Майтрея (Майдыр) бурганнын «Агни Йога» деп ооредиинден узундулер

На фоне гор изображение Майтреи и книги его учений

Экии, хүндүлүг номчукчулар! Силерниң кичээнгейиңерге будда Шакьямуниниң соонда кээр деп кижи төрелгетенниң манап турганы амгы үениң буддазы Майтреяның (Майдырның) 1928-1938 чылдарда орус дылда бижиттирип каан бистиң амгы үевиске хамаарышкан «Агни Йога» деп Өөредиинден ушта бижилгелерни бараалгадыр-дыр мен. Ол 11 аттыг улуг Өөредиглерден тургустунган:

 1. Морияның садының бүрүлери
 2. Община
 3. Агни Йога
 4. Төнчү кызыгаар чок Октаргай (2 кезектиг)
 5. Иерархия
 6. Чүрек
 7. Оттуг Делегей (3 кезектиг)
 8. Аум
 9. Акылар
 10. Чер үстүнүң делегейи

Домактарны дорт очулдуруп бижээн мен. Мээң бодумнуң тайылбырым скобка иштинде. Өөредиглер дугаарлап каан параграфтардан тургустунган. Мен баштай оларның дугаарын биживейн, калбаа-биле бижипкен мен. Бир абзац-ла бир параграф кылдыр. Билип алыры нарын чүүлдерни биживейн, кижилерге билдингир чүүлдерин ушта бижээним ол. Эгелерни номчукчуга номчуурунга эптиг болзун дээш, бодум тургускан мен.

Беш Өөредигни очулдуруп каан мен, улаштыр бижип турар мен. Ам оларны маңаа кезектеп салып, улаштыр немей бижип-ле турар мен. Ынчангаш кым сонуургаар болдур, мээң бо блогумда подпискага электроннуг адрезиңерни айыткаш, бижидип аарыңарны диледим. Немей бижипкеш-ле, силерге почта-биле дыңнадып турар мен. Оон-даа өске тыва дылда бижип турган статьяларымны бичиилеп салыр мен, орус-даа дылда статьяларны шаам-биле үзүктел чок бижиир мен. Майтрея бурганның чуруун үстүнде көрдүңер, ол херек апарган таварылгаларда кижилерге ындыг хевирлиг кижи кылдыр көстүп кээп турар.

Мория дээрге Шамбаланың Улуг Бурган Башкызы Майтреяның шола ады-дыр. Социализм чаа тургустунуп турда, ону чаа өзүп олурар садка ол дөмейлеп турган. Морияның сады дээрге – Морияның азы Майтреяның социализми дээни ол.

Морияның садының бүрүлери

“Өөредигни кым бергенил?”-деп айтырза: “Чөөн чүктүң Махатмазы”-деп харыылаңар. “Ол кайда чурттап турарыл?”-дизе: “Башкының чурттап турар черин чугаалап, харын-даа ону адап безин болбас. Силерниң айтырыыңар Өөредигниң утказын билбезиңерни көргүзүп турар.”-деп харыылаңар. “Мен кажан херек апаар мен”-деп айтырза: “Бо шактан эгелээш чүс чылга чедир”-деп харыылаңар. “Кажан ажылче белеткенип алыр мен?”-дизе: “Шак безин эрттирбейн”-деп харыылаңар. “Кажан кыйгы кээрил?”-деп айтырза: “Удуп чыткаш безин белен болуңар”-диңер. “Бо үеде канчаар ажылдаарыл?”-деп айтырза: “Күш-ажылдың шынарын улгаттыргаш”-деп чугаалаңар.” (Өөредиг мындыг сөстер-биле эгелээн. Шамбаланың Башкыларын Махатмалар дээр. Махатма – Великая Душа- дээн. Ш. Ондар).

Сеткил-соруктуң корум-чуруму чокта, кижи хостуг болуп шыдавас. Кул кижиге чурум кара-бажың-биле дөмей. Хостуг кижиге ол эм шынарлыг кайгамчык чаагай сад-биле дөмей.

Корум-чурумну дужамык деп бодаар болза, эжиктер ажыттынмас, дужамыктыг кижи чадалап үнүп шыдавас.

Корум-чурумну чалгыннар деп билзе эки.

Берип тургаш, ап турар бис.

Эт-сеп, идик-хепке хөңнүвус чок болза, дээрлерден хеп кедер бис.

“Чангыс дилээм бар – күжүңерни алдын-биле кошкатпаңар. Мээң Өөредиим алдынга хөңнү чок”.

Карма хоойлузу албан күүсеттинер, ындыг-даа болза танывазы улуска эки-тура-биле буян кылгаш, ооң шынарын өскертип ап болур.

Башкының болгаш аңаа хамаарышкан кижилерниң ауразын үреп, оларга багай чүве кылырга, кеземче-биле, өжээн-биле-даа эвес, чаягаар-ла дедир келген чаштанчы согугдан боттарының ауразынга үттер аттырып, боттарынга багай чүве кылып алыр.

Өскелерге багай чүве күзээш, боттары өжүп каар.

Сагыш-сеткили ядаргай кижилерни эртемденнер дээрге, хүлүмзүрүп калыңар.

Хүн чырыы эки, сылдыстыг дээр нервилерни оожургадып турар. А ай чырыы биске таарышпас, ооң херелдери агаардан тынып турар энергиявыска дээп, багай салдар чедирип турар. Айның сорунзазының күжү улуг-даа болза, дыштанылгага ол таарышпас. Кижилерниң энергиязын соруп чоруур чамдык кижилер дег, ай кижилерге аар-берге, халалыг. Ай чырыынга хуулгаазын күштерниң күжү көвүдей бээр.

Дыштанып тургаш, каттырар болза эки, каткыдан щитовидная железа арыгланып турар.

Өнчү-хөреңгини канчаар эдилээрил?

Эт-септи бодунуң өнчү-хөреңгизи деп бодавайн, оларга хандыкшывайн эдилээр болза эки. Херек кырында чок өнчү-хөреңгиге хандыкшыл – делегейниң өлүмү. Чүүлдерни өнчү кылбайн эдилээри - салгал дамчывазының оруун ажыдар. Кым оларны экижидип турар болдур, ол кижи эдилээр. Маңаа чер, арга-арыглар, суглар-хөлдер база механиканың хамык чедиишкиннери, янзы-бүрү чогааттынган чүүлдер хамааржыр.

Диленген кижилерге акша бээр чорукту чидирер болза эки, ажыл-биле азы эт-сеп-биле дузалаар. Кажан чон сеткил-соруктуң оруу-биле чоруп турда, ажыл чок чорук, ажыл чок кижи турбас ужурлуг. (Шамбаланың Бурганнарының айыткан оруу-биле чоруур болза эки. Оларның айыткан оруу - коммунизм. Ш. Ондар).

Чечек бооп төрүттүнери ховар. Чамдыктары улуг теректер бооп төрүттүнуксээр. Кандыг-бир дириг амытан бооп төрүттүнер тургаш, орукту кыскаладып, үнүш аймаа кылдыр төрүттүнеринге солуп аарын хорувайн турар. Курт-хымыскаяктың медерели чараш чечектерниң медерелинден улуг эвес. Чечектер бооп төрүттүнери берге, ындыг-даа болза ону манап аар болза, чараш чүвениң оруу өске оруктардан кыска.

Мегелепкен кижиге - сээң мегең меңээ ажыктыг болду-дээр. Оорлапкан кижиге - чаа чүве садып аар үениң келгени ол боор-дээр. Ындыг-даа болза, мээң эт-севимге дегбээниң дээре, меге болгаш оор чорук сээң кырыңче чаңнык дүжүрүптер-дээр.

(Шамбаланың Башкылары бүгү делегейде төрүттүнген уругларны бичии чажындан эгелеп хайгаарап, оларның эки бодалдарын деңзигүүрлеп, арыг бодалдарга амырап, өөрүп, эң дээрелериниң сайзыралынга дузалажып чоруурлар. Бир параграфтың анаа утказын бижидим. Ш. Ондар).

Хүрээге эвес, сагыш-сеткилиңерге тейлеңер деп Христос ынча дээн. Шамбала-биле медерелдиг харылзааның барымдаалары чугула херек. Бурган-Башкылар ачы-дуза чедирер дээш, медерелдии-биле практиктиг, боттуг Үндезин-биле чоруп олурар. Бо бөдүүн чүүлде, бүүдүүлүк чорукче белинге чедир шымны берген кижилерниң билбези, Чажыт чыдып турар. Бөдүүн чорукту, чараш чүүлдерни, коргуш чок чорукту билип аары берге.

Кижиниң бөдүүнү эки

Кижи бодун бөдүүн ап чорууру чугула.Үрдүнчек, сыңзыг чорук кижиниң оруун дуй чыдып турар. Авыяастыг, ийи арынныг чорукче кирбейн, бүгү күжениишкиннерни ажыглап тургаш, бодун тогдунар чоруктан адырлыыр болза эки. Бо - шагдан тура билдингир чүүл. Кижи бүрүзү ооң бөдүүнү кайда аскап турарын билир болза эки.

Кижи бодунуң кылып турар чүүлдеринге боду бүзүрелдиг болза - ол эки, а бот-тогдунар чорук - хоралыг. Самдар кижи бөдүүн эвес-даа бооп болур. Бөдүүн чорук-биле улуг орду тудуп аар. Башкылар эң бөдүүн сөстер-биле чугаалап турар. Христостуң бөдүүн, чарт сөстерин өскертип, нарын билиишкиннер киирип каан болза, ындыг бижимелдерни өртедиптер.

Чер кырының аппараттары хоралыг боорга, оларны узуткаар үе келир, ынчан кижиниң бодунуң бойдустан чаяган аппарады ажылдап эгелээр.

Өлүм чок деп билиг - улуг. Шупту кижилер ону уттупкан, оон башка ам-даа дириг чурттап чорбастар бе.

Материяның четпес, тудуузун эдер үе келген. Маңаа чон бодунуң сеткил-соруун медереп билир болза эки. Ынчангаш канчап-даа тургаш, селеме азы чаңнык-кызаңнаашкын-биле даа болза, чоннарны көдүрер, оларның сеткил-сагыжының кышкызын оттурар.

Бирги чогаадыкчы хөделиишкиннерни көрген болзуңарза, кайгап, корга бээр силер. Материяга материя-биле салдар чедирери эң-не берге болуп турар. “Өлүмнүң кырынга өлүм кылган”-деп чүүлдүң утказын кижилер угаап- бодавайн турар. Кижилерниң келир салым-хуузу оларның сагыш-сеткилиниң кооперациязының амыдыралындан хамааржыр деп шиитпирлеп каан. Кижилер шаанда касталар, класстар-биле аңгыланып турган болза , бо шагда чырык азы кара деп нарын ангыланыышкын тургустунуп, бергедээшкинни тургузуп турар. Арыглаттына берген коммунизм кижи төрелгетенниң эң эки кезээн аңгылап, шилип аар. Чаа шеригже келдиртиишкин дег, ниити ак-биле карадан шилилге кылыр. Тускай хемчеглер кылбайн, шилип аары дыка берге! (Мында социализм тургузуушкуну, совет удуртукчуларның частырыгларын бижип турары илдең. Ш. Ондар).

Христостуң ады-биле дыка улуг кем-херек үүлгедиишкиннери болган. Өскертип каан ооң өөредиглерин эдер болза эки. Шупту чүве үелиг. Хуусаадан эрте чүү-даа болбас.

Багай бодалдарның хоразы

Кижилерниң эки, багай бодалдарының өңнери аңгы. Оларны агаар делгеминге тускай херелдер-биле хынап, багай бодалдарны Башкылар өртедип турар. Багай бодалдар халдавырлыг аарыглардан-даа артык хоралыг болур. Сөстерден бодалдар күштүг болур, ынчангаш ынаар кичээнгейни салыр болза эки.

Өөрүшкү дээрге тускай мерген угаан-дыр-деп Христос ынча дээн. Үнүштер, чүү-даа чүвелерден артык, агаарның энергиязын боттарынга хөйү-биле чыып ап турар. Үнүштер аразынга чоруур болза, энергия алыры, пранаяма азы энергия чыыр тыныш мергежилгелерин кылганындан-даа артык болур. Үнүштерниң үттери чүгле бүрүлери азы чечектери үнерге херлип, улгадып турар эвес, ооң өлүгленип баксыраан, кургаан кезектерин ап каарга база улгадып, херлип турар. Хүнге кургаткан үнүштер база ажыктыг. Үрелип, чыдаан үнуштер, черле өске-даа чүүлдер, хоралыг. Олар кара чүүлдерни бодунче тыртар. Кезип каан чечектерни хайгаарап турар болза эки. Даштыкы хевирин эвес, чыдын көөр. Чечектер чок үеде ине бүрүлерлиг бичии ыяштар ажыктыг.

Кижилерниң дугайында багай, меге чүве чугаалаар болза, бодунуң будунга дужак кедирип аар.

Солагай талазында – коргуушкун, бодун бодаары, ажык-кончаа бодаары, каразыыры, дорамчылаары, бодун кээргээри, Өөредигни шын эвес көөрү, багай чүүлдер чугаалаары, угаан-бодал-биле болгаш херек кырында өскерлиири. Оң талазында – бериишкин, улусту кээргээри, дидими, коргуш- чогу, бердингени, чайгылыш чогу, карааның көскүзү, шимченгири, маадырлыг чоруктуң оруу болгаш чырыы, билиишкинниң шыны, мактап, алдаржыдып, чудүүрүнүң буян-кежии. Солагай талазында – төлээшкин болгаш когарал, каража. Оң талазында – алыышкын.

