өөредиим алдынга хөңнү чок”.

Карма хоойлузу албан күүсеттинер, ындыг-даа болза танывазы улуска эки-тура-биле буян кылгаш, ооң шынарын өскертип ап болур.

Башкының болгаш аңаа хамаарышкан кижилерниң ауразын үреп, оларга багай чүве кылырга, кеземче-биле, өжээн-биле-даа эвес, чаягаар-ла дедир келген чаштанчы согугдан боттарының ауразынга үттер аттырып, боттарынга багай чүве кылып алыр.

Өскелерге багай чүве күзээш, боттары өжүп каар.

Сагыш-сеткили ядаргай кижилерни эртемденнер дээрге, хүлүмзүрүп калыңар.

Хүн чырыы эки, сылдыстыг дээр нервилерни оожургадып турар. А ай чырыы биске таарышпас, ооң херелдери агаардан тынып турар энергиявыска дээп, багай салдар чедирип турар. Айның сорунзазының күжү улуг-даа болза, дыштанылгага ол таарышпас. Кижилерниң энергиязын соруп чоруур чамдык кижилер дег, ай кижилерге аар-берге, халалыг. Ай чырыынга хуулгаазын күштерниң күжү көвүдей бээр.

Дыштанып тургаш, каттырар болза эки, каткыдан щитовидная железа арыгланып турар.

Өнчү-хөреңгини канчаар эдилээрил?

Эт-септи бодунуң өнчү-хөреңгизи деп бодавайн, оларга хандыкшывайн эдилээр болза эки. Херек кырында чок өнчү-хөреңгиге хандыкшыл – делегейниң өлүмү. Чүүлдерни өнчү кылбайн эдилээри - салгал дамчывазының оруун ажыдар. Кым оларны экижидип турар болдур, ол кижи эдилээр. Маңаа чер, арга-арыглар, суглар-хөлдер база механиканың хамык чедиишкиннери, янзы-бүрү чогааттынган чүүлдер хамааржыр.

Диленген кижилерге акша бээр чорукту чидирер болза эки, ажыл-биле азы эт-сеп-биле дузалаар. Кажан чон сеткил-соруктуң оруу-биле чоруп турда, ажыл чок чорук, ажыл чок кижи турбас ужурлуг. (Шамбаланың Бурганнарының айыткан оруу-биле чоруур болза эки. Оларның айыткан оруу - коммунизм. Ш. Ондар).

Чечек бооп төрүттүнери ховар. Чамдыктары улуг теректер бооп төрүттүнуксээр. Кандыг-бир дириг амытан бооп төрүттүнер тургаш, орукту кыскаладып, үнүш аймаа кылдыр төрүттүнеринге солуп аарын хорувайн турар. Курт-хымыскаяктың медерели чараш чечектерниң медерелинден улуг эвес. Чечектер бооп төрүттүнери берге, ындыг-даа болза ону манап аар болза, чараш чүвениң оруу өске оруктардан кыска.

Мегелепкен кижиге - сээң мегең меңээ ажыктыг болду-дээр. Оорлапкан кижиге - чаа чүве садып аар үениң келгени ол боор-дээр. Ындыг-даа болза, мээң эт-севимге дегбээниң дээре, меге болгаш оор чорук сээң кырыңче чаңнык дүжүрүптер-дээр.

(Шамбаланың Башкылары бүгү делегейде төрүттүнген уругларны бичии чажындан эгелеп хайгаарап, оларның эки бодалдарын деңзигүүрлеп, арыг бодалдарга амырап, өөрүп, эң дээрелериниң сайзыралынга дузалажып чоруурлар. Бир параграфтың анаа утказын бижидим. Ш. Ондар).

Хүрээге эвес, сагыш-сеткилиңерге тейлеңер деп Христос ынча дээн. Шамбала-биле медерелдиг харылзааның барымдаалары чугула херек. Бурган-Башкылар ачы-дуза чедирер дээш, медерелдии-биле практиктиг, боттуг Үндезин-биле чоруп олурар. Бо бөдүүн чүүлде, бүүдүүлүк чорукче белинге чедир шымны берген кижилерниң билбези, Чажыт чыдып турар. Бөдүүн чорукту, чараш чүүлдерни, коргуш чок чорукту билип аары берге.

Кижиниң бөдүүнү эки

Кижи бодун бөдүүн ап чорууру чугула.Үрдүнчек, сыңзыг чорук кижиниң оруун дуй чыдып турар. Авыяастыг, ийи арынныг чорукче кирбейн, бүгү күжениишкиннерни ажыглап тургаш, бодун тогдунар чоруктан адырлыыр болза эки. Бо - шагдан тура билдингир чүүл. Кижи бүрүзү ооң бөдүүнү кайда аскап турарын билир болза эки.

Кижи бодунуң кылып турар чүүлдеринге боду бүзүрелдиг болза - ол эки, а бот-тогдунар чорук - хоралыг. Самдар кижи бөдүүн эвес-даа бооп болур. Бөдүүн чорук-биле улуг орду тудуп аар. Башкылар эң бөдүүн сөстер-биле чугаалап турар. Христостуң бөдүүн, чарт сөстерин өскертип, нарын билиишкиннер киирип каан болза, ындыг бижимелдерни өртедиптер.

Чер кырының аппараттары хоралыг боорга, оларны узуткаар үе келир, ынчан кижиниң бодунуң бойдустан чаяган аппарады ажылдап эгелээр.

Өлүм чок деп билиг - улуг. Шупту кижилер ону уттупкан, оон башка ам-даа дириг чурттап чорбастар бе.

Материяның четпес, тудуузун эдер үе келген. Маңаа чон бодунуң сеткил-соруун медереп билир болза эки. Ынчангаш канчап-даа тургаш, селеме азы чаңнык-кызаңнаашкын-биле даа болза, чоннарны көдүрер, оларның сеткил-сагыжының кышкызын оттурар.

Бирги чогаадыкчы хөделиишкиннерни көрген болзуңарза, кайгап, корга бээр силер. Материяга материя-биле салдар чедирери эң-не берге болуп турар. “Өлүмнүң кырынга өлүм кылган”-деп чүүлдүң утказын кижилер угаап- бодавайн турар. Кижилерниң келир салым-хуузу оларның сагыш-сеткилиниң кооперациязының амыдыралындан хамааржыр деп шиитпирлеп каан. Кижилер шаанда касталар, класстар-биле аңгыланып турган болза , бо шагда чырык азы кара деп нарын ангыланыышкын тургустунуп, бергедээшкинни тургузуп турар. Арыглаттына берген коммунизм кижи төрелгетенниң эң эки кезээн аңгылап, шилип аар. Чаа шеригже келдиртиишкин дег, ниити ак-биле карадан шилилге кылыр. Тускай хемчеглер кылбайн, шилип аары дыка берге! (Мында социализм тургузуушкуну, совет удуртукчуларның частырыгларын бижип турары илдең. Ш. Ондар).

Христостуң ады-биле дыка улуг кем-херек үүлгедиишкиннери болган. Өскертип каан ооң өөредиглерин эдер болза эки. Шупту чүве үелиг. Хуусаадан эрте чүү-даа болбас.

Багай бодалдарның хоразы

Кижилерниң эки, багай бодалдарының өңнери аңгы. Оларны агаар делгеминге тускай херелдер-биле хынап, багай бодалдарны Башкылар өртедип турар. Багай бодалдар халдавырлыг аарыглардан-даа артык хоралыг болур. Сөстерден бодалдар күштүг болур, ынчангаш ынаар кичээнгейни салыр болза эки.

Өөрүшкү дээрге тускай мерген угаан-дыр-деп Христос ынча дээн. Үнүштер, чүү-даа чүвелерден артык, агаарның энергиязын боттарынга хөйү-биле чыып ап турар. Үнүштер аразынга чоруур болза, энергия алыры, пранаяма азы энергия чыыр тыныш мергежилгелерин кылганындан-даа артык болур. Үнүштерниң үттери чүгле бүрүлери азы чечектери үнерге херлип, улгадып турар эвес, ооң өлүгленип баксыраан, кургаан кезектерин ап каарга база улгадып, херлип турар. Хүнге кургаткан үнүштер база ажыктыг. Үрелип, чыдаан үнуштер, черле өске-даа чүүлдер, хоралыг. Олар кара чүүлдерни бодунче тыртар. Кезип каан чечектерни хайгаарап турар болза эки. Даштыкы хевирин эвес, чыдын көөр. Чечектер чок үеде ине бүрүлерлиг бичии ыяштар ажыктыг.

Кижилерниң дугайында багай, меге чүве чугаалаар болза, бодунуң будунга дужак кедирип аар.