Бодалдар дээш харыысалганы медереп билир болза эки. Кижилер баштай, кылган чүүлдери, ажыл-херектери дээш харыысалганы билир турганнар болза, сөөлүнде сөстерниң харыысалгазын база биле бергеннер. Ам бодалдарның өртендир чиир өртүнүң харыысалгазын билир үе келген. Кижи төрелгетен, чүгле кылган чүүлдери дээш эвес, а бодаан бодалдары дээш база дыка багай үүлени азы карманы ажылдап ап чоруур.

Будда дугайында сургаал чугаа: “Кадарчы кижи терек адаанда боданып олурар кижи көрүп каан. Чанынга олуруп алгаш, ону өттүнүп, боданып эгелээн. Ол бодунуң хойларының санын, оларның дүгүнден орулганы санап олурган. Кайызы-даа ыыт чок олурганнар. Адактың сөөлүнде кадарчы айтырып-тыр: “Чүнүң дугайын боданып олур силер, хайырааты?” “Бурган дугайында.” “А мен чүнү бодап олурган деп мен?”-деп кадарчы айтырган. “ База бурган дугайында.” “ Чок, чазыпкан-дыр силер, хойларым дүгүн эки өртекке чедирип аарының дугайын бодап олурдум.” “Дөмейле, бурган дугайында-дыр. Мээң бурганымның садар чүзү-даа чок, а сээң бурганың баштай базар баар. Ол орук ара, бо терек адаанга ооң чедип кээринге дузалаптар, дээрбечиге таваржы берип болур.” “Базарже барыңар, дедир чедип кээрин дүрген бодаңар.”-деп Гаутама чугаалаар турган.

Чарлыышкын ужуражылганы мурнай болур, ужуражылга чарлыышкынны соңнай болур, ынчангаш, чарлыышкынга амыраары – мерген угаан.

Өргүлдүң, дузаның ажыы

Өргүлдүң соондан чедимче кээр. Чедимче дээрге өргүлдүң соондан кээр дедир согуг. (Өргүлдер янзы-бүрү: үезин, күжүн, акша-төгериин, эт-севин харамнанмайн, кижилерге дузалажыыры дээш, оон-даа өске. Кижиниң бодундан өргүп, үндүрүп турар чүүлдер болур. Ш. Ондар). Чедимче өргүлдүң мурнунда-даа чээли хевирлиг кээп болур, ындыг-даа болза кижи өрелиг болза, ол болдунмас. Бөгүн бичиини төлээр турган болза, бир чыл эртерге оон-даа улгады бээр. Чыл эртпээнде-ле өрелиг кижи бүшкүйүп каар.

Бодуңарга дайзыннар кылбаңар – бүгүдеге чагып тур мен. Дайзыннарыңарны билир болуңар, олардан камгаланыңар, оларның үүлгедиглерин болдурбаңар, ындыг-даа болза оларга каржыланып, багай чүве кылбаңар. Бир эвес дайзыныңар бажыңыңарга боду кирип кээр болза, эптиг-ээлдек хүлээп алыңар.

Сеткилдиң эрги, хоозун санажылгалары, өжээнниг бодалдары Улуг Бурганнарның Планынга дүүшпес. Бир эвес хоозун, куруг чугаа үр апаар болза, ону соксадып калыңар. Дыка хөй кижилерге ажыглаар бо чурум херек апаар. Дайзыннарыңарны мактаарын утпаңар.

Эмчи, аарыг кижилерге чугаалаңар: олар арага ижер болза, чедимчезиниң азы болур ужурлуг эки чүүлдериниң чартыын эвээжедип ап турарлар, бир эвес наркотиктер ажыглаар болза, чуртталгазының дөрттүң үш кезиин кызырып турарлар.

Кижи чок апарганының соонда, бир эвес ооң сүнезининиң медерели сайзыраңгай болза, ооң астралга турар үези 40 хонуктан эртпес. Ындыг-даа болза, кижи черниң янзы-бүрү байдалдарынче, хандыкшылдарынче тыртылып, чок апарганынга хомудаар болза, ооң астралга турар үези төнчү чок бооп болур.

Шажын өөредиглеринде мынча дээн: адаларын бодап бар чыдар болза, адаларынче чоруй баар, Ангелдерин бодап бар чыдар болза, Ангелдеринче чоруй баар, Бурганны бодап бар чыдар болза, Бурганче чоруй баар. Ынчангаш, черден Үстүү Оранче бар чыдар кижиге чаңгыс чагыг: хая көрбейн, далажып чоруп олур. Чоок улустары-биле канчаарыл? Үстүнче өөрүлээн тудум-на, олар чоок болгаш эки көстүр. Өөрүлээн тудум-на кижиге азы сүнезинге эки апаар, менталдың кызыгаарынга дыштанып ап болур. Оон ыңай бедик сорунзалар сүнезинни чаягаар-ла өөрү тырта бээр.Баштай адакы каъттарны медерелдии-биле дүрген эртер болза эки. Медерел частыышкын дег, сүнезинни үстүнче өөрү октаптар болза эки. Бир эвес адакы каъттарга ылдыртына бээр болза, оон өөрүлээри дыка берге. Ынчангаш, Үстүү Оранче чоруп тургаш, үстүкү каъттарже үнүп аары эң чугула.

Сүнезинниң байдалынга тааржыр болза, үстүнче үнерде нервиниң артынчы сөөлгү күжүнүң частыышкынын база ажыглап болур. Үстүү Оранче медерел чок база чоруп болур. Кижи үстүкү каъттарга баар мен деп бүзүрелдиг чораан болза, нервилерниң артынчы сөөлгү күжүнүң частыышкыны чаягаар-ла ону үстүкү каъттарже октаптар. Сүнезинниң аспазының дугайында чалбарыг, мантра база ажыктыг. Ында оожургал дугайында чугаалап турар, “дүргеде” дээн турган болза эки турган. Бо чүүлдү кижи бүрүзү номчуп, сактып аар болза эки. Ол чүгле бодунга дузалаар эвес, а делегей чергелиг дузалыг болур.

“Чуртумга дузалаңар”

Чугаалаан мен, чугаалап-даа турар мен, чугаалаар-даа мен. Мээң Чуртумну тудуп, тургузарынга дузалажыңар. Бистиң бо дилээвисти изигде-даа, соокта-даа, кандыг-даа берге үеде утпаңар. Эрес-дидим чорук хереглээр таварылгалар, кадыр элдер-даа таваржып болур, оларны чүгле Башкының Ады-биле эртип болур. “Суугу кыдыынга чылыг-ла болгай”-дизе: “Дашкаар соокче далажып тур мен”-диңер. “Негей тон эки”-дизе: “Ол кылаштаарга шаптыктыг”-диңер. “Карааңар щийип алыңар”-дизе: “Хоржок, таңныылда бис”-диңер. Көвүрүгнү чайгылыш чок күш-биле эртип боор силер, берге үелерде Бистиң дилээвисти утпаңар, чүге дээрге бо План бойдустуң чырыткызы дег кайгамчык. (Мында социализм тургузуп турган ССРЭ дугайында чугаалап турар. ССРЭ-ни “Мээң Чуртум” деп, аңаа ынакшып, идегеп, “бо План бойдустуң чырыткызы дег кайгамчык”- деп социализмни хөлчок деткип, Шамбаланың Башкылары аңаа амырап турганнар. Бергелерни “чүгле Башкының ады-биле эртип болур” деп, дузалажыыр дээрге, мелегей, согур совет күрүнениң удуртукчулары ол дузаны хүлээп албайн, дыка улуг частырыгларны кылып, чонун дүреткен. “Карааңар шийип алыңар”-дизе: “Хоржок, таңныылда бис”-диңер деп, корум-чурумнуг, серемчилелдиг болуңар деп чагып каарга, караавыс шийипкеш, социализмни узуткадып алдывыс. Ш. Ондар).

Чалгаа чорук дыка багай, ол кем-херек үүлгедиишкини-биле дөмейлежип болур. Чалгааның түңнелин көөрү берге, ынчалза-даа ол кижини дириг амытанче шилчидиптер. Ол кижиниң оруунга моондак болур.

Шупту чүве корум-чурумдан эгелээр.

Бир эвес Будда дугайында чугаалаар болза, ооң өөредииниң үндезин дөзүн кижилер билбес. Ооң дөзү – чурум.

Общинаның ламазы сагыш-сеткил болгаш мага-бот талазы-биле оруктан үне бербейн, аңаа артып каарын кызар. Баштайгы чылдарында ол башкының аайындан эртпейн, кадыг-бергени эртер турган. Будда өөреникчилерин боду-биле дайылдажыыр, бодун чагырып аар өөредигге кадыг-дошкуну-биле өөредип турган. Чүгле сагыш-сеткил дайынындан олар өөрүшкүнү ап турганнар. Кажан өөреникчилерниң тура-соруу мөңгүн чулар-биле чуларлаттынып, арзылаңныы дег быжыгып кээрге, чүгле ынчан чажыттарны ажыдып, онаалгалар берип, езулуг билигге өөредип эгелээр турган.

Карма хоойлузу-биле хуусаа хоойлузу тудуш, бот-боттарын тывылдырып турар. Карма кылдынган чүүлдерниң түңнелин, ооң хуусаазын тургузар. Хуу карма, бөлүктер кармазы, октаргай кармазы бот-боттары дүгжүп, тааржып турар ужурлуг, ынчан хуусаа шын болур. Колдуу, хуу карма бөлүктер кармазынга салдар чедирер. Чамдык кижилерни чүгле карма удуртуп чоруур, оларның билиглери эвээш болганы ол. Ынчан кижиниң сайзыралының чаңгыс аргазы чүгле карма болур.

Октаргайда турум чүве чок. Кандыг-даа чүве шак санында өскерлип турар.

Хуу садыглар турбас болза эки

Хуу садыг үези эрткен. Бичии араатаннар турбас ужурлуг. Чоннуң эрге-ажыын бодаар болза эки. Күш-ажыл дээш шаңнал дугайын чугаалаар хөңнүм чок, ындыг-даа болза ооң шаңналы дораан кээр. Күш-ажылдың өөрүшкүзүнүң дугайын чугаалап тур мен. Кооперативтиг тургузуг - чаңгыс арга ол. (Амгы үеде бактап турарывыс коммунистиг тургузугнуң бөдүүн чонга кедилиин, ол оруктуң шынныын бо домактар бадыткап турар. Ш. Ондар).

(“Мээң Чуртумну тудуп, тургузарынга дузалажыңар”-деп, Өөредигде ССРЭ дугайында каш-даа катап бижип турар. Социализмни Октаргай ужур-уткалыг кайгамчык эки План деп, ону хүн чырыынга дөмейлеп, кадыг-бергеге торулбайн, күш-ажыл-биле демиселди кады чорудуп тургаш, дайзыннардан ону карактап, камгалаңар деп бижип турар. “Бистер бурганнар эвес, а кады ажылдакчылар болур бис”-дээн. Ол дээрге социализмни тургузарынга дузалажыыр бис дээни ол. А совет удуртукчулар Улуг Бурганнарны олче безин чагдатпааннар деп үстүнде бижээн болгай мен. Ш. Ондар).

Бодум чоруур мен. Мээң согуннарым Мээң Чуртумга чедип турар, чаа үнген өзүмнер сад ажылдакчыларын манап турар. Үнүштер элбээ-биле үнзүннер. Чүүден-даа кортпаңар, Бистиң чечектеривис янзы-бүрү, ындыг-даа болза Баштыңчы Улуг Бурганның дузазы биле оларны аайлап аар силер. Бистиң шөлүвүстүң кайы хире өзүп, чечектелип турарын көрүңер. Кургаг үнүштер боттары-ла аңгыланып, карарып каарлар. Ам чаа демиселдиң картазын чуруп болур. (Ол дээрге ам өске чурттарга база социализмни тургузуп болур дээни ол. Ш. Ондар). Ийи арынныг кижилер-биле эвес, ядыы-түреңги, самдар кижилер-биле чоруур болза эки.

(Бо Өөредиг 1925 чылда бижиттинген. 1926 чылда Шамбаланың Бурган-Башкылары: “ Силерниң чаа тургузууңарга дузалажыыр бис”-деп совет удуртукчуларга чагаа чорударга, олар ол дузаны хүлээп албаан болгай. Башкы социализмни чаа үнүп олурар садка дөмейлеп турар. Өөредигниң ады безин “Морияның садының бүрүлери”. Ынчангаш социализм Бурган-Башкының бодунуң тургускан социализми эвес-дир бе? Чаа Үени тургузар бис”-деп Улуг Башкывыс мөңге даңгыракты берген дээн болгай. Шупту чүвени чаяап-бүдуруп турар бойдустуң, Октаргайның, Шамбаланың Бурганнары тургузуп турган социализм дөмейле катап эглип кээр деп чүве чигзиниг чок ышкажыл. Ш. Ондар).

Башкыларның демдектери

Кижилер Бурганнарның чоруткан демдектерин эскерип билбес. Эң ылаңгыяда Шамбаланың бодунуң кыйгыртканы, Башкыларга дузалажып, оларның ажылын кылып чоруур кижилер, азы Бурганнарга чалбарып, олардан дилег кылган кижилер оларның чоруткан демдектерин номчуп билир болза эки.Башкылар өрт үезинде бир кижиниң амы-тынын камгалап каан, ындыг-даа болза оларның чоруткан демдектерин билбейн, будун сып алган. Бир кижи демдектер эскербейн, документиге ат салыр деп турда, ону салдырбас дээш, шыңган күжүн ажыглаарга, ол кижиниң холу дыка үр иштинде билинместей берген. Бир кижини араатан аңдан камгалаар дээш, оруктан ужур идипкен. Ынчангаш, Башкыларның кыдыкы хемчеглер ажыглаарын манавайн, дыыжы, серемчилелдиг, караа көскү бооп, демдектерни танып, билип өөренип аар болза эки.