Солагай талазында – коргуушкун, бодун бодаары, ажык-кончаа бодаары, каразыыры, дорамчылаары, бодун кээргээри, Өөредигни шын эвес көөрү, багай чүүлдер чугаалаары, угаан-бодал-биле болгаш херек кырында өскерлиири. Оң талазында – бериишкин, улусту кээргээри, дидими, коргуш- чогу, бердингени, чайгылыш чогу, карааның көскүзү, шимченгири, маадырлыг чоруктуң оруу болгаш чырыы, билиишкинниң шыны, мактап, алдаржыдып, чудүүрүнүң буян-кежии. Солагай талазында – төлээшкин болгаш когарал, каража. Оң талазында – алыышкын.

Бодалдар дээш харыысалганы медереп билир болза эки. Кижилер баштай, кылган чүүлдери, ажыл-херектери дээш харыысалганы билир турганнар болза, сөөлүнде сөстерниң харыысалгазын база биле бергеннер. Ам бодалдарның өртендир чиир өртүнүң харыысалгазын билир үе келген. Кижи төрелгетен, чүгле кылган чүүлдери дээш эвес, а бодаан бодалдары дээш база дыка багай үүлени азы карманы ажылдап ап чоруур.

Будда дугайында сургаал чугаа: “Кадарчы кижи терек адаанда боданып олурар кижи көрүп каан. Чанынга олуруп алгаш, ону өттүнүп, боданып эгелээн. Ол бодунуң хойларының санын, оларның дүгүнден орулганы санап олурган. Кайызы-даа ыыт чок олурганнар. Адактың сөөлүнде кадарчы айтырып-тыр: “Чүнүң дугайын боданып олур силер, хайырааты?” “Бурган дугайында.” “А мен чүнү бодап олурган деп мен?”-деп кадарчы айтырган. “ База бурган дугайында.” “ Чок, чазыпкан-дыр силер, хойларым дүгүн эки өртекке чедирип аарының дугайын бодап олурдум.” “Дөмейле, бурган дугайында-дыр. Мээң бурганымның садар чүзү-даа чок, а сээң бурганың баштай базар баар. Ол орук ара, бо терек адаанга ооң чедип кээринге дузалаптар, дээрбечиге таваржы берип болур.” “Базарже барыңар, дедир чедип кээрин дүрген бодаңар.”-деп Гаутама чугаалаар турган.

Чарлыышкын ужуражылганы мурнай болур, ужуражылга чарлыышкынны соңнай болур, ынчангаш, чарлыышкынга амыраары – мерген угаан.

Өргүлдүң, дузаның ажыы

Өргүлдүң соондан чедимче кээр. Чедимче дээрге өргүлдүң соондан кээр дедир согуг. (Өргүлдер янзы-бүрү: үезин, күжүн, акша-төгериин, эт-севин харамнанмайн, кижилерге дузалажыыры дээш, оон-даа өске. Кижиниң бодундан өргүп, үндүрүп турар чүүлдер болур. Ш. Ондар). Чедимче өргүлдүң мурнунда-даа чээли хевирлиг кээп болур, ындыг-даа болза кижи өрелиг болза, ол болдунмас. Бөгүн бичиини төлээр турган болза, бир чыл эртерге оон-даа улгады бээр. Чыл эртпээнде-ле өрелиг кижи бүшкүйүп каар.

Бодуңарга дайзыннар кылбаңар – бүгүдеге чагып тур мен. Дайзыннарыңарны билир болуңар, олардан камгаланыңар, оларның үүлгедиглерин болдурбаңар, ындыг-даа болза оларга каржыланып, багай чүве кылбаңар. Бир эвес дайзыныңар бажыңыңарга боду кирип кээр болза, эптиг-ээлдек хүлээп алыңар.

Сеткилдиң эрги, хоозун санажылгалары, өжээнниг бодалдары Улуг Бурганнарның Планынга дүүшпес. Бир эвес хоозун, куруг чугаа үр апаар болза, ону соксадып калыңар. Дыка хөй кижилерге ажыглаар бо чурум херек апаар. Дайзыннарыңарны мактаарын утпаңар.

Эмчи, аарыг кижилерге чугаалаңар: олар арага ижер болза, чедимчезиниң азы болур ужурлуг эки чүүлдериниң чартыын эвээжедип ап турарлар, бир эвес наркотиктер ажыглаар болза, чуртталгазының дөрттүң үш кезиин кызырып турарлар.

Кижи чок апарганының соонда, бир эвес ооң сүнезининиң медерели сайзыраңгай болза, ооң астралга турар үези 40 хонуктан эртпес. Ындыг-даа болза, кижи черниң янзы-бүрү байдалдарынче, хандыкшылдарынче тыртылып, чок апарганынга хомудаар болза, ооң астралга турар үези төнчү чок бооп болур.

Шажын өөредиглеринде мынча дээн: адаларын бодап бар чыдар болза, адаларынче чоруй баар, Ангелдерин бодап бар чыдар болза, Ангелдеринче чоруй баар, Бурганны бодап бар чыдар болза, Бурганче чоруй баар. Ынчангаш, черден Үстүү Оранче бар чыдар кижиге чаңгыс чагыг: хая көрбейн, далажып чоруп олур. Чоок улустары-биле канчаарыл? Үстүнче өөрүлээн тудум-на, олар чоок болгаш эки көстүр. Өөрүлээн тудум-на кижиге азы сүнезинге эки апаар, менталдың кызыгаарынга дыштанып ап болур. Оон ыңай бедик сорунзалар сүнезинни чаягаар-ла өөрү тырта бээр.Баштай адакы каъттарны медерелдии-биле дүрген эртер болза эки. Медерел частыышкын дег, сүнезинни үстүнче өөрү октаптар болза эки. Бир эвес адакы каъттарга ылдыртына бээр болза, оон өөрүлээри дыка берге. Ынчангаш, Үстүү Оранче чоруп тургаш, үстүкү каъттарже үнүп аары эң чугула.

Сүнезинниң байдалынга тааржыр болза, үстүнче үнерде нервиниң артынчы сөөлгү күжүнүң частыышкынын база ажыглап болур. Үстүү Оранче медерел чок база чоруп болур. Кижи үстүкү каъттарга баар мен деп бүзүрелдиг чораан болза, нервилерниң артынчы сөөлгү күжүнүң частыышкыны чаягаар-ла ону үстүкү каъттарже октаптар. Сүнезинниң аспазының дугайында чалбарыг, мантра база ажыктыг. Ында оожургал дугайында чугаалап турар, “дүргеде” дээн турган болза эки турган. Бо чүүлдү кижи бүрүзү номчуп, сактып аар болза эки. Ол чүгле бодунга дузалаар эвес, а делегей чергелиг дузалыг болур.

“Чуртумга дузалаңар”

Чугаалаан мен, чугаалап-даа турар мен, чугаалаар-даа мен. Мээң Чуртумну тудуп, тургузарынга дузалажыңар. Бистиң бо дилээвисти изигде-даа, соокта-даа, кандыг-даа берге үеде утпаңар. Эрес-дидим чорук хереглээр таварылгалар, кадыр элдер-даа таваржып болур, оларны чүгле Башкының Ады-биле эртип болур. “Суугу кыдыынга чылыг-ла болгай”-дизе: “Дашкаар соокче далажып тур мен”-диңер. “Негей тон эки”-дизе: “Ол кылаштаарга шаптыктыг”-диңер. “Карааңар щийип алыңар”-дизе: “Хоржок, таңныылда бис”-диңер. Көвүрүгнү чайгылыш чок күш-биле эртип боор силер, берге үелерде Бистиң дилээвисти утпаңар, чүге дээрге бо План бойдустуң чырыткызы дег кайгамчык. (Мында социализм тургузуп турган ССРЭ дугайында чугаалап турар. ССРЭ-ни “Мээң Чуртум” деп, аңаа ынакшып, идегеп, “бо План бойдустуң чырыткызы дег кайгамчык”- деп социализмни хөлчок деткип, Шамбаланың Башкылары аңаа амырап турганнар. Бергелерни “чүгле Башкының ады-биле эртип болур” деп, дузалажыыр дээрге, мелегей, согур совет күрүнениң удуртукчулары ол дузаны хүлээп албайн, дыка улуг частырыгларны кылып, чонун дүреткен. “Карааңар шийип алыңар”-дизе: “Хоржок, таңныылда бис”-диңер деп, корум-чурумнуг, серемчилелдиг болуңар деп чагып каарга, караавыс шийипкеш, социализмни узуткадып алдывыс. Ш. Ондар).

Чалгаа чорук дыка багай, ол кем-херек үүлгедиишкини-биле дөмейлежип болур. Чалгааның түңнелин көөрү берге, ынчалза-даа ол кижини дириг амытанче шилчидиптер. Ол кижиниң оруунга моондак болур.

Шупту чүве корум-чурумдан эгелээр.

Бир эвес Будда дугайында чугаалаар болза, ооң өөредииниң үндезин дөзүн кижилер билбес. Ооң дөзү – чурум.

Общинаның ламазы сагыш-сеткил болгаш мага-бот талазы-биле оруктан үне бербейн, аңаа артып каарын кызар. Баштайгы чылдарында ол башкының аайындан эртпейн, кадыг-бергени эртер турган. Будда өөреникчилерин боду-биле дайылдажыыр, бодун чагырып аар өөредигге кадыг-дошкуну-биле өөредип турган. Чүгле сагыш-сеткил дайынындан олар өөрүшкүнү ап турганнар. Кажан өөреникчилерниң тура-соруу мөңгүн чулар-биле чуларлаттынып, арзылаңныы дег быжыгып кээрге, чүгле ынчан чажыттарны ажыдып, онаалгалар берип, езулуг билигге өөредип эгелээр турган.

Карма хоойлузу-биле хуусаа хоойлузу тудуш, бот-боттарын тывылдырып турар. Карма кылдынган чүүлдерниң түңнелин, ооң хуусаазын тургузар. Хуу карма, бөлүктер кармазы, октаргай кармазы бот-боттары дүгжүп, тааржып турар ужурлуг, ынчан хуусаа шын болур. Колдуу, хуу карма бөлүктер кармазынга салдар чедирер. Чамдык кижилерни чүгле карма удуртуп чоруур, оларның билиглери эвээш болганы ол. Ынчан кижиниң сайзыралының чаңгыс аргазы чүгле карма болур.

Октаргайда турум чүве чок. Кандыг-даа чүве шак санында өскерлип турар.

Хуу садыглар турбас болза эки

Хуу садыг үези эрткен. Бичии араатаннар турбас ужурлуг. Чоннуң эрге-ажыын бодаар болза эки. Күш-ажыл дээш шаңнал дугайын чугаалаар хөңнүм чок, ындыг-даа болза ооң шаңналы дораан кээр. Күш-ажылдың өөрүшкүзүнүң дугайын чугаалап тур мен. Кооперативтиг тургузуг - чаңгыс арга ол. (Амгы үеде бактап турарывыс коммунистиг тургузугнуң бөдүүн чонга кедилиин, ол оруктуң шынныын бо домактар бадыткап турар. Ш. Ондар).

(“Мээң Чуртумну тудуп, тургузарынга дузалажыңар”-деп, Өөредигде ССРЭ дугайында каш-даа катап бижип турар. Социализмни Октаргай ужур-уткалыг кайгамчык эки План деп, ону хүн чырыынга дөмейлеп, кадыг-бергеге торулбайн, күш-ажыл-биле демиселди кады чорудуп тургаш, дайзыннардан ону карактап, камгалаңар деп бижип турар. “Бистер бурганнар эвес, а кады ажылдакчылар болур бис”-дээн. Ол дээрге социализмни тургузарынга дузалажыыр бис дээни ол. А совет удуртукчулар Улуг Бурганнарны олче безин чагдатпааннар деп үстүнде бижээн болгай мен. Ш. Ондар).

Бодум чоруур мен. Мээң согуннарым Мээң Чуртумга чедип турар, чаа үнген өзүмнер сад ажылдакчыларын манап турар. Үнүштер элбээ-биле үнзүннер. Чүүден-даа кортпаңар, Бистиң чечектеривис янзы-бүрү, ындыг-даа болза Баштыңчы Улуг Бурганның дузазы биле оларны аайлап аар силер. Бистиң шөлүвүстүң кайы хире өзүп, чечектелип турарын көрүңер. Кургаг үнүштер боттары-ла аңгыланып, карарып каарлар. Ам чаа демиселдиң картазын чуруп болур. (Ол дээрге ам өске чурттарга база социализмни тургузуп болур дээни ол. Ш. Ондар). Ийи арынныг кижилер-биле эвес, ядыы-түреңги, самдар кижилер-биле чоруур болза эки.

(Бо Өөредиг 1925 чылда бижиттинген. 1926 чылда Шамбаланың Бурган-Башкылары: “ Силерниң чаа тургузууңарга дузалажыыр бис”-деп совет удуртукчуларга чагаа чорударга, олар ол дузаны хүлээп албаан болгай. Башкы социализмни чаа үнүп олурар садка дөмейлеп турар. Өөредигниң ады безин “Морияның садының бүрүлери”. Ынчангаш социализм Бурган-Башкының бодунуң тургускан социализми эвес-дир бе? Чаа Үени тургузар бис”-деп Улуг Башкывыс мөңге даңгыракты берген дээн болгай. Шупту чүвени чаяап-бүдуруп турар бойдустуң, Октаргайның, Шамбаланың Бурганнары тургузуп турган социализм дөмейле катап эглип кээр деп чүве чигзиниг чок ышкажыл. Ш. Ондар).

Башкыларның демдектери

Кижилер Бурганнарның чоруткан демдектерин эскерип билбес. Эң ылаңгыяда Шамбаланың бодунуң кыйгыртканы, Башкыларга дузалажып, оларның ажылын кылып чоруур кижилер, азы Бурганнарга чалбарып, олардан дилег кылган кижилер оларның чоруткан демдектерин номчуп билир болза эки.Башкылар өрт үезинде бир кижиниң амы-тынын камгалап каан, ындыг-даа болза оларның чоруткан демдектерин билбейн, будун сып алган. Бир кижи демдектер эскербейн, документиге ат салыр деп турда, ону салдырбас дээш, шыңган күжүн ажыглаарга, ол кижиниң холу дыка үр иштинде билинместей берген. Бир кижини араатан аңдан камгалаар дээш, оруктан ужур идипкен. Ынчангаш, Башкыларның кыдыкы хемчеглер ажыглаарын манавайн, дыыжы, серемчилелдиг, караа көскү бооп, демдектерни танып, билип өөренип аар болза эки.

“Чүге орай-даа, эрте-даа кылдынган чүүлдерниң кеземчези дөмейил?”-деп Акбарның шериг баштыңчызы айтырып –тыр. “Дөмей хемчээлдер турбас. Бир эвес эрте кылдынган чүүл тывызык болгаш эки болза, ооң үнези эки, а орай кылдынган чүүл өлүм-биле холбаалыг. Эрте кылдынган чүүл шииттирер, а орай кылдынган чүүл шагда шииттирип каапкан.”-деп Акбар харыылаан.

Мээң айтыышкыным – болуп турар болуушкуннарның утказын билип алыры. Бөгүн айтыышкын бээр дээн болзумза, аңаа белен болуңар. Теве мунуп алгаш чоруур болза эки деп көрген болзумза, - теве мунуп алгаш чоруңар! Ужар деп көрген болзумза,-ужуңар! Эштиир деп көрген болзумза, -эштиңер! Үңгүрже кирер деп көрген болзумза,-үнгүрже кириңер! Дүн ортузунда кээр болза эки деп көрген болзумза,-дүн ортузунда келиңер! Даң хаяазынга чедир четтигиптер деп көрген болзумза,- четтигиптиңер! Ыдыктыг чүүлдү камгалал-биле дуглаар деп көрген болзумза,-дуглаңар! Удуп болбас деп көрген болзумза,-удуваңар! Меңээ бүзүрээр деп көрген болзумза, -меңээ бүзүреңер! Силерниң мантраңар: “Делегейниң Иезиниң болгаш мээң Адамның ады дээш, Сээң Чуртуңну тудуп-тургузарынга дузалажыыр мен!” Күжүвүстү белен чорук-биле күштелдирип алгаш, алдын элезин сүзүп чоруптаалыңар, чүге дээрге Баштыңчы Бурганнарже бар чыдар бис”. (Сээң Чуртуң дээрге – ССРЭ. Ш. Ондар).

Меңээ чалбарып,тейлевейн, Мени кыйгырып аарын сүмелээр-дир мен. Тулчуушкун үезинде Мээң Холум дораан аңаа чеде бээр. Шупту бергелерни сергек тура-сорук-биле ажып эрте бээр бис. Сергек тура-соруктуң оруун шилип алган кижиге минута санында чуртталганың хлевин бээринге белен Бис. Эрес-дидим кижилер Мээң Херелимге дыңнангыр болур. Кортук кижилерге херелдиң селемези кымчы апаар.

(Башкыга бердинген, аңаа дузалажып чоруур кижилерге ол күштүг дузазын кезээде көргүзүп чоруур. Ш. Ондар)

Дээрниң Чечээниң чанынга чурттаар болза эки, чүге дээрге черниң чечектери – черниң дээр-биле чаңгыс дириг харылзаазы. Чечектер таварыштыр дээр черже дүжүп турар деп баштак чокка чугаалап болур.Бир эвес черден чечек үнмес кылып каар болза, амыдыраар арга-шинектиң чартыы чиде бээр. Хар база чугула, харлыг даглар база камгаланыыр черлер болуп, чырып турарлар.

Эрги делегейни медереп билбейн, чаа делегей дугайын канчап бодаар боор. Дуза чорудупкан улузувус Бистиң дузавысты хүлээп алыр болза, ол чечектели бээр. Дузаны хүлээп алыр болза, бис амыраар бис. (Оларның дузазын хүлээп албан болгай. Ш. Ондар).