“Чүге орай-даа, эрте-даа кылдынган чүүлдерниң кеземчези дөмейил?”-деп Акбарның шериг баштыңчызы айтырып –тыр. “Дөмей хемчээлдер турбас. Бир эвес эрте кылдынган чүүл тывызык болгаш эки болза, ооң үнези эки, а орай кылдынган чүүл өлүм-биле холбаалыг. Эрте кылдынган чүүл шииттирер, а орай кылдынган чүүл шагда шииттирип каапкан.”-деп Акбар харыылаан.

Мээң айтыышкыным – болуп турар болуушкуннарның утказын билип алыры. Бөгүн айтыышкын бээр дээн болзумза, аңаа белен болуңар. Теве мунуп алгаш чоруур болза эки деп көрген болзумза, - теве мунуп алгаш чоруңар! Ужар деп көрген болзумза,-ужуңар! Эштиир деп көрген болзумза, -эштиңер! Үңгүрже кирер деп көрген болзумза,-үнгүрже кириңер! Дүн ортузунда кээр болза эки деп көрген болзумза,-дүн ортузунда келиңер! Даң хаяазынга чедир четтигиптер деп көрген болзумза,- четтигиптиңер! Ыдыктыг чүүлдү камгалал-биле дуглаар деп көрген болзумза,-дуглаңар! Удуп болбас деп көрген болзумза,-удуваңар! Меңээ бүзүрээр деп көрген болзумза, -меңээ бүзүреңер! Силерниң мантраңар: “Делегейниң Иезиниң болгаш мээң Адамның ады дээш, Сээң Чуртуңну тудуп-тургузарынга дузалажыыр мен!” Күжүвүстү белен чорук-биле күштелдирип алгаш, алдын элезин сүзүп чоруптаалыңар, чүге дээрге Баштыңчы Бурганнарже бар чыдар бис”. (Сээң Чуртуң дээрге – ССРЭ. Ш. Ондар).

Меңээ чалбарып,тейлевейн, Мени кыйгырып аарын сүмелээр-дир мен. Тулчуушкун үезинде Мээң Холум дораан аңаа чеде бээр. Шупту бергелерни сергек тура-сорук-биле ажып эрте бээр бис. Сергек тура-соруктуң оруун шилип алган кижиге минута санында чуртталганың хлевин бээринге белен Бис. Эрес-дидим кижилер Мээң Херелимге дыңнангыр болур. Кортук кижилерге херелдиң селемези кымчы апаар.

(Башкыга бердинген, аңаа дузалажып чоруур кижилерге ол күштүг дузазын кезээде көргүзүп чоруур. Ш. Ондар)

Дээрниң Чечээниң чанынга чурттаар болза эки, чүге дээрге черниң чечектери – черниң дээр-биле чаңгыс дириг харылзаазы. Чечектер таварыштыр дээр черже дүжүп турар деп баштак чокка чугаалап болур.Бир эвес черден чечек үнмес кылып каар болза, амыдыраар арга-шинектиң чартыы чиде бээр. Хар база чугула, харлыг даглар база камгаланыыр черлер болуп, чырып турарлар.

Эрги делегейни медереп билбейн, чаа делегей дугайын канчап бодаар боор. Дуза чорудупкан улузувус Бистиң дузавысты хүлээп алыр болза, ол чечектели бээр. Дузаны хүлээп алыр болза, бис амыраар бис. (Оларның дузазын хүлээп албан болгай. Ш. Ондар).

Чүве бактавас

Акша орулгазы-биле чурттаваңар. Ол арыг эвес орулга-дыр. Бодуңардан аңгыда, шупту чүвеге таарзынмайн, бактаваңар. Бодуңар кылыптар чүвеңерни өске улуска кылдырбаңар – ооң-биле чалчалар кулданыыр чорукту чидирип турарыңар ол. Чаңгыс чугаалаар чүвени ийи катап чугаалаваңар. Чаңгыс орук-биле чорбаңар, эргин чанының даш шалазы безин элей бээр. Ужар ужурлуг черге суг-биле чорбаңар. Дүрген чоруур ужурлуг черге хая көрүнмеңер. Ыыттавайн эрте бээр черге каржы сөстер чугаалаваңар. Херелдер-биле эвес, а маадырлыг чоруктуң каңы-биле шыптынып алыңар. Чалгыннар өзүп турда, эзерниң херээ чок. Чудурук эвес, а маска кадагны киир шаап турар. Ча эвес, а согун карага дээп турар. Мээң Бурганым-биле эвес, а Сээң Бурганың-биле. Шыйыг-биле эвес, бодалдың оду-биле кажааланып алыңар.

Чүү-даа чүве силернии эвес деп бодап алыңар, ынчан эт-септиң үрелиири эвээш болур. Чер бүрүзүн канчаар эки каастап аарын бодаңар, ынчан бокталыыры эвээш болур. Чаа эт-септиң эргизинден кайы хире экизин бодаңар, ынчан өрүлеп үнүп олурар силер. Эртенги хүннүң кайы хире экизин бодаңар, ынчан бурунгаар көөрүнге өөрениир силер. Дириг амытаннарның берге чуртталгазын бодаңар, ынчан оларны кээргээр апаар силер. Черниң кайы хире бичезин бодаңар, ынчан чүвелерни деңнеп билириңер экижий бээр. Ажып чыдар хүннүң кайы хире чаражын бодаңар, ынчан ажынмайн баар силер. Дээрниң кайы хире көгүн бодаңар, ынчан мөңге чүүлче чоокшулай бээр силер. Эрес-дидими-биле Ыдыктыг Бурганнар дугайында бодаңар, ынчан оларга эп бооп, бичии-даа болза оларже чоокшулап олурар силер. Бистиң Башкарыкчы Холувус дугайын үргүлчү бодаңар, ынчан чуртталганың удазынын шөйүп алыр силер.

Хонар чер дилээр апарза, ооң ээзинге эки медээден белеткеп ал. Чоруур шак чедип кээрге, артар улуска экини күзеп кал.

"Бижик эккелген кижиден чаштынмайн, кандыг-даа бижик болза хүлээп аар болза эки. Довурактыг орукка хаалганы чараштыр будувас болза эки. Аътты сай-дашче салырының орнунга, огородче салыр болза эки. Судтажыырының орнунга, өршээп кааны дээре. Дилгини дыңнаарының орнунга, элчиген-биле найыралдашканы дээре. Келир үеге дадагалзап, бүзүревезиниң орнунга, эрткен үениң хилинчектениишкиннерин коргуп бодааны дээре. Эртен буруудадып, чемелээш, кежээ өршээр болза эки. Хүндүс бодангаш, дүне ужар болза эки” – Бо чүүлдерни “Дүштерниң эртинези” деп кыдат номда бижээн.

(Провод чок телефон удавас чогааттына бээр деп ынчан-на Башкылар өттүр көрүп каан. Ш. Ондар).

Дыртырган чуруктуң чогаадыкчы чорукту солуп шыдавазы дег, чогаадып каан аппараттар сагыш-сеткилди солуп шыдавас.

Өске улустуң аас-кежии, чаагай чоруун бодаан бодалдан аңгыда, чүү чүве сагыш-сеткилди арыдыр чуур боор. Өске улусту чырыкче үндүрер деп күзелден аңгыда, чүү чүве кижини тадыгып-быжыктырар боор. Эң сөөлгү бичии чашты каттырып турар кылдыр көөр медерелден аңгыда, чүү чүве кижини хүлүмзүртүүр боор. Ынчангаш, келир үени бодаарын Дилеп тур мен.

Чес чүүлдерни бодунга ажыглавас болза эки. Хүлер ажыктыг деп бурунгулар билир чораан. Цинк база хоралыг. Чес акшаларны узуткаар болза эки. Оларга дээрге хоралыындан аңгыда, металлдың каналы аарыг тывылдырар. Мөңгүн эки.

Чиижең чорукту болдурбас

Кем-херектиг спекуляцияны азы чиижең садыглаашкынны соксаал чок болдурбас болза эки, чүге дээрге чер кыры спекуляция-биле аарый берген. Эпоха бүрүзү боду аарыглыг болур – ам спекуляция аарыы чоруп турар. Кижи төрелгетен бо аарыг-биле үргүлчү аарып чораан деп болбас. Ол чоорту чиде бербес, ону чидирерде хенертен күштүг сайзырал херек.

Бүгүдениң чаагай чоруу дээш ажылдап чоруур кижилерге херек шынарлар: чүткүлүнүң доктаамалы, чүү-даа чүвени угаап, шиңгээдип алыры, чүге дээрге дадагалзап, бүзүревес коммунист багай, ынчалза-даа шынны дилеп чоруур болза, ол төлептиг. Ажылдап билири, чүге дээрге кижилерниң хөй кезии үениң үнезин билбес. Чыдып калган, бүдүүлүк болгаш, бодунга шиңгээдип алыр дээн бодал чокка дузалаар күзели. Өнчү-хөреңгиден ойталаары, кортук эвези.

Ханныг өлүрүүшкүннерден каракка көзүлбес өлүрүүшкүннер көвей. Көөр хөөн чок чоруктан, чүве билбес мелегейинден, кортканындан кижилер хоранныг согуннарны чорудуп турар. Олардан эки камгалалдарның бирээзи көзүлбес дээрбек болур. Ону тускай айтыышкын-биле кылыр. (Канчаар кылырын Башкы биживээн. Ол дээрбек кончуг күштүг, өлүмден, аарыгдан безин камгалаптар. Мээң билирим камгалалдарның бирээзи: кижи бодалы биле бүгү- бодун долгандыр көжегелей өттүр көстүп турар чүү-даа өтпес халып-биле халыптап аар. Ш. Ондар).

Бодал база материя болур. Аңаа кижиниң нерви төптериниң энергиязы сиңген болгаш ооң деңзизи чамдык микроорганизмнерден аар. Ынчангаш кижи бодалдарын ылап деңзилеп, олар дээш харыысалгалыг болур ужурлуг.

Дээди манаашкын – делегейниң чоорту хөгжүлдезин манаары болур. Ону бүгү назынывыста манаар апаар бис.

Черниң болгаш ажылдың чаңгыс аайы турбас болза эки. Чаңгыс аай чорук, эң улуг частырыг боор өнчүзүрек чорукка дөмей. Өнчү-хөреңгиниң кулу кижи сагыш-сеткилиниң шимчеңгирин чидирип аар. Ындыг кижи чурттап олурар черин-даа солуп шыдавас, бажыңындан үнмес болур. Өнчү-хөреңгизирек чоруктуң үнер дөзү коргуушкун. Өнчү-биле черге быжыгланып алыксаары. Өйлеп-өйлеп өнчү деп хоралыг ойнааракты кижи төрелгетенден адырып турган, ынчалза-даа мегениң адазы коргуушкун катап-ла бодунуң четкизин аргып аар турган. Ынчангаш, коргуушкунну узуткаар. Ооң-биле өнчүзүрек чорук болгаш чалгаарал чиде бээр. Ынчан чер болгаш ажыл янзы-бүрү апаар.

Өжээн негевеңер

Өскерликчи чоруктуң, нүгүлдүң, дорамчылалдың хоразы ону алган кижиге эвес, ону кылган кижиге кээр. Бүгү делегей - хуу болгаш Бүгүдениң Чаагай чоруу деп ийи кезекке чарлып турар. Бир эвес бис Бүгүдениң Чаагай чоруу дээш ажылдап, боданып чоруур болзувусса, бистиң артывыста ол дээш кылдынган чүүлдерниң Октаргай үүжези чыдып турар. Эң эки маадырлыг чоруктар чыгдынган бо үүжеден көзүлбес херел биске дээп эгелээр. Угааныңарга чуруптуңар: бир эвес каржы багай чүүлдүң лаазы силерни өртендириптер дээш мурнуңарга келген болза, артыңардан улуг факел оду келгеш, силер чүнү-даа кылбааныңарда, ону эзилдирип, өжүрүптер. Мында кеземче эвес, бойдустуң хоойлузу чаягаар ону кылыпканы ол. Колдуу Бүгүдениң Чаагай чоруунга бараан болуп чоруур кижилерге өскерлип, оларны нүгүлдеп, дорамчылап турар. Оларны кылып чоруур кижилерниң боттарынга кайы хире багай боор деп чүвени олар билбестер. Ынчангаш, өскерликчи чорук, нүгүл, дорамчылал көңгүс ажык чок. Ынчангаш, өжээн негээр деп база бодаваңар. Силерге багай чүве кылган кижи дөмейле кеземчени алыр. Багай чүве кылган кижиге силер бодуңар эвес, а Бурганның, Бойдустуң, Октаргайның хоойлузу азы ниитилелдиң хоойлузу кеземче көргүзер. Өжээн негээр дээр болзуңарза, боттарыңарга багай апаар.

Чүдүлгелерде, хоойлуларда оорлаар чорук хоруглуг дээн. Ооң хоразын тайылбырлаар болза эки: оор чорук өнчү-хөреңгизирек чорукту улгаттырып турар. Оорлаар чорук делегейниң хөгжүлдезинге хора чедирип турар. Делегейниң хөгжүлдезинге хора чедирген кижилерниң салым-хуузу багай болур. Олар боттарын оранчок аткаар октап турарлар. Кандыг бир чүүлдүң өске кижи холунче кире бээри кол чүүл эвес, а кол чүүл – ийи кижиниң өнчүзүрек чоруунуң кедерээри. Оор чорук дугайында хоойлу четпестерлиг. Билиглерни, идеяларны, чогаадыкчы чоруктарны оорлаары ында көрдүнмээн.Оорланыр чорук хуу өнчү чиде бээрге, узуткаттына бээр.