Чүве бактавас

Акша орулгазы-биле чурттаваңар. Ол арыг эвес орулга-дыр. Бодуңардан аңгыда, шупту чүвеге таарзынмайн, бактаваңар. Бодуңар кылыптар чүвеңерни өске улуска кылдырбаңар – ооң-биле чалчалар кулданыыр чорукту чидирип турарыңар ол. Чаңгыс чугаалаар чүвени ийи катап чугаалаваңар. Чаңгыс орук-биле чорбаңар, эргин чанының даш шалазы безин элей бээр. Ужар ужурлуг черге суг-биле чорбаңар. Дүрген чоруур ужурлуг черге хая көрүнмеңер. Ыыттавайн эрте бээр черге каржы сөстер чугаалаваңар. Херелдер-биле эвес, а маадырлыг чоруктуң каңы-биле шыптынып алыңар. Чалгыннар өзүп турда, эзерниң херээ чок. Чудурук эвес, а маска кадагны киир шаап турар. Ча эвес, а согун карага дээп турар. Мээң Бурганым-биле эвес, а Сээң Бурганың-биле. Шыйыг-биле эвес, бодалдың оду-биле кажааланып алыңар.

Чүү-даа чүве силернии эвес деп бодап алыңар, ынчан эт-септиң үрелиири эвээш болур. Чер бүрүзүн канчаар эки каастап аарын бодаңар, ынчан бокталыыры эвээш болур. Чаа эт-септиң эргизинден кайы хире экизин бодаңар, ынчан өрүлеп үнүп олурар силер. Эртенги хүннүң кайы хире экизин бодаңар, ынчан бурунгаар көөрүнге өөрениир силер. Дириг амытаннарның берге чуртталгазын бодаңар, ынчан оларны кээргээр апаар силер. Черниң кайы хире бичезин бодаңар, ынчан чүвелерни деңнеп билириңер экижий бээр. Ажып чыдар хүннүң кайы хире чаражын бодаңар, ынчан ажынмайн баар силер. Дээрниң кайы хире көгүн бодаңар, ынчан мөңге чүүлче чоокшулай бээр силер. Эрес-дидими-биле Ыдыктыг Бурганнар дугайында бодаңар, ынчан оларга эп бооп, бичии-даа болза оларже чоокшулап олурар силер. Бистиң Башкарыкчы Холувус дугайын үргүлчү бодаңар, ынчан чуртталганың удазынын шөйүп алыр силер.

Хонар чер дилээр апарза, ооң ээзинге эки медээден белеткеп ал. Чоруур шак чедип кээрге, артар улуска экини күзеп кал.

"Бижик эккелген кижиден чаштынмайн, кандыг-даа бижик болза хүлээп аар болза эки. Довурактыг орукка хаалганы чараштыр будувас болза эки. Аътты сай-дашче салырының орнунга, огородче салыр болза эки. Судтажыырының орнунга, өршээп кааны дээре. Дилгини дыңнаарының орнунга, элчиген-биле найыралдашканы дээре. Келир үеге дадагалзап, бүзүревезиниң орнунга, эрткен үениң хилинчектениишкиннерин коргуп бодааны дээре. Эртен буруудадып, чемелээш, кежээ өршээр болза эки. Хүндүс бодангаш, дүне ужар болза эки” – Бо чүүлдерни “Дүштерниң эртинези” деп кыдат номда бижээн.

(Провод чок телефон удавас чогааттына бээр деп ынчан-на Башкылар өттүр көрүп каан. Ш. Ондар).

Дыртырган чуруктуң чогаадыкчы чорукту солуп шыдавазы дег, чогаадып каан аппараттар сагыш-сеткилди солуп шыдавас.

Өске улустуң аас-кежии, чаагай чоруун бодаан бодалдан аңгыда, чүү чүве сагыш-сеткилди арыдыр чуур боор. Өске улусту чырыкче үндүрер деп күзелден аңгыда, чүү чүве кижини тадыгып-быжыктырар боор. Эң сөөлгү бичии чашты каттырып турар кылдыр көөр медерелден аңгыда, чүү чүве кижини хүлүмзүртүүр боор. Ынчангаш, келир үени бодаарын Дилеп тур мен.

Чес чүүлдерни бодунга ажыглавас болза эки. Хүлер ажыктыг деп бурунгулар билир чораан. Цинк база хоралыг. Чес акшаларны узуткаар болза эки. Оларга дээрге хоралыындан аңгыда, металлдың каналы аарыг тывылдырар. Мөңгүн эки.

Чиижең чорукту болдурбас

Кем-херектиг спекуляцияны азы чиижең садыглаашкынны соксаал чок болдурбас болза эки, чүге дээрге чер кыры спекуляция-биле аарый берген. Эпоха бүрүзү боду аарыглыг болур – ам спекуляция аарыы чоруп турар. Кижи төрелгетен бо аарыг-биле үргүлчү аарып чораан деп болбас. Ол чоорту чиде бербес, ону чидирерде хенертен күштүг сайзырал херек.

Бүгүдениң чаагай чоруу дээш ажылдап чоруур кижилерге херек шынарлар: чүткүлүнүң доктаамалы, чүү-даа чүвени угаап, шиңгээдип алыры, чүге дээрге дадагалзап, бүзүревес коммунист багай, ынчалза-даа шынны дилеп чоруур болза, ол төлептиг. Ажылдап билири, чүге дээрге кижилерниң хөй кезии үениң үнезин билбес. Чыдып калган, бүдүүлүк болгаш, бодунга шиңгээдип алыр дээн бодал чокка дузалаар күзели. Өнчү-хөреңгиден ойталаары, кортук эвези.

Ханныг өлүрүүшкүннерден каракка көзүлбес өлүрүүшкүннер көвей. Көөр хөөн чок чоруктан, чүве билбес мелегейинден, кортканындан кижилер хоранныг согуннарны чорудуп турар. Олардан эки камгалалдарның бирээзи көзүлбес дээрбек болур. Ону тускай айтыышкын-биле кылыр. (Канчаар кылырын Башкы биживээн. Ол дээрбек кончуг күштүг, өлүмден, аарыгдан безин камгалаптар. Мээң билирим камгалалдарның бирээзи: кижи бодалы биле бүгү- бодун долгандыр көжегелей өттүр көстүп турар чүү-даа өтпес халып-биле халыптап аар. Ш. Ондар).

Бодал база материя болур. Аңаа кижиниң нерви төптериниң энергиязы сиңген болгаш ооң деңзизи чамдык микроорганизмнерден аар. Ынчангаш кижи бодалдарын ылап деңзилеп, олар дээш харыысалгалыг болур ужурлуг.

Дээди манаашкын – делегейниң чоорту хөгжүлдезин манаары болур. Ону бүгү назынывыста манаар апаар бис.

Черниң болгаш ажылдың чаңгыс аайы турбас болза эки. Чаңгыс аай чорук, эң улуг частырыг боор өнчүзүрек чорукка дөмей. Өнчү-хөреңгиниң кулу кижи сагыш-сеткилиниң шимчеңгирин чидирип аар. Ындыг кижи чурттап олурар черин-даа солуп шыдавас, бажыңындан үнмес болур. Өнчү-хөреңгизирек чоруктуң үнер дөзү коргуушкун. Өнчү-биле черге быжыгланып алыксаары. Өйлеп-өйлеп өнчү деп хоралыг ойнааракты кижи төрелгетенден адырып турган, ынчалза-даа мегениң адазы коргуушкун катап-ла бодунуң четкизин аргып аар турган. Ынчангаш, коргуушкунну узуткаар. Ооң-биле өнчүзүрек чорук болгаш чалгаарал чиде бээр. Ынчан чер болгаш ажыл янзы-бүрү апаар.

Өжээн негевеңер

Өскерликчи чоруктуң, нүгүлдүң, дорамчылалдың хоразы ону алган кижиге эвес, ону кылган кижиге кээр. Бүгү делегей - хуу болгаш Бүгүдениң Чаагай чоруу деп ийи кезекке чарлып турар. Бир эвес бис Бүгүдениң Чаагай чоруу дээш ажылдап, боданып чоруур болзувусса, бистиң артывыста ол дээш кылдынган чүүлдерниң Октаргай үүжези чыдып турар. Эң эки маадырлыг чоруктар чыгдынган бо үүжеден көзүлбес херел биске дээп эгелээр. Угааныңарга чуруптуңар: бир эвес каржы багай чүүлдүң лаазы силерни өртендириптер дээш мурнуңарга келген болза, артыңардан улуг факел оду келгеш, силер чүнү-даа кылбааныңарда, ону эзилдирип, өжүрүптер. Мында кеземче эвес, бойдустуң хоойлузу чаягаар ону кылыпканы ол. Колдуу Бүгүдениң Чаагай чоруунга бараан болуп чоруур кижилерге өскерлип, оларны нүгүлдеп, дорамчылап турар. Оларны кылып чоруур кижилерниң боттарынга кайы хире багай боор деп чүвени олар билбестер. Ынчангаш, өскерликчи чорук, нүгүл, дорамчылал көңгүс ажык чок. Ынчангаш, өжээн негээр деп база бодаваңар. Силерге багай чүве кылган кижи дөмейле кеземчени алыр. Багай чүве кылган кижиге силер бодуңар эвес, а Бурганның, Бойдустуң, Октаргайның хоойлузу азы ниитилелдиң хоойлузу кеземче көргүзер. Өжээн негээр дээр болзуңарза, боттарыңарга багай апаар.

Чүдүлгелерде, хоойлуларда оорлаар чорук хоруглуг дээн. Ооң хоразын тайылбырлаар болза эки: оор чорук өнчү-хөреңгизирек чорукту улгаттырып турар. Оорлаар чорук делегейниң хөгжүлдезинге хора чедирип турар. Делегейниң хөгжүлдезинге хора чедирген кижилерниң салым-хуузу багай болур. Олар боттарын оранчок аткаар октап турарлар. Кандыг бир чүүлдүң өске кижи холунче кире бээри кол чүүл эвес, а кол чүүл – ийи кижиниң өнчүзүрек чоруунуң кедерээри. Оор чорук дугайында хоойлу четпестерлиг. Билиглерни, идеяларны, чогаадыкчы чоруктарны оорлаары ында көрдүнмээн.Оорланыр чорук хуу өнчү чиде бээрге, узуткаттына бээр.

Чүү-даа чүвеге бодун өйлеп, туттунуп билири ажыктыг. Чем-даа чииринге, эр-херээжен чорук харылзаазынга-даа. Ындыг-даа болза эмин эртир кыдыынче үнүп, хөлүн эртирип база болбас. Өйлеп, туттунуп билирин чалгыннар деп билип аар болза эки.

Чүдүлге сыгавас

Чамдык шажыннарның ажылдакчылары: “Бистиң чүдүлгевис эки,” “бис шын бис, силер шын эвес силер”-деп турар. Оон дайын-даа үнүп болур. Чүдүлге сыгаарындан хоралыг чүве чок. Кижилерни чараш чүүл-биле, чырык билиглер-биле элзедиир. Чуртталга дээрге өлүм соонда баар Дээрниң эң эки черин садып аар рынок эвес. Ол Билдинмес Судтуң шиитпирин сириңейнип манаар хөөр база эвес. Эртемденнер: “Кижи төрүттүнүп келгеш-ле, өлүп эгелээр”-деп турар. Башкылар: “Кижи мөңге төрүттүнүп кээр, эң ылаңгыяда өлүм деп адаар чүүл үезинде” –дээр.

Чамдык хажыттынган шажыннарның ажылдакчылары чүдүкчүлеринге: “Хөөрден баш удур хүндүлүг, эки черден садып алыңар”-деп турар. Кандыг шын Өөредиг ындыг мелегей чүүлдү сургап турар боор? Шупту Башкылар чок болган кижиниң чоруун чырык кылдыр көөр болгаш ооң хөөрге чыдар черинче көңгүс кичээнгей салбас турганнар. Өлүмге хамаарылга Өөредигде кончуг чугула, ында кижиниң өске байдалче шилчий бээриниң дугайында билиг чыдып турар.

Күш-ажыл шыланчыг, харын-даа хоралыг дээр кижилер бар. Чүгле чалгаа болгаш шимченгир эвес кижилер ынча дээр. Шын таарыштырып каан ажыл шыланчыг эвес. Ажылчын нервилерни, шыңганнарны шын солуп билир болза, кижи черле турбас.Ажыл кылбайн, дыштаныыр деп бодаваңар. Ажыл кылбазы – туруп-могаарының микробу.

Чоннар тура халышкан, хааннар дүжүп турар, таварылга бе? Чүгле согур кижи хөгжүлдениң шимчээшкинин эскербейн турар.

Башкыларже орук

Ам Бисче баар оруктуң демдектерин чугаалаар үе келген. Бир дугаарында, Башкыларның ылап барынга бүзүрээр силер бе?Кайда-даа болуп турар азы кайда-даа тывылган чүүлдерге дораан бүзүрээр силер.Бүгүдениң Чаагай чоруу дээш катчып, чыглып алган Билиглерниң Башкыларының бөлүү бар деп чүвеге канчап бүзүревезил? Кыйгы чокта, үдекчи чокта Бистиң Лабораторияларывысче кым-даа чедип шыдавас. Хуу күштүг чүткүл, оруктуң бергезинге торулбазы херек. Чаңчыл езугаар, кел чыдар кижи оруктуң бир билдингир кезиин боду чааскаан эртер.Чааскаан кээр кижилер, өске ханы чылдагааннардан аңгыда, ийи хевирге чарлыыр: хуу чүткүлдүг кээр дээн болгаш даалгалар бээр дээш кыйгыртканнар. Бистиң Кыйгывыстың демдээ –кажан силерни чалгынныг чүве дег чайлаш чок көдүрүп турары. Ынчаар Бистиң Билиглерниң болгаш Чараш чүүлдерниң Общиназын хүлээп алыңар. Хөй катап силерниң хоорайларыңарга чораан Бис, Бисти делегейден хоорук деп болбас. Бүгүдениң Чаагай Чоруунга Ажылдап Чоруурларны утпаңар!

Башкылар дугайында чугаа үнүп кээрге, оларга бүзүревес, харын хорадаар кижилер бар. Ындыг кижилер айыылдыг. Оларны өлүмден камгалап-даа каар болза, полицияга билдирип каарлар. Ындыг улусту Башкыларның чурттап турар чериниң кызыгаарынга экээр-даа болза, көрген чүвезинге бүзүревестер. Оларның оозу бүдүүлүк, мелегейинден эвес, ооң чылдагааны оон-даа дора. Олардан уругларны камгалаңар. Олар уругларны өскээр кижизидер. Уругларже кичээнгейни салыңар. Бүгүдениң Чаагай Чоруунуң ажылдакчыларының дугайында шынны бижээн номдан уругларга үндүрер болза эки. Уругларга бижээн чамдык номнар меге, ойнаарактар меге, кижизидикчилерниң уругларга хүлүмзүрүү меге. Мындыг мегелер аразынга шынчы чорукту манап болур бе?

Бистиң Общинадан Бүгүдениң Чаагай Чоруунуң үрезиннерин Делегейниң бүгү чүктеринче тарып турар бис. Общинаның Уставын канчап камгалаарыл?-деп айтырыңар. Бистиң Ажылывыстың демдектерин билир силер. Ам чүгле дыңнап аар эвес, ам дораан ажыглаар кылдыр сактып алыңар. Бир эвес бодунуң хуу херектеринден ойталаарга, чоокшуладып турар болза, Бүгүдениң Чаагай Чоруунуң ажылындан ойталаар болза, талыйтыр ырадып турар – бо Общинаның дүрүмү-дүр. Угаан шимченгир болза, Бүгүдениң Чаагай Чоруунче чүткүп тура, бодунуң амы-хуу херектерин база камгалап ап болур. Ынча хөй шылгалдаларның херээ чүл?-деп айтырыңар. Общинага шупту чүвени дуржулга-биле чедип аар, ынчангаш шылгалданы өзүлде деп бодап аар болза эки. Шылгалдалар кайгамчык эжиктерниң кирер эргини кылдыр чыдып турар. Шылгалдаларга таарзынмайн турар улуг тыныышкыннарны, ыглаңнаан арыннарны ырадып кааптыңар. Бүгүдениң Чаагай Чоруундан ойталаар чорук кандыг-даа улуг күчүтенни оңгарже киир идиптер.

Узун чугааның херээ чок

Бистиң чугаавысты дыңнаан кижи Бистиң үевистиң кайы хире ажыл-агыйжы болгаш янзы-бүрү эртип турарын херечилеп болур. Аргаларны улгаттырар дээш бо эрткен вектерде кыска болгаш эң эки тодарадылгаларны дилеп тургаш, узун чугаа тургузуундан ойталаан бис. Үш шак иштинде чугаалаар чугааның утказын үш минут иштинде чугаалаптар кылдыр билир болза эки. Болчукчуларның болгаш сургакчыларның килеңинден кортпайн, мону чугаалап тур мен. Үениң эртине дег үнезин чүгле Бүгүдениң Чаагай Чоруунга ажылдап тургаш, үнелеп болур. Утка чокка үе оорлаары – идеялар оорлааны-биле дөмей.

(Шамбаланың Бурган-Башкыларының Общиназы делегейде чурттарга болгаш кижилерге янзы-бүрү дузаларны көргүзүп турар. Улуг херектерни шиитпирлежип, арга-сүмени берип, эртемденнерге дузалажып, айыылдардан сагындырып, камгалап, акша-биле безин дузалап, анаа кижилер бооп алгаш, янзы-бүрү ужуражылгаларны кылып чорааннар. Оларга пароход билеттери, янзы-бүрү чурттарның хептери бар турган. Олар янзы-бүрү аттарлыг, байдал негеп кээрге каяа-даа чеде бээрлер. Ш. Ондар).