Чүү-даа чүвеге бодун өйлеп, туттунуп билири ажыктыг. Чем-даа чииринге, эр-херээжен чорук харылзаазынга-даа. Ындыг-даа болза эмин эртир кыдыынче үнүп, хөлүн эртирип база болбас. Өйлеп, туттунуп билирин чалгыннар деп билип аар болза эки.

Чүдүлге сыгавас

Чамдык шажыннарның ажылдакчылары: “Бистиң чүдүлгевис эки,” “бис шын бис, силер шын эвес силер”-деп турар. Оон дайын-даа үнүп болур. Чүдүлге сыгаарындан хоралыг чүве чок. Кижилерни чараш чүүл-биле, чырык билиглер-биле элзедиир. Чуртталга дээрге өлүм соонда баар Дээрниң эң эки черин садып аар рынок эвес. Ол Билдинмес Судтуң шиитпирин сириңейнип манаар хөөр база эвес. Эртемденнер: “Кижи төрүттүнүп келгеш-ле, өлүп эгелээр”-деп турар. Башкылар: “Кижи мөңге төрүттүнүп кээр, эң ылаңгыяда өлүм деп адаар чүүл үезинде” –дээр.

Чамдык хажыттынган шажыннарның ажылдакчылары чүдүкчүлеринге: “Хөөрден баш удур хүндүлүг, эки черден садып алыңар”-деп турар. Кандыг шын Өөредиг ындыг мелегей чүүлдү сургап турар боор? Шупту Башкылар чок болган кижиниң чоруун чырык кылдыр көөр болгаш ооң хөөрге чыдар черинче көңгүс кичээнгей салбас турганнар. Өлүмге хамаарылга Өөредигде кончуг чугула, ында кижиниң өске байдалче шилчий бээриниң дугайында билиг чыдып турар.

Күш-ажыл шыланчыг, харын-даа хоралыг дээр кижилер бар. Чүгле чалгаа болгаш шимченгир эвес кижилер ынча дээр. Шын таарыштырып каан ажыл шыланчыг эвес. Ажылчын нервилерни, шыңганнарны шын солуп билир болза, кижи черле турбас.Ажыл кылбайн, дыштаныыр деп бодаваңар. Ажыл кылбазы – туруп-могаарының микробу.

Чоннар тура халышкан, хааннар дүжүп турар, таварылга бе? Чүгле согур кижи хөгжүлдениң шимчээшкинин эскербейн турар.

Башкыларже орук

Ам Бисче баар оруктуң демдектерин чугаалаар үе келген. Бир дугаарында, Башкыларның ылап барынга бүзүрээр силер бе?Кайда-даа болуп турар азы кайда-даа тывылган чүүлдерге дораан бүзүрээр силер.Бүгүдениң Чаагай чоруу дээш катчып, чыглып алган Билиглерниң Башкыларының бөлүү бар деп чүвеге канчап бүзүревезил? Кыйгы чокта, үдекчи чокта Бистиң Лабораторияларывысче кым-даа чедип шыдавас. Хуу күштүг чүткүл, оруктуң бергезинге торулбазы херек. Чаңчыл езугаар, кел чыдар кижи оруктуң бир билдингир кезиин боду чааскаан эртер.Чааскаан кээр кижилер, өске ханы чылдагааннардан аңгыда, ийи хевирге чарлыыр: хуу чүткүлдүг кээр дээн болгаш даалгалар бээр дээш кыйгыртканнар. Бистиң Кыйгывыстың демдээ –кажан силерни чалгынныг чүве дег чайлаш чок көдүрүп турары. Ынчаар Бистиң Билиглерниң болгаш Чараш чүүлдерниң Общиназын хүлээп алыңар. Хөй катап силерниң хоорайларыңарга чораан Бис, Бисти делегейден хоорук деп болбас. Бүгүдениң Чаагай Чоруунга Ажылдап Чоруурларны утпаңар!

Башкылар дугайында чугаа үнүп кээрге, оларга бүзүревес, харын хорадаар кижилер бар. Ындыг кижилер айыылдыг. Оларны өлүмден камгалап-даа каар болза, полицияга билдирип каарлар. Ындыг улусту Башкыларның чурттап турар чериниң кызыгаарынга экээр-даа болза, көрген чүвезинге бүзүревестер. Оларның оозу бүдүүлүк, мелегейинден эвес, ооң чылдагааны оон-даа дора. Олардан уругларны камгалаңар. Олар уругларны өскээр кижизидер. Уругларже кичээнгейни салыңар. Бүгүдениң Чаагай Чоруунуң ажылдакчыларының дугайында шынны бижээн номдан уругларга үндүрер болза эки. Уругларга бижээн чамдык номнар меге, ойнаарактар меге, кижизидикчилерниң уругларга хүлүмзүрүү меге. Мындыг мегелер аразынга шынчы чорукту манап болур бе?

Бистиң Общинадан Бүгүдениң Чаагай Чоруунуң үрезиннерин Делегейниң бүгү чүктеринче тарып турар бис. Общинаның Уставын канчап камгалаарыл?-деп айтырыңар. Бистиң Ажылывыстың демдектерин билир силер. Ам чүгле дыңнап аар эвес, ам дораан ажыглаар кылдыр сактып алыңар. Бир эвес бодунуң хуу херектеринден ойталаарга, чоокшуладып турар болза, Бүгүдениң Чаагай Чоруунуң ажылындан ойталаар болза, талыйтыр ырадып турар – бо Общинаның дүрүмү-дүр. Угаан шимченгир болза, Бүгүдениң Чаагай Чоруунче чүткүп тура, бодунуң амы-хуу херектерин база камгалап ап болур. Ынча хөй шылгалдаларның херээ чүл?-деп айтырыңар. Общинага шупту чүвени дуржулга-биле чедип аар, ынчангаш шылгалданы өзүлде деп бодап аар болза эки. Шылгалдалар кайгамчык эжиктерниң кирер эргини кылдыр чыдып турар. Шылгалдаларга таарзынмайн турар улуг тыныышкыннарны, ыглаңнаан арыннарны ырадып кааптыңар. Бүгүдениң Чаагай Чоруундан ойталаар чорук кандыг-даа улуг күчүтенни оңгарже киир идиптер.

Узун чугааның херээ чок

Бистиң чугаавысты дыңнаан кижи Бистиң үевистиң кайы хире ажыл-агыйжы болгаш янзы-бүрү эртип турарын херечилеп болур. Аргаларны улгаттырар дээш бо эрткен вектерде кыска болгаш эң эки тодарадылгаларны дилеп тургаш, узун чугаа тургузуундан ойталаан бис. Үш шак иштинде чугаалаар чугааның утказын үш минут иштинде чугаалаптар кылдыр билир болза эки. Болчукчуларның болгаш сургакчыларның килеңинден кортпайн, мону чугаалап тур мен. Үениң эртине дег үнезин чүгле Бүгүдениң Чаагай Чоруунга ажылдап тургаш, үнелеп болур. Утка чокка үе оорлаары – идеялар оорлааны-биле дөмей.

(Шамбаланың Бурган-Башкыларының Общиназы делегейде чурттарга болгаш кижилерге янзы-бүрү дузаларны көргүзүп турар. Улуг херектерни шиитпирлежип, арга-сүмени берип, эртемденнерге дузалажып, айыылдардан сагындырып, камгалап, акша-биле безин дузалап, анаа кижилер бооп алгаш, янзы-бүрү ужуражылгаларны кылып чорааннар. Оларга пароход билеттери, янзы-бүрү чурттарның хептери бар турган. Олар янзы-бүрү аттарлыг, байдал негеп кээрге каяа-даа чеде бээрлер. Ш. Ондар).

Хөгжүлдениң эргилдези кайнаар эгли бергенин чүгле согур кижи эскербейн турар.

Общиналар делегейниң хөгжүлдезинге салдарлыг. Общиналарның хевирлери: бирээде – медерелдии-биле эвес, чаягаар тургустунган общиналар. Чижээ: ажылчыннарның, чер ажылдыгларның, өөреникчилерниң. Ийиде –черниң хөгжүлдезиниң планын билир, ындыг-даа болза ооң хуусаазын билбес, ол дээш ажылдар чорутпайн турар общиналар: политика талазы-биле бөлүктер, чажыт, көзүлбес чүүлдер талазы-биле организациялар, эртемденнер каттыжылгазы болгаш оон-даа өске. Үште – хөгжүлдениң планын, хуусаазын, кылыр ажылдарын билир общиналар. Олар ховар болгаш Башкыларның айтыышкыны-биле ажылдаар.

Ылап-ла, Общинаның делгерели-биле кара век доостур! Сергий ону балды-биле тудуп турган. Бёма маска-биле тудуп турган. Будда Башкы холу-биле тудуп турган. Христос аңаа көвүрүг белеткеп берген. Эң бурунгу Башкы мынча дээн: “Эдилеп турган эт-херекселим көрбейн тур мен!” Ам Бисче чүгле шаажылакчы экспедиция чорудары арткан, ындыг-даа болза ол Бисче эртип шыдавас. Чамдык кижилер Бистиң Общинага хөңнү чок.

Хол-биле бижип каан чүүлдерниң утказы дыка улуг. Анаа саазындан безин инфекция тарай бээр деп чүвени бөдүүн эмчи безин билир. Кижиниң салааларының баштарындан күштүг энергия херелденип үнүп турар. Кажан саазынга бижип турда, ол энергия саазынга сиңип каар болгаш адырылбас. Ооң күжү чугаалаан сөс, бодаан бодал-биле дөмей. Чагаа дээрге чүгле үжүктер эвес, а кижиниң иштики бүдүжүнүң инфекциязын чедирип турар. Бижээн чүүл – ырактан хол тутчуушкуну-дур.

Моондактар сайзыралды бээр

Моондактарны канчаарыл?-деп айтырыг салырлар. – Кымга өг-бүлези шаптыктаар, кым ол ажылга хөңнү чок, кым ядыы, кымга дайзыннары халдап турар. Эки аът мунукчузу өөретпээн аът мунуксаар, дески оруктан оңгул-чиңгилдиг орукка чоруксаар. Кандыг-даа моондактан чаа арга төрүттүнер ужурлуг. Моондактың мурнунда бергелер коргуушкундан үнер. Медерел сайзырап, алгыырга чедимче кээр. Коргуушкун турда чүве бүтпес. Эрес-дидим чорук-биле моондактарны эрте бээр. Моондактар-биле бис сайзырап, өзүп турар бис.

Будда өөреникчилери-биле дыштанып олургаш, оларның медерелин хынап, ойнаар турган. Ол бир сөс чугаалаарга, өөреникчилери ол сөске бүдүн бодал чугаалаар ужурлуг турган. Бир эвес Будда, бужар-бактың өлүмүн бодап алгаш, - “өлүм”-дээрге, өөреникчизи – “ядыыларга өлүм”-дээн дижик. Шак ындыг сөстер кижиниң сагыш-сеткилиниң кандыызын чуруп көргүзүптер. Бир эвес бо таварылгада, шынап-ла, силер ядыыларга өлүм күзээн болзуңарза, силерже кел чыткан бай чорук дедир эглип чоруй баар.

Астралдан келген чүүлдер чер кырында эңдерик чоруп турар. Оларга кижилерже чоокшулап, кирип аары берге. Ынчан биске, бажыңга келген аалчылар оларга дузалап турар. Оларның бажыңга каапкан ауразын таварыштыр олар кирип кээр. Ынчангаш, удуур өрээлче азы ажылчын өрээлче аргалыг болза улус киирбес болза эки. Бажың ажылдакчылары, уруглар кижизидикчилери, уруг алыкчылары чоруткан эки чүүлдерни эртирбес. Ынчангаш, шупту чүвени боттары кылыр болза эки. Оон ыңай секретарьларже база кичээнгей салыр болза эки, олар та чеже херектер үрээн. Шупту чүвени боду кылырга бодунуң үндүрүп чоруур ауразының, энергиязының шынары дээш кижи шөлээн, сагыш-амыр болур.

Бир адыг, таварылга бооп, аштап өлүп чыткан кижи чанынга бодунуң чемин каапкан, ынчалза-даа ол араатан бооп артпышаан. Бир ары, таварылга бооп, аарыг кижиниң ириңин дежипкен, ынчалза-даа ол эки чүве ажылдап албаан. Чүгле медерел-биле чигзиниг чок кылган чүүлдер эки түңнелдер бээр.

Бүгүдениң Чаагай Чоруунуң болгаш Общинаның идеязы медерелдиң сайзырап, улгадып, делгемчээниниң демдээ болур. (Ам чамдык кижилерниң коммунизмни бактап, капитализмни мактап турары оларның ам-даа медерелиниң чедир сайзыраваанын көргүзүп турар. Ш. Ондар).

Эң чалгааранчыг ажылды эң эки өөрүшкү-биле кылган кижи ёзулуг тиилекчи боор, чүге дээрге ол чалгаараашкынның бергезин ажып эрткен. Орук бүрүзү, Бистиң Общинаже-даа орук кадыг-берге. Кижиниң медерелиниң хемчээлин чечектер аразынга эвес, а тамы эриинге хемчээр.