Хөгжүлдениң эргилдези кайнаар эгли бергенин чүгле согур кижи эскербейн турар.

Общиналар делегейниң хөгжүлдезинге салдарлыг. Общиналарның хевирлери: бирээде – медерелдии-биле эвес, чаягаар тургустунган общиналар. Чижээ: ажылчыннарның, чер ажылдыгларның, өөреникчилерниң. Ийиде –черниң хөгжүлдезиниң планын билир, ындыг-даа болза ооң хуусаазын билбес, ол дээш ажылдар чорутпайн турар общиналар: политика талазы-биле бөлүктер, чажыт, көзүлбес чүүлдер талазы-биле организациялар, эртемденнер каттыжылгазы болгаш оон-даа өске. Үште – хөгжүлдениң планын, хуусаазын, кылыр ажылдарын билир общиналар. Олар ховар болгаш Башкыларның айтыышкыны-биле ажылдаар.

Ылап-ла, Общинаның делгерели-биле кара век доостур! Сергий ону балды-биле тудуп турган. Бёма маска-биле тудуп турган. Будда Башкы холу-биле тудуп турган. Христос аңаа көвүрүг белеткеп берген. Эң бурунгу Башкы мынча дээн: “Эдилеп турган эт-херекселим көрбейн тур мен!” Ам Бисче чүгле шаажылакчы экспедиция чорудары арткан, ындыг-даа болза ол Бисче эртип шыдавас. Чамдык кижилер Бистиң Общинага хөңнү чок.

Хол-биле бижип каан чүүлдерниң утказы дыка улуг. Анаа саазындан безин инфекция тарай бээр деп чүвени бөдүүн эмчи безин билир. Кижиниң салааларының баштарындан күштүг энергия херелденип үнүп турар. Кажан саазынга бижип турда, ол энергия саазынга сиңип каар болгаш адырылбас. Ооң күжү чугаалаан сөс, бодаан бодал-биле дөмей. Чагаа дээрге чүгле үжүктер эвес, а кижиниң иштики бүдүжүнүң инфекциязын чедирип турар. Бижээн чүүл – ырактан хол тутчуушкуну-дур.

Моондактар сайзыралды бээр

Моондактарны канчаарыл?-деп айтырыг салырлар. – Кымга өг-бүлези шаптыктаар, кым ол ажылга хөңнү чок, кым ядыы, кымга дайзыннары халдап турар. Эки аът мунукчузу өөретпээн аът мунуксаар, дески оруктан оңгул-чиңгилдиг орукка чоруксаар. Кандыг-даа моондактан чаа арга төрүттүнер ужурлуг. Моондактың мурнунда бергелер коргуушкундан үнер. Медерел сайзырап, алгыырга чедимче кээр. Коргуушкун турда чүве бүтпес. Эрес-дидим чорук-биле моондактарны эрте бээр. Моондактар-биле бис сайзырап, өзүп турар бис.

Будда өөреникчилери-биле дыштанып олургаш, оларның медерелин хынап, ойнаар турган. Ол бир сөс чугаалаарга, өөреникчилери ол сөске бүдүн бодал чугаалаар ужурлуг турган. Бир эвес Будда, бужар-бактың өлүмүн бодап алгаш, - “өлүм”-дээрге, өөреникчизи – “ядыыларга өлүм”-дээн дижик. Шак ындыг сөстер кижиниң сагыш-сеткилиниң кандыызын чуруп көргүзүптер. Бир эвес бо таварылгада, шынап-ла, силер ядыыларга өлүм күзээн болзуңарза, силерже кел чыткан бай чорук дедир эглип чоруй баар.

Астралдан келген чүүлдер чер кырында эңдерик чоруп турар. Оларга кижилерже чоокшулап, кирип аары берге. Ынчан биске, бажыңга келген аалчылар оларга дузалап турар. Оларның бажыңга каапкан ауразын таварыштыр олар кирип кээр. Ынчангаш, удуур өрээлче азы ажылчын өрээлче аргалыг болза улус киирбес болза эки. Бажың ажылдакчылары, уруглар кижизидикчилери, уруг алыкчылары чоруткан эки чүүлдерни эртирбес. Ынчангаш, шупту чүвени боттары кылыр болза эки. Оон ыңай секретарьларже база кичээнгей салыр болза эки, олар та чеже херектер үрээн. Шупту чүвени боду кылырга бодунуң үндүрүп чоруур ауразының, энергиязының шынары дээш кижи шөлээн, сагыш-амыр болур.

Бир адыг, таварылга бооп, аштап өлүп чыткан кижи чанынга бодунуң чемин каапкан, ынчалза-даа ол араатан бооп артпышаан. Бир ары, таварылга бооп, аарыг кижиниң ириңин дежипкен, ынчалза-даа ол эки чүве ажылдап албаан. Чүгле медерел-биле чигзиниг чок кылган чүүлдер эки түңнелдер бээр.

Бүгүдениң Чаагай Чоруунуң болгаш Общинаның идеязы медерелдиң сайзырап, улгадып, делгемчээниниң демдээ болур. (Ам чамдык кижилерниң коммунизмни бактап, капитализмни мактап турары оларның ам-даа медерелиниң чедир сайзыраваанын көргүзүп турар. Ш. Ондар).

Эң чалгааранчыг ажылды эң эки өөрүшкү-биле кылган кижи ёзулуг тиилекчи боор, чүге дээрге ол чалгаараашкынның бергезин ажып эрткен. Орук бүрүзү, Бистиң Общинаже-даа орук кадыг-берге. Кижиниң медерелиниң хемчээлин чечектер аразынга эвес, а тамы эриинге хемчээр.

Делегейниң болуушкуннарын хайгаарап көрүп туруңар, аңаа Бистиң Холувусту көре бээр силер. Хөгжүлдениң эргилдези келген, бүгү күштер чыгдынган. Эң эки ажылды тургузуп, кылып билир болуңар, ол ажылга Бистиң байырывысты хүлээп алыңар. – Бүгүдениң Чаагай Чоруун дилеп чоруур бүгү кижилерге байыр!” Өөредиг мындыг сөстер-биле төнген.

(Шынап-ла, Башкыларның углап-баштаан Холун көрдүвүс. Чүгле ССРЭ-ге эвес, өске-даа чурттарга социализм тургустунуп эгелээн турган. Совет удуртукчулар Башкыларның дузазын хүлээп албаска, чүге олар оларның аайындан эртпээнил, чүге социализм дүжүп турда, башкылар ону камгалавааныл?-деп айтырыглар тургустунуп кээр чадавас. Чүге дээрге Башкылар кижилерниң хөгжүлдезиниң уг-шиин айтып берип, сүме кадып, дузалажыыр дээрден башка, оларның амыдыралынче, шиитпир хүлээп алыр хостуг эргезинче, оларның боттарының тургузар кармазынче киришпес. Хоойлу ындыг. Ш. Ондар)

(Уланчылыг)

Община дугайында өөредигден

(Эгезинде бодум таламдан тайылбыр чүүлден киирип каайн. Община деп сөстүң утказын кижи бүрүзү билир. Өнчү-хөреңгизи, күш-ажылы ниити, кежигүннери шупту дең эргелиг, кижилерниң каттышкан бөлүү азы ниитилели. Община дээрге француз дылда коммуна дээн, азы ниити дээн уткалыг. Коммунизм деп сөс коммуна азы община деп сөстен тургустунган. Ол бүгү чурт хемчээлдиг община тургузуу. Будда, Христос, өске-даа шажын өөредиглерин берип чораан кижилер, база мерген угаанныг кижилер общиналарның идеязын чугаалап, боттары оларны тургузуп чорааннар. Коммунизмниң идеязы шажын өөредиглеринден үнген. Ф.Энгельс, К. Маркс ону эртем ёзугаар сайзырадып каан.

10 миллион чыл бурунгаар кижи төрелгетенниң сайзыралынга дузалажыыр дээш, дээрден азы Үстүү Орандан бурганнар дүжүп келгеш, Тибетте Гималай дагларынга чурттай бергеннер. Оларның чуртун Шамбала дээр.

Олар мынчага чедир бистиң ада-иевис дег, бисти карактап-камгалап, хайгаарап, бистиң хөгжүлдевисти углап- баштап, угаанныг хааннар, эртемденнер, угаанныг кижилер, Будда Гаутама, Иисус Христос, өске-даа шажыннар үндезилекчилери бооп төрүттүнүп келгеш, бисти углап-баштап, кижизиг кижилер кылдыр дүрген сайзыразыннар дээш, кижизидип,чагып-сургап,өөредиглерин берип келгеннер.

Ам бис кандыг-дыр бис? Оларның шажын өөредиглеринде берип каан Октаргай, бойдус хоойлуларын өөреткен, канчаар чурттаарын өөреткен өөредиглерин ам-даа билбес, чамдыктарывыс оларны бүдүүлүк, хоозун чүве-дир дээр, оларга бүзүревес, арагалап-дарылаан, кем-херектер үүлгеткен, согур, мелегей чурттавышаан хевээр бис.