Делегейниң болуушкуннарын хайгаарап көрүп туруңар, аңаа Бистиң Холувусту көре бээр силер. Хөгжүлдениң эргилдези келген, бүгү күштер чыгдынган. Эң эки ажылды тургузуп, кылып билир болуңар, ол ажылга Бистиң байырывысты хүлээп алыңар. – Бүгүдениң Чаагай Чоруун дилеп чоруур бүгү кижилерге байыр!” Өөредиг мындыг сөстер-биле төнген.

(Шынап-ла, Башкыларның углап-баштаан Холун көрдүвүс. Чүгле ССРЭ-ге эвес, өске-даа чурттарга социализм тургустунуп эгелээн турган. Совет удуртукчулар Башкыларның дузазын хүлээп албаска, чүге олар оларның аайындан эртпээнил, чүге социализм дүжүп турда, башкылар ону камгалавааныл?-деп айтырыглар тургустунуп кээр чадавас. Чүге дээрге Башкылар кижилерниң хөгжүлдезиниң уг-шиин айтып берип, сүме кадып, дузалажыыр дээрден башка, оларның амыдыралынче, шиитпир хүлээп алыр хостуг эргезинче, оларның боттарының тургузар кармазынче киришпес. Хоойлу ындыг. Ш. Ондар)

Община дугайында өөредигден

(Эгезинде бодум таламдан тайылбыр чүүлден киирип каайн. Община деп сөстүң утказын кижи бүрүзү билир. Өнчү-хөреңгизи, күш-ажылы ниити, кежигүннери шупту дең эргелиг, кижилерниң каттышкан бөлүү азы ниитилели. Община дээрге француз дылда коммуна дээн, азы ниити дээн уткалыг. Коммунизм деп сөс коммуна азы община деп сөстен тургустунган. Ол бүгү чурт хемчээлдиг община тургузуу. Будда, Христос, өске-даа шажын өөредиглерин берип чораан кижилер, база мерген угаанныг кижилер общиналарның идеязын чугаалап, боттары оларны тургузуп чорааннар. Коммунизмниң идеязы шажын өөредиглеринден үнген. Ф.Энгельс, К. Маркс ону эртем ёзугаар сайзырадып каан.

10 миллион чыл бурунгаар кижи төрелгетенниң сайзыралынга дузалажыыр дээш, дээрден азы Үстүү Орандан бурганнар дүжүп келгеш, Тибетте Гималай дагларынга чурттай бергеннер. Оларның чуртун Шамбала дээр.

Олар мынчага чедир бистиң ада-иевис дег, бисти карактап-камгалап, хайгаарап, бистиң хөгжүлдевисти углап- баштап, угаанныг хааннар, эртемденнер, угаанныг кижилер, Будда Гаутама, Иисус Христос, өске-даа шажыннар үндезилекчилери бооп төрүттүнүп келгеш, бисти углап-баштап, кижизиг кижилер кылдыр дүрген сайзыразыннар дээш, кижизидип,чагып-сургап,өөредиглерин берип келгеннер.

Ам бис кандыг-дыр бис? Оларның шажын өөредиглеринде берип каан Октаргай, бойдус хоойлуларын өөреткен, канчаар чурттаарын өөреткен өөредиглерин ам-даа билбес, чамдыктарывыс оларны бүдүүлүк, хоозун чүве-дир дээр, оларга бүзүревес, арагалап-дарылаан, кем-херектер үүлгеткен, согур, мелегей чурттавышаан хевээр бис.

Бистиң чоруур оруувус, бурунгаар сайзыралывыс – общиналыг тургузуг азы коммунизм деп олар айтып каан. Бүгү делегейге Чаа Делегей – Общиналыг тургузугну тургузары – оларның кол сорулгазы. Ону кара күштер-биле демисежип тургаш тургузар. Олар дилги дег, авыяастыг, кажар. Амгы үеде олар бисти өске орукче үндүр идипкен. Чамдык кижилер ылап чоруур шын оруувусту билбес, көрбес, согур азы кара күштерниң талазында болгаш бисти өске орук-биле эдертип чоруп олурар.

Коммунистер көзүлбес делегейге, бурганнарга бүзүревес, оларны чок дээр болгай. Коммунизмниң үндезилекчилери, боттарының адалары – Бурганнарны билбес боорга, кандыг-дыр че? Ам Майтрея Бурганның община дугайында өөредиинден билдингир чамдык чүүлдерни аралай көрээлиңер. Ш. Ондар).

Община

Өг-бүле, аймак, чурт, чоннарның эвилели – шупту тайбыңче, чуртталганы экижидеринче чүткүүр. Оларга сайзырал, хөгжүлде херек. Хөгжүлдениң кызыгаары чок. Ынчангаш ажылдакчы, ажылчын кижи бүрүзү бүдүрүкчү, тургузукчу апаар.

Ундарал – өөрү сайзыраарының дайзыны. Дадагалзаар болза, чүве бүдүп, тургустунмас. Коргар болза, чүве өөренип, билип албас. Чүвени хайгаараары - шын чорукче бир базым. Бодун бодаары – карак кызыл, бодун бодавас чорукка өскерлиишкин. Маадырлыг чорук чокта, орук чок.

Хүрээлерни чамдыкта общиналар деп турган. Общиналыг чуртталга шагда-ла кады ажылдажылганың болгаш бот-боттарын хүндүлежиириниң демдээ апарган.

Чаңгыс эп - эки чурттаарының, чедиишкинниң чаңгыс даянгыыжы деп бүгү шажын өөредиглеринде бижип каан. Ажылчыннарның чаңгыс эвинге бүзүрел бар болза, эң эки чедиишкиннерни чедип аар. Община өңнүктер-биле тургустунуп болур.

Ажынар, өжүгер чоруктар общинага таарышпас. Ниити херек дээрге – Ниити Чаагай Чорук.

Кады ажылдажылга быжыг уставтыг болза эки. Ол корум-чурумга өөредир, ритмче киреринге дузалаар. Шак ынчаар хүн-бүрүнүң ажылынга безин Октаргайның хоойлузу көстүп турар. (Октаргайда шупту чүве ритмниг). Эң ылаңгыяда, бичии чажындан эгелээш, үргүлчүнүң ажылынга чаңчыгар. Эң эки хөгжүлде күш-ажыл-биле тургустунар.

Күш-ажыл, кады ажылдажылга эки-тура-биле болур ужурлуг.Община эки-тура-биле тургустунган болур ужурлуг. Кандыг-даа күш төгээшкини күш-ажылды кулданмас ужурлуг. Эки-тура-биле чөпшээрежилге чедиишкинниң дөзү. Чаа бажыңче кым-даа сандараашкын киирбес ужурлуг.

Бистиң айтыышкыннарывысты ол хевээр шын кылыры ажыктыг болгаш чедишкинниг боор деп дыңнаан силер. Бир дугаар чадазы ол. Дараазында боттарыңар хөделип кылыр силер. Бистиң Өөредиивистиң кол дөзүн, утказын билип алгаш, чайлаш чок, дензигүүрлеп тургузуп, бүдүрүп турар өөреникчилер болу бээр силер. Бистиң Общинавысты бодап, сактып, демниг ажыл-биле ону өттүнер ужурлуг силер. Кажан корабльдың чоруур уун өскертиир үе кээрге, айтыышкын чедип кээр. Силерни дараазында чадага чедип кээриңерни күзеп тур мен.

Чамдык кижилер чыда дүшкеш, Башкыларның будунга тейлээрин күзээрлер, ындыг-даа болза, Бистиң-биле кады тулчуушкунче киреринден дидинместер. Ам чүгле тулчуушкун, чүгле тулчуушкунче кыйгырар бис. Харыысалгалыг болуп, чаагай чоруктуң шынын долузу-биле өөренир. Шынныг, чөптүг тулчуушкунну бадыткап тур бис. (Башкылар ол үеде тургустунуп турган общиналыг тургузуг - социализм дээш тулчуушкунче чонну кыйгырып турар. Ш. Ондар).

Чырык Тулчуушкун чаа-ла эгелеп турар, ооң чүү бооп төнерин билбейн, миллион кижилер ында киржип турар. Чүгле шынга даяныыр. Делегейниң хөгжүлдези дээш маадырлыг чорук-биле канчап өөрү үнүп ап болурул? Мээң Херелим ооң чырыдарынга шаптыктавазын дилеп тур.

Аарыглар кайыын тыптыырыл?

Чер кырынга мага- бодувусче сагыш салып турар бис, ынчангаш аарыгларның тыптыыр чылдагаанын билир болза эки. Эмчи аарыг кижилерге мынчаар чугаалаар ужурлуг – силерниң чиижең, хуу ажык бодаар чорууңар кире берген-дир, азы бодун догдунар чоруктуң анемиязы кирген, азы өскерликчи чоруктуң даштары, азы хоп-нүгүлдүң кодуру, азы көөр-хөөн чок чоруктуң согуушкуну болган-дыр деп. Чок апарган кижини хөөржүдүп тургаш, ооң эки шынарларын чугаалаар, а ооң аарыының чогум чылдагаанын база чугаалаар болза, ол өөредиглиг бооп болур. Өңнүктер, Катаптап Тур Мен – бодалдарыңарны арыгга тудуп чоруңар, ол эң эки дезинфекция болгаш алдарлыг, эң эки сергедиир, күш киирер эм.

Пророчество азы болуушкуннарны баш удур өттүр чугаалаары өске улустуң аксы-биле азы кым-бир кижииң каапкан бижимели кылдыр шаг төөгүден бээр кижилерге медээ, сагындырыг кылдыр Шамбаланың Башкыларындан кээп турган.

Община чокта Чер чурттап шыдавас. Үстүү Делегейни билбес болза, ынаар оруктуң алгыдыышкыны чокта амыдырал утка чок, аргажок чөгенчиг апаар. Эртемденнер чүгле чер кырын шинчилээр эвес, Үстүү Делегейни база шинчилеп, ооң-биле харылзаа тудуп өөренир. Чүгле астрономнуг санаашкыннар-биле эвес, сагыш-сеткил-биле харылзаа тудуп өөренир. Делегейниң бурунгаар шимчээшкинин община чорудуп боор. Эртемниң чечектелиишкининиң үезинде эвес, а чүдүлге сайзырап турда, кижилерге октаргай медерели тыптып келген. Чер хөлчок аарыг, шыырак эмчи херек. Көзүлбес делегейниң адакы каъттары багай чүүлдер өөскүдүкчүзү болуп, айыылдыг апарып, кижи төрелгетен ооң салдарынга алзы берген. Бо бүгүге община дузалаар, а общинага кижилерниң медерелиниң сайзыралы дузалаар.

Чүгле черниң кижилериниң эвес, а ниити Октаргайның кижилериниң хөгжүлдези чугула. Бир эвес кижилер бо чүүлдү чүрээнге шингээдип аар чүве болза, сылдыстыг дээр улам көскү болгаш билдингир апаар. Шынап-ла, черниң кижилери өске делегейниң кижилеринче кыйгы салыр чүве болза, Черниң ышкам кадын өдеринге оларга чиик болур ийик.Бистиң медереливисти оларже углаар чоок делегейлер кайдал? Юпитер биле Венера.

Бойдуска хуулгаазын чүүлдерниң херээ чүл? Кажан аът мунупкаш, селемең-биле Делегейниң Общиназын камгалаар болзуңза – ол хуулгаазын чүүл-дур. Шак ынчаар Чаа Делегей эгелээр. Сеткил-соруктуң кээринге шаптыктаваңар, селеме өөрү хөгжүлдеге бараан боор. Общинаны сөс кырынга эвес, таакпылаар черге эвес, а чүгле хүн бүрүнүң амыдыралынга хүлээп алган кижиге өөрүшкүнү берип боор Мен. Башкы бодунуң херелин дуза кылдыр чорудуп болур, бир эвес селеме общинаның өңнүктеринче угланы бээр болза, селеме чаңныктың кымчызынче шилчий бээр.

Чоокта чаа-ла “община” деп сөс дыңнааш, кижилер корга бээр турган, ам чамдык моондактар бузулган. Элеп калган өнчү-хөреңгиден ойталаанының соонда, ам бир берге шылгалда кижилерге келген. Ол - хуулгаазын чүүлдерден ойталаары. Будданың Архаттары безин оон хөңнү чок чарлып турганнар. Үш Архат хуулгаазын чүүлдер көөрүн чөпшээрээрин Буддадан дилеп, чаннып келгеннер. Будда оларны караңгы өрээлге шоочалап каан. Элээн болганда, олардан чүнү көргенин айтырган, олар чугаалап бергеннер. Будда чугаалаан: “Хуулгаазын чүүлдер ажык чок деп чүвени ам билдиңер бе? Эң кол хуулгаазынны безин көрбээн-дир силер. Чүге дээрге, көзүлбес амыдыралды эскерип, билип, көрүп боор турган силер. Ол силерни Черниң кызыгаарындан ырадыр, Үстүү Оранче чорудуп боор турган. Силер Черде олуруп турар хевээр бис деп медереп алгаш, бойдус халаптарының чалгыгларын Черже тыртып, янзы-бүрү чурттарга бергедээшкиннер тургускан силер. Хая-дашты үреп, күштүг шуурган-биле корабльдерни узуткаан силер. Сен, хып турар оваадайлыг кызыл араатан көрген-дир сен, тамыдан сээң үндүрүп каан одуң камгалал чок кижилерниң бажыңнарын өртедип каан – барып, дузалаш! Сен, кыс кижи арынныг селеске көрген сен, балыкчыларның хемелерин ужур шааптар кылдыр чалгыгларны албадапкан сен – дүрген дузалаш. Сен, ужуп чоруур эзир көрген сен, улуг шуурган ажылчыннарның дүжүдүн апарган – барып, когаралын эгидип бер. Силерниң ажык-дузаңар кайыл Архаттар? Чок болза, Чер кырынга дериңер дөгүлгүже ажылдаңар, чок болза шөлээн үеде Чер кырынга бедип, ужуңар. Ажык чок бойдус халаптары хөделдирери мерген угаанныг кижиниң ажылы эвес-дир.”