Бистиң чоруур оруувус, бурунгаар сайзыралывыс – общиналыг тургузуг азы коммунизм деп олар айтып каан. Бүгү делегейге Чаа Делегей – Общиналыг тургузугну тургузары – оларның кол сорулгазы. Ону кара күштер-биле демисежип тургаш тургузар. Олар дилги дег, авыяастыг, кажар. Амгы үеде олар бисти өске орукче үндүр идипкен. Чамдык кижилер ылап чоруур шын оруувусту билбес, көрбес, согур азы кара күштерниң талазында болгаш бисти өске орук-биле эдертип чоруп олурар.

Коммунистер көзүлбес делегейге, бурганнарга бүзүревес, оларны чок дээр болгай. Коммунизмниң үндезилекчилери, боттарының адалары – Бурганнарны билбес боорга, кандыг-дыр че? Ам Майтрея Бурганның община дугайында өөредиинден билдингир чамдык чүүлдерни аралай көрээлиңер. Ш. Ондар).

Община

Өг-бүле, аймак, чурт, чоннарның эвилели – шупту тайбыңче, чуртталганы экижидеринче чүткүүр. Оларга сайзырал, хөгжүлде херек. Хөгжүлдениң кызыгаары чок. Ынчангаш ажылдакчы, ажылчын кижи бүрүзү бүдүрүкчү, тургузукчу апаар.

Ундарал – өөрү сайзыраарының дайзыны. Дадагалзаар болза, чүве бүдүп, тургустунмас. Коргар болза, чүве өөренип, билип албас. Чүвени хайгаараары - шын чорукче бир базым. Бодун бодаары – карак кызыл, бодун бодавас чорукка өскерлиишкин. Маадырлыг чорук чокта, орук чок.

Хүрээлерни чамдыкта общиналар деп турган. Общиналыг чуртталга шагда-ла кады ажылдажылганың болгаш бот-боттарын хүндүлежиириниң демдээ апарган.

Чаңгыс эп - эки чурттаарының, чедиишкинниң чаңгыс даянгыыжы деп бүгү шажын өөредиглеринде бижип каан. Ажылчыннарның чаңгыс эвинге бүзүрел бар болза, эң эки чедиишкиннерни чедип аар. Община өңнүктер-биле тургустунуп болур.

Ажынар, өжүгер чоруктар общинага таарышпас. Ниити херек дээрге – Ниити Чаагай Чорук.

Кады ажылдажылга быжыг уставтыг болза эки. Ол корум-чурумга өөредир, ритмче киреринге дузалаар. Шак ынчаар хүн-бүрүнүң ажылынга безин Октаргайның хоойлузу көстүп турар. (Октаргайда шупту чүве ритмниг). Эң ылаңгыяда, бичии чажындан эгелээш, үргүлчүнүң ажылынга чаңчыгар. Эң эки хөгжүлде күш-ажыл-биле тургустунар.

Күш-ажыл, кады ажылдажылга эки-тура-биле болур ужурлуг.Община эки-тура-биле тургустунган болур ужурлуг. Кандыг-даа күш төгээшкини күш-ажылды кулданмас ужурлуг. Эки-тура-биле чөпшээрежилге чедиишкинниң дөзү. Чаа бажыңче кым-даа сандараашкын киирбес ужурлуг.

Бистиң айтыышкыннарывысты ол хевээр шын кылыры ажыктыг болгаш чедишкинниг боор деп дыңнаан силер. Бир дугаар чадазы ол. Дараазында боттарыңар хөделип кылыр силер. Бистиң Өөредиивистиң кол дөзүн, утказын билип алгаш, чайлаш чок, дензигүүрлеп тургузуп, бүдүрүп турар өөреникчилер болу бээр силер. Бистиң Общинавысты бодап, сактып, демниг ажыл-биле ону өттүнер ужурлуг силер. Кажан корабьдың чоруур уун өскертиир үе кээрге, айтыышкын чедип кээр. Силерни дараазында чадага чедип кээриңерни күзеп тур мен.

Чамдык кижилер чыда дүшкеш, Башкыларның будунга тейлээрин күзээрлер, ындыг-даа болза, Бистиң-биле кады тулчуушкунче киреринден дидинместер. Ам чүгле тулчуушкун, чүгле тулчуушкунче кыйгырар бис. Харыысалгалыг болуп, чаагай чоруктуң шынын долузу-биле өөренир. Шынныг, чөптүг тулчуушкунну бадыткап тур бис. (Башкылар ол үеде тургустунуп турган общиналыг тургузуг - социализм дээш тулчуушкунче чонну кыйгырып турар. Ш. Ондар).

Чырык Тулчуушкун чаа-ла эгелеп турар, ооң чүү бооп төнерин билбейн, миллион кижилер ында киржип турар. Чүгле шынга даяныыр. Делегейниң хөгжүлдези дээш маадырлыг чорук-биле канчап өөрү үнүп ап болурул? Мээң Херелим ооң чырыдарынга шаптыктавазын дилеп тур.

Аарыглар кайыын тыптыырыл?

Чер кырынга мага- бодувусче сагыш салып турар бис, ынчангаш аарыгларның тыптыыр чылдагаанын билир болза эки. Эмчи аарыг кижилерге мынчаар чугаалаар ужурлуг – силерниң чиижең, хуу ажык бодаар чорууңар кире берген-дир, азы бодун догдунар чоруктуң анемиязы кирген, азы өскерликчи чоруктуң даштары, азы хоп-нүгүлдүң кодуру, азы көөр-хөөн чок чоруктуң согуушкуну болган-дыр деп. Чок апарган кижини хөөржүдүп тургаш, ооң эки шынарларын чугаалаар, а ооң аарыының чогум чылдагаанын база чугаалаар болза, ол өөредиглиг бооп болур. Өңнүктер, Катаптап Тур Мен – бодалдарыңарны арыгга тудуп чоруңар, ол эң эки дезинфекция болгаш алдарлыг, эң эки сергедиир, күш киирер эм.

Пророчество азы болуушкуннарны баш удур өттүр чугаалаары өске улустуң аксы-биле азы кым-бир кижииң каапкан бижимели кылдыр шаг төөгүден бээр кижилерге медээ, сагындырыг кылдыр Шамбаланың Башкыларындан кээп турган.

Община чокта Чер чурттап шыдавас. Үстүү Делегейни билбес болза, ынаар оруктуң алгыдыышкыны чокта амыдырал утка чок, аргажок чөгенчиг апаар. Эртемденнер чүгле чер кырын шинчилээр эвес, Үстүү Делегейни база шинчилеп, ооң-биле харылзаа тудуп өөренир. Чүгле астрономнуг санаашкыннар-биле эвес, сагыш-сеткил-биле харылзаа тудуп өөренир. Делегейниң бурунгаар шимчээшкинин община чорудуп боор. Эртемниң чечектелиишкининиң үезинде эвес, а чүдүлге сайзырап турда, кижилерге октаргай медерели тыптып келген. Чер хөлчок аарыг, шыырак эмчи херек. Көзүлбес делегейниң адакы каъттары багай чүүлдер өөскүдүкчүзү болуп, айыылдыг апарып, кижи төрелгетен ооң салдарынга алзы берген. Бо бүгүге община дузалаар, а общинага кижилерниң медерелиниң сайзыралы дузалаар.

Чүгле черниң кижилериниң эвес, а ниити Октаргайның кижилериниң хөгжүлдези чугула. Бир эвес кижилер бо чүүлдү чүрээнге шингээдип аар чүве болза, сылдыстыг дээр улам көскү болгаш билдингир апаар. Шынап-ла, черниң кижилери өске делегейниң кижилеринче кыйгы салыр чүве болза, Черниң ышкам кадын өдеринге оларга чиик болур ийик.Бистиң медереливисти оларже углаар чоок делегейлер кайдал? Юпитер биле Венера.

Бойдуска хуулгаазын чүүлдерниң херээ чүл? Кажан аът мунупкаш, селемең-биле Делегейниң Общиназын камгалаар болзуңза – ол хуулгаазын чүүл-дур. Шак ынчаар Чаа Делегей эгелээр. Сеткил-соруктуң кээринге шаптыктаваңар, селеме өөрү хөгжүлдеге бараан боор. Общинаны сөс кырынга эвес, таакпылаар черге эвес, а чүгле хүн бүрүнүң амыдыралынга хүлээп алган кижиге өөрүшкүнү берип боор Мен. Башкы бодунуң херелин дуза кылдыр чорудуп болур, бир эвес селеме общинаның өңнүктеринче угланы бээр болза, селеме чаңныктың кымчызынче шилчий бээр.