Ырак делегейлер

Шынап-ла, бичии кушкаштың чалгыннарындан дүшкен чаңгыс чүг ырак делегейлерге диңмирээшкинни болдуруптар. Бис агаарны тынып тургаш, ырак делегейлер-биле тудуш бооп, оларга коштунуп турарывыс ол. Мерген угаанныг кижи Черден үстүнче баар, чүге дээрге делегейлер бот-боттарынга мерген угаанын ажыдып турар.

Ырак делегейлерже чүткүлдүң утказы - ол делегейлерге чурттаар бис деп медереливисти шиңгээдип, сайзырадып аары. Оларга чурттап болур арга бисти олар-биле чоокшулаштырып турар.Ырак делегейлер кижилерни сонуургатпайн турар. Кижилерниң баштарынче ол үрезинни чажар үе келген. Аас-кежик чок, төргүл-төрели чок кижилер бо бодалды эки хүлээп аар. Чедимчелиг, аас-кежиктиг кижилер багай хүлээп аар. Согур кижилер эң чиик хүлээп аар, хыйыр кижилер эң берге хүлээп аар, чүге дээрге токтарның шын эвес каккылажыышкыны ыракче чүткүүрүн үреп турар.

Кым-бир кижи хөйнү берзин, ол хөйнү алыр. Ынчалза-даа канчаар бээрин чоннар уттупкан, эң бичези безин чүгле алырын бодаар. Ол үеде планета аарыг, ол аарыгга шупту алзып, аңаа дүжүп турар. Көзүлбес делегейниң адакы каттарының багай оваа-хорумунуң газтарының көжегези Черни өске делегейлерден аңгылап, үзе шаап, оларның дузазын эртирбейн турар. Ол көжегени өттүр шаппас чүве болза, Черниң салым-хуузу улуг частыышкын-биле дооступ болур. Коргунчуг дүргедээшкин бүгү одуругларны чайгап, божаңнадыптар. Ол дүргедээшкин кандыг-бир чуртка эвес, а планетага херек.

Чаа Делегей кандыг-даа хептиг кээр болза, дөмей-ле. Община Октаргай уткалыг болганда, ооң канчаар кээриниң тодаргайы хамаанчок. Чаа Делегейге удур эвес болза, кандыг-даа үй-балай чүүлдү өршээп болур.

Моондактарның, багай чүүлдерниң ажыктыын билир силер. Коргунчуг чүүлдер база ажыктыг бооп чадавас.

Делегейниң хөгжүлдези революциялардан тургустунар азы материяның частыышкыннарындан.

Бистиң Общинага чүү херегил? Чүнүң-даа мурнунда, чүвени деңнеп, ылгап билири болгаш чөптүг, шын чорук херек. Ийи дугаары биргизинден үнер. Чымчак чорукту уттуптар болза эки, чүге дээрге ол буянныг, чаагай чорук эвес-дир. Чымчак чорук чөптүг чоруктуң кылымал чүүлү болур. Сагыш-сеткилдиң чуртталгазын чүвени ылгап билири-биле хемчээр. Биче чүвени улуг чүведен, чөгенчиг, бак чүүлдү эки, өндүр чүүлден ылгап билбес кижиниң сагыш-сеткили сайзыраңгай бооп шыдавас. Бистиң кадыг-быжыывыстың дугайында чугаалажып турарлар, ол дээрге Бистиң чувелерни ылгап билир сайзыралывыстан үнген. (“Бистиң Община” дээрге - Башкыларның Шамбалада Общиназы. Ш. Ондар).

Чамдык кижилер Үстүнден ам кээр Бурганны чаңгыс чонга хамаарыштыр манап турар – ол мелегей чорук болур, чүге дээрге планетаның хөгжүлдези ниити планета хемчээлдиг. Кижилерде чаңгыс хан агып чоруур, расалар-биле аңгыланыышкын турбас ужурлуг.

Община – Кады Демнежилге планетаның хөгжүлдезин кайгамчык дүргедедиптер болгаш материяның күштери-биле харылзажыыр чаа арганы бээр. Община болгаш материяны чаалап аары ийи аңгы чүүл эвес. Ол чаңгыс оруктуг, чаңгыс углуг, чаңгыс тук – Майтрея, Матерь, Материя!

Ном бүрүзүнге кылыктанып, хорадаарының хоразының дугайында эге турар ужурлуг. Бо араатанны бажың бүрүзүнден үндүрер болза эки. Дошкун, шыңгыы, шиитпирлиг чорукту чүүлдуг деп көрүп тур мен. Кыжыраан баштактар херекчок. Чүдек, бужар чорукту болдурбас. Кижи бүрүзүнге бодунуң сөзүн чугаалаарын бээр болгаш шыдамык, туттунуп билир болур.

Өөреникчизи Буддадан айтырган: “Өнчү-хөреңгиден ойталаар деп сургаалды канчаар билип алырыл?” Бир өөреникчи эт-севинден адырлып алган, ынчалза-даа Башкызы ону чемелеп-ле турган. Бирээзи эт-севин эдилевишаан хевээр, ындыг-даа болза Башкызы аңаа чүве ыыттавас болган. Өнчү-хөреңгизирек чорукту эт-сеп-биле эвес, а бодал-биле хемчээр. Шак ынчаар, общинаны база медерел-биле хүлээп алыр. Эт-септиг-даа тургаш, ооң ээзи эвес бооп болур. Медерелин хостап алган кижини Башкы эндевес. Өнчү дугайын бодаваңар деп Будда дилээн, чүге дээрге оон ойталаары – бодалды арыглап, чуп турар. Чүгле чуп каан каналдар-биле ёзулуг кол чүткүл чоруп болур.

Чурттап турар бажыңыңарның агаары үргүлчү арыг турар болза эки, келген кижилерге экини күзеңер, Бисти хөлчок манап туруңар. Община бүрүзү бодунуң Башкызын манап турзун, чүге дээрге Община биле Башкы чаңгыс колоннаның ийи ужу. Медерелдиң шынарын өскертиир, ынчан бергелерни эртери белен боор.

Канчаар аян-чорук кылырын билир болза эки. Чүгле бажыңдан үнүп аарында эвес, а “бажың” деп билигни ажып эртер. Тодаргайы-биле чугалаарга – бажыңны делгемчидер. Бис кайда-дыр бис – бажыңывыс ында. Хөгжүлде бажың деп кара-бажыңны чок кылыр. Медерелдиң шынары хөй чылдарда чурттаан черивистен бисти адырып аар. Хөй чылдарда чурттаан черлер хөлчок ышталып, хирленген болур. Түдүктелген атмосфералыг бичии бажыңнар куйлардан дора. Кажан чоннарның хөй кызыгаарлары чидип турда, делегей кырынга кая-даа чорууруңарны күзеп тур мен. Бичии кадагга астырып алгаш, канчап ужар бис?! Кижи төрелгетенге аян-чоруктуң кайы хире херегин бодаар болза эки.

Бир херээжен кижи Будда биле Майтреяның чуруун көргеш, кайызын хүндүлээрин аайын тыппаан. Ынчан Будданың чуруу чугаалаан: “Мээң чагыым-биле, келир үени хүндүле. Эрткен үени камгалап тургаш, үнүп олурар хүнче көрүн.” Бурган-Башкылар чүгле келир үе дээш ажылдап чоруурлар.

Өөредигни билип алыңар. Өөредиг чокта эртинмес деп база билип алыңар. Өөредиг херек бүрүзүнге, чугаа бүрүзүнге салдар чедирер ужурлуг. Шулуң чугаа кылбайн, чугаа бүрүзүнге утка кииреринге чаңчыгыңар. Өнчүден ойталаары берге, шулуң чугаадан ойталаары база берге.

Бодунга ажык-кончаа бодаары – мелегей чорук болур. Чүгле ылап кады ажылдажылга ону чидирип болур. Ажык-кончаа бодаар кижи Үстүкү Делегейге хилинчектени бээр.

Кады ажылдаар кижилерниң аураларының өңнерин көөр аппарат чогаадыр болза эки, чүге дээрге аураларының өңнери таарышпас кижилер кады ажылдаарга, ажылдың бүдүрүкчүлүүнге шаптыктыг, халалыг боор.

Хөй сөстүг чугааның херээ чок, ээлгир болгаш тывызыксыг чорук чиде бээр. Общинага кандыг-даа кижи кээр, шупту кижилерге чаңгыс сүме берип болбас. Кыска болгаш билдингир кылдыр чугаалап өөренип аар.

Общинага кирери ийи негелделиг болур: кызыгаар чок ажыл болгаш даалга- сорулганы чажам дивейн хүлээп алыры. Кызыгаар чок ажылдың түңнели - медерелдиң улгадып, сайзыраары. Чамдык кижилер общинаның идеязын хүлээп алган-даа болза, берге даалгалардан, соксаал чок ажылдан корткаш, ооң түңнелин күзевестер. Ындыг кошкак кижилерни общинага хүлээп аары хоралыг, ындыг-даа болза оларны өжүрүп, олардан ойталап болбас. Ынчангаш ийи организация турар болза эки. Бирээзи – общинаның өңнүктери, оларга кошкак кижилер кирер болгаш, боттарының амыдыралын чорутпушаан, община амыдыралынга өөренмишаан , аңаа чаңчыгар. Олар общинаның курлавыры болгаш аңаа кирер кандидаттар боор. Чүге эң эки кижилер общинаны билген болгаш өске кандыг-даа хевирни сүмелевээнил? Община соонда ырак делегейлер баар!

Община дугайында өөредигде дайзыннарны көдүрер деп чүүл бар. Дайзыннар бистиң-биле өжээннежип, демисешкеш, бистиң-биле коштунуп алганнары ол. Олар бисти үргүлчү бодап, хайгаарап, өөренип эгелээр болгаш боттары-даа билбейн, Октаргай уткалыг чүүлдерге бисти өттүнүп эгелээрлер.

Билиг чок, бүдүүлүк, мелегей чорук – чүвени чок дээр азы хүлээп көрбес чоруктуң иези. Чүвени хүлээп көрбес кижи – сеткили ядыы болгаш үргүлчү шын эвес, хүлээп көөр кижи – сеткили бай, кезээде шын.

Дыл эвээжеп турар болза, ажырбас, эки. Эрги сөстер чидип, чаа состер немежип, чаа домактар тургустунуп турар болза эки. Ол чугааның турум чоруун шимчедип турар. Сөстер эвес, а мээниң төвүнден чоруткан энергия бүзүредип турар. Бүгү чуртталгага чаартылга херек.

Шупту чаартылгалардан коргар кижини – сен-даа буурап, будалган кижи-дир сен-дээр. Буурап, сандараарының эгезин кажан көрүп болурул? Кажан чүвениң ынчаар болу бээринге азы даап бодаашкыннарга бузуревес болза. Буураашкын кажан ниитилелге айыылдыг апаарыл? Кажан кошкак медерел общинаны хоралыг, херекчок чүүл-дүр дээр болза. Шак ындыг дириг кижи сөөктеринден ырадыр чорааны дээре. Чамдыктары общинаны хүлээп албас, шак ындыг, аңаа удур кижилерни общинага тургузуп болбас, олар хоралыг. Эрте-ле үрелип, чыдааннар багай чыт үндүрер. Кажан Будда кижини “чыдыг” деп чугаалап тура, ооң сагыш-сеткилиниң медерелин ынча деп турган. Ындыг ханылап ириңнээн ыжык дег эттинмес кижилерге үе чараан херээ чок. Чаа Делегей дугайында сөс бүрүзүн кижилер хөлчок манап турар. Чаа медерелдерниң чүткүлү чаа каттыжыышкынны бээр.

Эът чивес болза эки

Өлген дириг амытаннар азы сектер эъдин кижилер чивейн турар,а өлүрген дириг амытаннар эъдин чип турар. Оларның ылгалы чүл – өлүрген дириг амытаннар база сек эвес чүве бе? Чүвениң таарымчалыын бодааш, эът чивес болза эки. Үрелген клеткалар ажыглаары хоралыг деп кижи бүрүзү билир. Ол кажан үрелип эгелээрил? Кажан мага-бот өлүп эгелээрге-ле, дораан клеткалар үрелип эгелээр. Ынчангаш, далгандан, сүттен, үнүштерден кылган чемнер чиир болза эки. Үнүштерниң амыдыралы дириг амытаннар-биле дөмей, ындыг-даа болза оларның клеткалары үр болгаш үрелиир. Чаа турган азы улуг изигге кургаткан үнүштер чиир болза эки. Общинага үнүштерден кылган чемнер чиир болза эки, чүге дээрге общинаның кежигүннери шупту чүвениң ажыктыын бодаар. Орукка ийи катап чемнениирге четчир. Стол артынга үр олурбас.

Община тургузарының шупту чүүлдеринге күжениишкин херек. Таарымчалыг, шөлээн черге олурарга эвес, а күш-ажылдан ыстап-шылаан мага-бот кижиге улуг энергия бээр. Чүгле мага-ботка эвес, мээниң төптеринге күжениишкин херек. Эң эки күжениишкин - үргүлчү кичээнгейлиг болуру. Башкының күжениишкинни болгаш кичээнгейлиг чорукту сайзырадыыр деп сүмезиниң түңнели улуг өөрүшкүнү эккээр. Күжениишкинниг ажылдан коргар кижилер буурап, сандараан кижилер болур. Оларны Үстүү Оранга катап кижилер кылдыр эде сайзырадыыр. Кижилер камгаланыыр дээш, хайындырган суг ижип турар. Микробтар өлү бээри шын, ындыг-даа болза суг соой бергеш, атмосферадан хөй өлүг кезекчигештер сиңирип аар. Үр турган хайындырган соок суг ижерге, мээниң чүве шиңгээдип аары кудулаар. Хайындырган сугну чүгле ол дээрезинде изиг турда ижерге эки. Черден үнүп чыдар соок кара суг ижер болза эки. Арыг суг чүгле суксун хандырар эвес, агаарны база арыглап турар. Балыгны арыг сугга суп тургаш эмнеп ап болур. Чырык болгаш суг эм боор.

(Кижи күзелдерин, чугаа, домаан оваарымчалыг күзеп, чугаалап чоруур болза эки. Аас айыылы айыылдыг. Чугаалаан, күзээн багай чүүлдер бүде берип болур. Ш. Ондар). Бир хаанның оглу чараш орду күзеп чораан, ол ону алган, ордуже кирип чыда, олче халдай берип болур пар дугайында бодапкан. Шынап-ла пар келгеш, ону чара соп каапкан. Мындыг сургаал чугааларда шын бар. Чамдык хамнар, оларга багай чүве кылыпкан кижилерге хорадааш, сен эртен өлү бээр сен дээрге, шынап-ла өлүп турган таварылгалар бар. Тура-сорук хөлчок күштүг болур, ону амыдыралга канчап тодарадыптарыл? Бистиң медереливистен кызаңнаан сыра оттарны хайгаарап болур. Кажан мага-бот көзүлбес чыгыы турда, бодалдың кызаңнаажы кызаңайнып турар, ооң ужунда чуртталга азы өлүм. Бир хаан херек үүлгеткен кижилерге: “ Бир хонуктан эртир чурттап шыдавас силер”-дээрге, олар ол-ла дүне чок болур турган. (Кижилер хорадашкаш, сөглежип, каргажып, ынчап бар, мынчап бар азы холуң, будуң сына бер дээр суг болза, шынап-ла ол ынчаар болу берип болур. Мооң ылап шынныын мен караам-биле көрген мен. Шак ындыг хевирлиг айыылдыг сөстер-согуннарны хүн бүрүде бүгү талаларже чорудуп турар бис. Ынчангаш, сөс эдерде оваарымчалыг болур. Ш. Ондар).

Халдавырлыг аарыгларны тура-сорук күжү-биле азы бодун сургап тургаш эмнеп болбас, ол хоралыг, аарыг улам өөскүй берип болур. Оларны херелдер-биле азы организмниң удур күжү-биле эмнээр.

Общинага турбас ужурлуг шынарлар: билиг чок, бүдүүлүк чорук, коргуушкун, меге чорук, ийи арынныг чорук, ажык-кончаа бодаары, бодунга шиңгээдип аары, арагалаары, такпылаары, багай сөстер чугаалаары. “Ангелдер чыып аар бодап тур силер бе?”-деп кандыг-бир кижи чугаалаар чадавас. “Силерниң чериңерде шупту мегечилер болгаш арагачылар чурттап турар бе? Эрес-дидим, шынчы кижилер хөй деп билир бис”-деп чугаалаар бис. Бистиң Гималай дагларында кижилерге бо негелделер коргунчуг эвес. Мээң сүмелерим школаларга четкен турзун. Делегейниң Общиназынга боттарын өргээн Өңнүктер бар деп чүвени уруглар билип алзыннар.

Канчаар эки камгалаттынып аарыл? Чүгле Башкы биле чоок харылзаа тудуп алгаш. Башкының холу Общинаже кирерин кыйгырып турар. Эргежок чугуланың дугуюнуң кайнаар баары даг кырындан Биске көскү.

Өлүрүүшкүн болган, каргыш кылган, эмин эртир кылыктанган черлерге багай энергия артып калгаш, читпес. Ханныг болуушкун болган черлерге кажан-даа чурттаваңар. Чаа херектер чаа черге болур ужурлуг.

Община – кады-ажылдажылга дээрге – кижилерниң кады чурттаарының кара-чаңгыс сарыылдыг, чөптүг аргазы. Ниитилелдиң ийи дайзыны: дең эвес чорук болгаш өнчү салгап аары медерелдиг общинага турбас ужурлуг. Дең эвес чорук бүрүзү дарлалды тургузар. Өнчү салгап аары чөпшээрежилге-дугуржулга апаар болгаш үндезинни иридип, үреп турар. Чүгле общинадан келир үе дугайын бодап боор бис.Медереливисти бүгү чуртталгавысты экижидеринче углаар болза эки, ынчан амыдырал дээш демиселивис эки аргаларны чедип аарынче шилчий бээр. Община дугайын ынчаар бодаңар. Медерелиңер экижидиңер.

Общинаны, болганчок-ла, кижилерниң хостуг эргезин үреп турар деп буруудады бээр. Мону общинага эвес, өске кандыг-даа тургузугларга хамаарыштырып болур. Медерелдиг общинага кижи бүрүзү кандыг-даа ажылды кылып болур, күзели-биле шилип аар. Мында чалгаараар деп чүве чок, даалганың утказын билир болгаш, ажылды канчаар эки кылырын, кылыр аргаларын сайзырадып аарын бодаар. Ажыл келир үени экижидеринче угланган болгаш кижи бүрүзү кызып ажылдаар.

Орук айтыкчылары Бисче баар орукту аян-чорукчуларга өлүп-даа чыткаш, айтып бербес. Бир эвес аян-чорукчу бурунгаарлап чоруптар болза, ооң оруун дуй, көшке бадып эгелээр. Бир эвес ону ажып эрте бээр болза, сай-даштан чаашкын ону апаар, ынчангаш ол Бисче кээп шыдавас. (Мында Шамбалаже баар орук дугайын чугаалап турар. Ш. Ондар). Чажыт дээрге – чүве билбес чоруктуң демдээ. Бир эвес Башкы ылап бар болганда, чүге Ооң сарыылдыг Сүмелерин ап болбазыл? Боттарыңар оларны ажыглавайн турар силер, чүге дээрге оларны канчаар алырын билбес силер. Махатмалар дугайын төөгүден эвес, а бо чуртталгаңардан билип аарынче далажыңар; амдыызында чүве билбес, мелегей чорууңарны боттарыңарга артырып алыңар. (Махатмалар дээрге Шамбаланың Бурган-Башкыларын ынча дээр деп бижээн болгай мен. Ш. Ондар).

Чамдык кижилер чүгле бодунуң каракка көстүп турар делегейин боттуг, ылар бар чүүл, а оон өске, каракка көзүлбес чүүлдерни чогаадып, бодап каан хоралыг чүүлдер дээр. Шак ындыг ядыы, кызыы көрүштүң дөзүнде чүү чыдып турарыл? Хевирин өскертип каан ол-ла өнчү. Бо мээң хаваным кажаазы, оон өске шупту чүүлдер херекчок болгаш хоралыг. Бо мээң тода, илдең чүүлүм, оон өске чүү-даа чок. ...Медереливис сайзыратпас болзувусса, үргүлчу-ле куруг хоозун чиргилчин иштинге чурттаар апаар бис.

Общинаны хүлээп, билип, бадыткап турар кижи планетаның хөгжүлдезин дүргедедип турар. Дашталган, шимчевес чорук эрги, баштайгы хевирлерже киргенин көргүзүп турар.

Бодунуң хууда эрге-ажыын хөй ниитиниинден артык кылдыр көөр болза, ол общинага удур апаар. Кижиниң бүдүжүнге араатан оттуп кээр болза, хууда эрге-ажыын бодаар чорук коргунчуг эгоизмче азы бодун бодаар чорукче шилчий бээр. Ындыг кижи кады-ажылдажылгага удур болур. Ындыг эгоизм дириг амытаннарның бөлүглежилгезиниң үнезин чидирипкеш, араатан байдалынче шилчий бээр. Ындыг кижи араатандан дора. Ниити дыл билбес ындыг араатан хевирлиг кижилер-биле община тургузуп болур бе? Бодунуң араатанзыг байдалын тиилеп алган кижилер бар. Бир эвес община кежигүнү даштыкы аргалары-биле-даа болза капиталистке дөмейлежиирин күзээр болза, ындыг общинаның буттары ирик болур. Кижи-араатанны чок кылыңар. Кудуруктуг кижилер хөгжүлдеже кирбес.

Кандыг-даа күш-төгээшкини, албадаашкын турбас ужурлуг. Албадалдыг кулданыышкын, албадалдыг өглениишкин, албадалдыг ажыл улустуң килеңин оттурар болгаш буруу шаптырар. Күш-төгээшкиннериниң эң-не багайы, харын-даа кем-херектии, албадалдыг община болур.

Делегей общиназы (коммунизми)

Делегейниң общиназы тургустунар деп чугаалап каан. Ынчангаш аңаа бүзүревес кижилер ооң чайлаш чогун билип аар болза эки. Сөстер-биле бүзүредиир бе? Сөстер эвес, бодал бүзуредиир болгаш медерелди өскертиир. Бодалды чүгле психиктиг энергия күштелдирип болур. Бо энергияның сайзыралы община тургузукчуларынга дузалаар. Бир эвес олар боттары общинаның чайлаш чогун билир болза, удурланыкчыларын бүзүредиир күштүг бодал чорударын оларга кым-даа хорувайн турар. Кел чыдар хөгжүлдеге психиктиг энергияның салдарын, утказын билип, ону эртем ёзугаар өөренир болза эки. Кижилерге илби-шиди, фокус көргүзеринге ону ажыглап, шеневейн, улуг сагыш-салыышкын, харыысалга-биле кижи төрелгетенниң бо эртинезин ажыдып эгелээр болза эки. Хөй удурланыкчыларын кады ажылдакчылар кылып аарынче сагыш салыры хөй үе негетинмес. Чүнү-даа тиилээр чырык бодал кады-ажылдажылганың кел чыдар Чаа Эразының байдалдарынга дүгжүп турар. Бо чугаалаан чүүлдү утопия азы болдунмас чүүл деп бодап турар силер бе? Ындыг болза, Биске чедип келгеш, кижиниң медерелдиг бодалының канчаар ажылдап турарынга бүзүреңер!

Община тургузарда кымнарны хулээп аарыл? Төргүл-төрел улус-даа кирип болур. Кижилерниң мооң мурнунда найыралдыг азы көрүшпес турганын шыңгыы хынап көөр, бир кижиниң аксы-биле шиитпир хүлээп албас, боду харыысалгалыг болуп, албан боду хынап, айтырып тургаш, хүлээп алыр. Шенелдениң эгезинде, ажылдавайн, дыштанып аарын сүмелээр. Аңаа өөрүй бээр болза, ол кады-ажылдакчы болбас. Кижилер силерниң ачы-хавыяагарны тоовас, билбес-дир бе-деп айтырып боор. Үргүлчү хомудап чоруур кижи кады-ажылдакчы болбас. Эрткен үеге ол боду азы өске улус харыысалгалыг бе-деп айтырып боор. Ёзулуг кады-ажылдакчы эрткен үени өске улус кырынче чая кагбас. Ону чааскаан кааптарга, кандыг-бир чүүлдерни өскээр салып, шимчеткенин эскерип көөр. Болуп турар чүүлдүң чугулазын билир кижи танывазы байдалдың чурумун үревес.

Силер чүге чурттап чоруур силер? Билип алыр болгаш сайзырап алыр дээш.

Хөй эт-септиг, медерелдии-биле өнчүден ойталаан өөреникчизиниң дугайында Будданың чугаазын дыңнаан боор силер. Күш-биле кижилерниң эт-севин хунаап, ооң-биле аңаа хандыкшылды күштелдирген херээ чок. Кол-ла чүве – өнчүнүң кижилерни кудуладып турар утказын тайылбырлап, өөредир. Кым-бир кижиниң бодунуң сандайынга артып каары чугула эвес. Чугула чүве – бодунуң сандайының утка чогун аныяктарның медереп билири. Бо медерелди ойталаашкын эвес, а хостуг чедиишкин деп билири эргежок чугула.Кажан кижилер өнчүнүң утка чогун, херекчогун билип аар болза, ынчан кады-ажылдакчыларның коллективи өзүп болур.

Школаларның таарыштыр тургузуп каан программалары-биле өнчү-хөреңгиниң хоралыг дыныжын узуткап болур. Өнчүге удур литература, чогаал чок. Чүгле эвээш-ле кижилер үп-сапты тиилеп алган. Дыка хөй кижилер оларны боттарынга садып аарын күзеп чоруур. Төөгүнүң деңнежилге, шүүштүрүлгелери кайы хире шын болур ийик.Өнчүнүң хоозун, ажык чогун болгаш хоойлуга удурун көргүзер дээш, биологтуг тодаргайларны кайы хире шыңгыы болгаш таарыштыр шилип алза экил. Өнчү-хөреңги кижиниң бүдүжүнге таарышпас деп чүвени материяның шынарының хоойлулары херечилеп турар. Хосталыышкынның чаалап алыышкыннарын ханыладыыр болза эки. Эгелээн чүүлүңерни ханыладыңар!