Чоокта чаа-ла “община” деп сөс дыңнааш, кижилер корга бээр турган, ам чамдык моондактар бузулган. Элеп калган өнчү-хөреңгиден ойталаанының соонда, ам бир берге шылгалда кижилерге келген. Ол - хуулгаазын чүүлдерден ойталаары. Будданың Архаттары безин оон хөңнү чок чарлып турганнар. Үш Архат хуулгаазын чүүлдер көөрүн чөпшээрээрин Буддадан дилеп, чаннып келгеннер. Будда оларны караңгы өрээлге шоочалап каан. Элээн болганда, олардан чүнү көргенин айтырган, олар чугаалап бергеннер. Будда чугаалаан: “Хуулгаазын чүүлдер ажык чок деп чүвени ам билдиңер бе? Эң кол хуулгаазынны безин көрбээн-дир силер. Чүге дээрге, көзүлбес амыдыралды эскерип, билип, көрүп боор турган силер. Ол силерни Черниң кызыгаарындан ырадыр, Үстүү Оранче чорудуп боор турган. Силер Черде олуруп турар хевээр бис деп медереп алгаш, бойдус халаптарының чалгыгларын Черже тыртып, янзы-бүрү чурттарга бергедээшкиннер тургускан силер. Хая-дашты үреп, күштүг шуурган-биле корабльдерни узуткаан силер. Сен, хып турар оваадайлыг кызыл араатан көрген-дир сен, тамыдан сээң үндүрүп каан одуң камгалал чок кижилерниң бажыңнарын өртедип каан – барып, дузалаш! Сен, кыс кижи арынныг селеске көрген сен, балыкчыларның хемелерин ужур шааптар кылдыр чалгыгларны албадапкан сен – дүрген дузалаш. Сен, ужуп чоруур эзир көрген сен, улуг шуурган ажылчыннарның дүжүдүн апарган – барып, когаралын эгидип бер. Силерниң ажык-дузаңар кайыл Архаттар? Чок болза, Чер кырынга дериңер дөгүлгүже ажылдаңар, чок болза шөлээн үеде Чер кырынга бедип, ужуңар. Ажык чок бойдус халаптары хөделдирери мерген угаанныг кижиниң ажылы эвес-дир.”

Ырак делегейлер

Шынап-ла, бичии кушкаштың чалгыннарындан дүшкен чаңгыс чүг ырак делегейлерге диңмирээшкинни болдуруптар. Бис агаарны тынып тургаш, ырак делегейлер-биле тудуш бооп, оларга коштунуп турарывыс ол. Мерген угаанныг кижи Черден үстүнче баар, чүге дээрге делегейлер бот-боттарынга мерген угаанын ажыдып турар.

Ырак делегейлерже чүткүлдүң утказы - ол делегейлерге чурттаар бис деп медереливисти шиңгээдип, сайзырадып аары. Оларга чурттап болур арга бисти олар-биле чоокшулаштырып турар.Ырак делегейлер кижилерни сонуургатпайн турар. Кижилерниң баштарынче ол үрезинни чажар үе келген. Аас-кежик чок, төргүл-төрели чок кижилер бо бодалды эки хүлээп аар. Чедимчелиг, аас-кежиктиг кижилер багай хүлээп аар. Согур кижилер эң чиик хүлээп аар, хыйыр кижилер эң берге хүлээп аар, чүге дээрге токтарның шын эвес каккылажыышкыны ыракче чүткүүрүн үреп турар.

Кым-бир кижи хөйнү берзин, ол хөйнү алыр. Ынчалза-даа канчаар бээрин чоннар уттупкан, эң бичези безин чүгле алырын бодаар. Ол үеде планета аарыг, ол аарыгга шупту алзып, аңаа дүжүп турар. Көзүлбес делегейниң адакы каттарының багай оваа-хорумунуң газтарының көжегези Черни өске делегейлерден аңгылап, үзе шаап, оларның дузазын эртирбейн турар. Ол көжегени өттүр шаппас чүве болза, Черниң салым-хуузу улуг частыышкын-биле дооступ болур. Коргунчуг дүргедээшкин бүгү одуругларны чайгап, божаңнадыптар. Ол дүргедээшкин кандыг-бир чуртка эвес, а планетага херек.

Чаа Делегей кандыг-даа хептиг кээр болза, дөмей-ле. Община Октаргай уткалыг болганда, ооң канчаар кээриниң тодаргайы хамаанчок. Чаа Делегейге удур эвес болза, кандыг-даа үй-балай чүүлдү өршээп болур.

Моондактарның, багай чүүлдерниң ажыктыын билир силер. Коргунчуг чүүлдер база ажыктыг бооп чадавас.

Делегейниң хөгжүлдези революциялардан тургустунар азы материяның частыышкыннарындан.

Бистиң Общинага чүү херегил? Чүнүң-даа мурнунда, чүвени деңнеп, ылгап билири болгаш чөптүг, шын чорук херек. Ийи дугаары биргизинден үнер. Чымчак чорукту уттуптар болза эки, чүге дээрге ол буянныг, чаагай чорук эвес-дир. Чымчак чорук чөптүг чоруктуң кылымал чүүлү болур. Сагыш-сеткилдиң чуртталгазын чүвени ылгап билири-биле хемчээр. Биче чүвени улуг чүведен, чөгенчиг, бак чүүлдү эки, өндүр чүүлден ылгап билбес кижиниң сагыш-сеткили сайзыраңгай бооп шыдавас. Бистиң кадыг-быжыывыстың дугайында чугаалажып турарлар, ол дээрге Бистиң чувелерни ылгап билир сайзыралывыстан үнген. (“Бистиң Община” дээрге - Башкыларның Шамбалада Общиназы. Ш. Ондар).

Чамдык кижилер Үстүнден ам кээр Бурганны чаңгыс чонга хамаарыштыр манап турар – ол мелегей чорук болур, чүге дээрге планетаның хөгжүлдези ниити планета хемчээлдиг. Кижилерде чаңгыс хан агып чоруур, расалар-биле аңгыланыышкын турбас ужурлуг.

Община – Кады Демнежилге планетаның хөгжүлдезин кайгамчык дүргедедиптер болгаш материяның күштери-биле харылзажыыр чаа арганы бээр. Община болгаш материяны чаалап аары ийи аңгы чүүл эвес. Ол чаңгыс оруктуг, чаңгыс углуг, чаңгыс тук – Майтрея, Матерь, Материя!

Ном бүрүзүнге кылыктанып, хорадаарының хоразының дугайында эге турар ужурлуг. Бо араатанны бажың бүрүзүнден үндүрер болза эки. Дошкун, шыңгыы, шиитпирлиг чорукту чүүлдуг деп көрүп тур мен. Кыжыраан баштактар херекчок. Чүдек, бужар чорукту болдурбас. Кижи бүрүзүнге бодунуң сөзүн чугаалаарын бээр болгаш шыдамык, туттунуп билир болур.

Өөреникчизи Буддадан айтырган: “Өнчү-хөреңгиден ойталаар деп сургаалды канчаар билип алырыл?” Бир өөреникчи эт-севинден адырлып алган, ынчалза-даа Башкызы ону чемелеп-ле турган. Бирээзи эт-севин эдилевишаан хевээр, ындыг-даа болза Башкызы аңаа чүве ыыттавас болган. Өнчү-хөреңгизирек чорукту эт-сеп-биле эвес, а бодал-биле хемчээр. Шак ынчаар, общинаны база медерел-биле хүлээп алыр. Эт-септиг-даа тургаш, ооң ээзи эвес бооп болур. Медерелин хостап алган кижини Башкы эндевес. Өнчү дугайын бодаваңар деп Будда дилээн, чүге дээрге оон ойталаары – бодалды арыглап, чуп турар. Чүгле чуп каан каналдар-биле ёзулуг кол чүткүл чоруп болур.

Чурттап турар бажыңыңарның агаары үргүлчү арыг турар болза эки, келген кижилерге экини күзеңер, Бисти хөлчок манап туруңар. Община бүрүзү бодунуң Башкызын манап турзун, чүге дээрге Община биле Башкы чаңгыс колоннаның ийи ужу. Медерелдиң шынарын өскертиир, ынчан бергелерни эртери белен боор.

Канчаар аян-чорук кылырын билир болза эки. Чүгле бажыңдан үнүп аарында эвес, а “бажың” деп билигни ажып эртер. Тодаргайы-биле чугалаарга – бажыңны делгемчидер. Бис кайда-дыр бис – бажыңывыс ында. Хөгжүлде бажың деп кара-бажыңны чок кылыр. Медерелдиң шынары хөй чылдарда чурттаан черивистен бисти адырып аар. Хөй чылдарда чурттаан черлер хөлчок ышталып, хирленген болур. Түдүктелген атмосфералыг бичии бажыңнар куйлардан дора. Кажан чоннарның хөй кызыгаарлары чидип турда, делегей кырынга кая-даа чорууруңарны күзеп тур мен. Бичии кадагга астырып алгаш, канчап ужар бис?! Кижи төрелгетенге аян-чоруктуң кайы хире херегин бодаар болза эки.

(Уланчылыг)

Понравилась статья? Поделись!

Нет комментариев

Добавить комментарий

Отправить комментарий Отменить

Сообщение