Психиктиг энергияның канчаар соктап чедип кээрин кижилер билир апарган. Кижиниң шаг-шинээ чокталып, энергиязы чылдагаан чокка чиде бээр чиктиг аарыгларның тыптып турарын кижилер эскерип эгелээн. Ол чылдагаанны болгаш түңнелин шүүштүрүп көрбестер. Психиктиг энергияны өөренип, ону ажыглап билир болза эки. Ооң чалгыглары күштү катап тургузуп, амыдыралга өөрүшкүнү экээр. Ону боттандырарда, баштай психиктиг энергияны медереп билир херек азы хөгжүлдениң ритминче кирер. Ооң орнунга аарыг улуска эмнер берип турар. Кажан чииги-биле дузалаптар турда, өлүмге белеткенип эгелээрлер.

Кажан Бис психиктиг энергияны медереп билиңер деп кыйгырып тургаш, кижилерни илбичилер кылырын бодавайн, а хөгжүлдениң бертики чадазын айтып берип, община дээш, үениң хуусаазын эртирбезин айтып турар бис. Күжүңерни курлап аарынче далажыңар, ооң-биле чоокку хөгжүлдеге дузалап турар силер.

Чүве билбес кижилер-биле маргышпаңар. Бир эвес кады чугаалажып турар кижиңерниң четпезин билген болзуңарза, көңгүс чүве ыыттаваңар. Бодуңарның билииңерни ыыт чок бадыткаңар. Силерниң көрүжүңерни өске кижилер карартып шыдавас. Кажан медерелче көвүрүг азы харылзаа чок болза, ыыттавааны дээре деп аныяк өңнүктериңерни өөредиңер. Бир эвес дорамчылалдың согуну эрте бээр болза, селеме-биле чүгле чаңгыс кагарын оларга өөредиңер.

Сайзыраңгай кижилер аарыычал

Медерели сайзыраңгай кижилерниң бо-ла үргүлчү аарый бээрин көрүп болур. Баш, карак, диш, хол-бут аарыглары психиктиг талага хамааржыр. Рак, өкпе, баар, чавана аарыглары база чүрек алгыыры – бо бүгү психиктиг төптерниң дески эвес ажылындан хамааржыр. Чүгле психиктиг энергияны ажыглап тургаш, эң эки кижилерни камгалап болур. Ындыг кижилер, губка дег, кижилерниң багай чүүлдериниң, багай аажы-чаңнарының салдарын боттарынга сиңирип аар. Психиктиг энергияны медереп билирин анаа эвес негеп турар Бис – үе келген!

Ыдыктыг чагыг-суртаалдарга чугаалап турган тоол боттанып эгелээн.

Чеди чыл болгаш-ла организм чаартынып турар, ажыл-чорудулгага база ындыг. Ам айыттынган демисел чаа уткалыг апаар.Кижи төрелгетен чүве билбес, мелегей байдалга артар арга чок апарган. Шимчээшкинче кирер чаңгыс эжик община апарган. Община дугайында чугаалар аңгы-аңгы, ындыг-даа болза ооң уг-шии, оруу чаңгыс. Эрги эриктен чорупкаш, кижи төрелгетен хөгжүлдениң Чаа Делегейинге чедип кээр. Хөгжүлдениң демдектериниң кижи дыңнап көрбээн дүргедээшкиннерин чүгле согур кижилер эскербейн турар. (Башкы ынчан ССРЭ-ге чаа тургустунуп турган социализм дугайын чугаалап, делегейниң бүгү чурттарынга ол тарай берип, кижи төрелгетен чаа хөгжүлдени ап, Чаа Делегейге чурттаар деп айтып турар. Ш. Ондар).,/p>

Кооператив садыг эвес, а культура чери. Аңаа садыглаашкын туруп болур, ынчалза-даа ооң кол чүүлү – чырыдыышкын ажылы.Чүгле ындыг уг-биле кооперацияны чаа чуртталгага ажыглап болур. Кижилер садыглаашкындан ажык-кончаа үндүрүп аарынга чаңчыга берген болгаш, ындыг каттыжыышкын чиик эвес. Ындыг шын эвес бодалды эдери берге. Анаа орнажылганың утказын, школага өөредип-даа тургаш болза, тайылбырлаар. Ажылдап алган акша-шалың ажык-кончаа эвес. Күш-ажыл дээш төлевир кем-херек үүлгедиишкини эвес. Күш-ажыл дээрге кара-чаңгыс шын үнелиг чүүл.

Чаңгыс эптиг, демниг чоруктуң ажыктыын билгижеге чедир, кижи төрелгетен та кайы хире хинчектенип кээр. Эң үрегдекчи күштер каттыжылганың эгезин үрээринче угланган. Каттыштырыкчы кижи бүрүзү айыылга таваржып болур. Тайбың тургузукчузу кижи бүрүзү бактадып болур. Ажылчын бүрүзү кочуладып болур. Тудугжу, тургузукчу кижини тенек аарыг деп болур. Үрээрин күзээр кижилер Чырыдыышкынның тугун Чер кырындан чок кылыр деп турар. Адаан-демисел үезинде күш-ажыл болдунмас. Көөр-хөөн чок чорук аразынга тудуп-тургузуушкун болдунмас. Бо эрги чагыгларны утпаалыңар.

Кажан санаашкыннар нарыыдап, кызыгаар чок чүүл көзүлбейн баар болза, ынчан база катап бөдүүн дөстү сактып кээрлер: чүректен чүрекче – кады-ажылдажылганың, общинаның, кады демнежилгениң хоойлузу ындыг.

(Өөредиг мынчаар доозулган. Ш. Ондар).

(Общиналыг тургузуг-биле чурттаары дээрге – кижилер тарамык, аңгы-аңгы, чүгле боттарының думчуун бодап, хуу өнчү-хөреңгизинден туттунуп алгаш чытпайн, каттыжып, кады-ажылдажылга кылып, чаңгыс дем болуп алгаш, чаңгыс өг-бүле дег, ниити чурттаары болур. Октаргайны, бойдусту, черни, ооң байлактарын кижилер бүдүрбээн. Чамдык кижилер оларны бо мээң-дир деп, бодунуң хуу өнчүзү кылып алган, чааскаан байып, ооң-биле өскелерни бодунга ажылдадып алган, оларны кулданып, дарлап чоруур. Баштайгылары бай-шыырак, сөөлгүлери ядыы-түреңги чурттап чоруур. Общинага безин дең эвес чорук турар болза, дарлал эгелээр, дең эвес чорук ниитилелдиң дайзыны деп Өөредигде бижээн болгай. Кижи амытан кончуг мелегей, чөрүү, эрги чаңчылчаан хевири-биле чурттаксаар, чаа чүүлдер, өскерилгелер хүлээп аар хөңнү чок. Бурган-Башкылар кижилерниң сайзыралы, хөгжүлдези дээш кызыдып-ла турар. Шаг-төөгүден бээр кижилер оларга шаптыктап келген. Харын-даа, эртемденнер бооп төрүттүнүп келгеш, ажыдыышкыннар кылырга, инквизиция үезинде оларны өлүрүп турган болгай. Мынчага чедир согур, мелегей бооп артпышаан бис. Ш. Ондар).

Агни Йога

(Агни Йога дээрге - хатха-йога ышкаш, физиктиг мага-ботка мергежилгелер кылыр өөредиг эвес, а Будданың өөредии ыщкащ, бистиң үевиске хамаарыштыр берген филисофтуг өөредиг болур. Силерниң бо номчуп турарыңар Майтеяның өөредиглериниң ниити адын бо өөредигниң ады-биле адаан. Ш. Ондар)

Майтреяның үези эпоха тургузуп болур бе?-деп айтырарлар. Крестоностарның аян-чоруктары бүдүн эпоханы бергенде, Майтреяның эпохазы оон-даа чугула. Шак ындыг медерелдиг чоруур болза эки.

Бурган биле Бодхисаттва деп сөстерниң утказын кижилер билбес. Согур ышкаш - чырык кандыг болурул?-деп айтырарлар. Кижилер хүннүң-не чырыкты көрүп турар хирезинде, ооң шынарын чуруп-бижиптер сөстер тыппас. Кижилер анаа эвес чүүлдерден коргар болгаш чырык биле караңгының кызыгаарын будап алганнар. Бүрганның өргээзи эң улуг сылдыста туруп турар деп бодаарга, оларга чиик болур. Оон башка оларның Бурганы чурттаар чер чок апаар болгай. Кижилерниң чүвелерни деңней көрүп билбези ёзулуг шынны кудуладыырынга чедирип тура.

Айтырыгга харыы бербезимге чамдыкта кайгап тур силер бе? Чамдыкта бодалдың согуннары айтырган чүүлдүң бодунга дээй бээрин билир болза эки. Тамы кырында шөйүп каан хендир кырлап бар чыдар кижини кыйгырыптар болза, ол деңзизин чидириптип болур. Ынчангаш кижилерниң аттарын, чугула херекчокта, эвээш адаар болза эки. Кижилерниң аттарын ажыглап, адап билири чугула. (Бистиң тыва чаңчылдарывыста улуг улустуң аттарын чык кылдыр адавас, ойзу адаар деп чаңчыл бар болгай. Тыва чаңчылдар шажын өөредиглеринден үнген болгаш ханы уткалыг. Ш.Ондар.)

Бөдүүн кижилерге бөдүүн сөстер херек, оларга база эмниң бичии хемчээли (дозазы) хереглеттинер. Үстүнден адаанга чедир ол-ла хоойлу. Ынчангаш бөдүүн кижилер эң эки тарадыкчылар.

Дамырлар алгыыры медерелдиң өзеринге салдар чедирип болур. Ынчангаш коду дужун изиг хүн херелдеринден камгалаар. Изигден камгаланыырда хол, бутту сугга сугар. Соок сугга эштирге база изиг хүн херелдери дег хора чедирип болур.

Чүгле устүкү планеталарже чуткүл түрда, кижи төрелгетен сайзырап болур.

Делегейде аас-кежик читкен, чүге дээрге аас-кежик сагыш-сеткилде. Сагыш-сеткилден ырааннар аас-кежик чок, канчап олар дедир кээрил. Улуг болуушкуннарның утказы мында. Аас-кежикти меге-биле болгаш өлүрүүшкүннер таварыштыр дилеп турар. Шын эвес чүүлдер хөгжүлдени дүргедедиир деп чүвеге чүгле өөрүп болур. Кем-херек үүлгедиишкиннери өжүп калган делегейге отту бээр.

“Империл” дээрге –кижи бужурганып, ажынып, хорадаарга, организмниң үндүрүп турары айыылдыг хораны. Ол ылап тодаргай, нерви каналдарының ханаларынга чыглы бергеш, бүгү организмче тарай бээр хоран. Бир эвес амгы үениң эртеми, астралдыг токтарны кичээнгейге албышаан, нерви каналдарын таптыг шинчилеп көөр чүве болза, астралдыг бүдүмелдиң, нерви каналдарын эртип тургаш, үрелип, эсти бээрин көрүп болур. Ол империлдиң ажылы болур. Янзы-бүрү аарышкылар, организмниң хилинчектиг чыырлыышкыннарын болдурар, бо айыылдыг дайзындан нерви системазынга чүгле дыш чорук дузалаар. Империлден хилинчектенип аарып турар кижи – шупту чүве кайгамчык эки!-деп катаптаар ужурлуг. Ооң ынчаар чугаалаары шын, чуге дээрге хөгжүлде кайгамчык эки, хоойлу ёзугаар чоруп турар.

Өөредигни кызагдап, базымчалаар болза, аткан октуң дедир чаштааны дег, базымчалаан кижиниң бодунга согуг бооп дээр. Аткан согуннар агаарда эңдерик. Дайзыннарның халдаашкыннарының дерин чодуңар. Халдаашкын үезинде мөңге чүүлдер дугайында чугаа кылырын күзээр Мен. Аргаларның көвүдеп турарынга өөрүүр бис. Дайзын бүрүзүнүң чүрээ ажыктыг чүүлдерниң үрезинин өстүрүп турар деп санаар Мен.

Бүдүрүкчү энергияларның эң-не бедии, күштүү - бодал болур. (Ынчангаш багай бодал боттаны берип болур. Багай чүве бодаваңар. Ш. Ондар). Ол энергияның эң үнелии чүл? Кым-бир кижи бодалдың бедии – шын билиг дээр боор, ынчалза-даа, легенда дээр болза, шын боор. Шаанда кижилер болуушкун бүрүзүн легенда кылдыр чугаалап чорааннар. Легендада чоннуң тура-соруу сиңген, чаңгыс-даа меге легенда дугайында чугаалап шыдавас бис. Делегейниң легендаларының тургузукчулары шын. Маадырлыг чорук кылганнар үш катап шын.

Кажан боданыыр аппаратты күштелдирер-деп чугаалап тура, бойдус халаптарының чагыртынмас халдаашкыннарының дугайында чугаалап турарывыс ол. Планетаның амыдыралының чамдык үелери бойдус халаптарының халдаашкыннарынга таваржыыр. Маңаа удур чүгле чоннарның боттарының амыдыралын чаартыр дээн күштүг чүткүлү, бодалдарның мөөңнешкен чаңгыс угланыышкыны, чырык күзел-бодалдар удур туржуп боор. Оон башка дензигүүр үрелип, октаргай халаптарын манап болур бис. Аш-чут, каңдаашкын, аарыглар кижилерниң бодалдарының кудулаанын көргүзүп турар эвес бе? Чаңгыс кижиниң бодалдары халаптарга удурланып шыдавас. Медерелдиң өскерилгени медерелдиг бодалды тургузуп, тывылдырып шыдавас. Чүгле медерелдии болгаш харыысалгалыы бодалга күштүг арганы бээр. Магниттиг чалгыгларның болгаш химиктиг херелдерниң күштелгенин хайгаарап турар Бис. Кижи амытанның бодалы, демирин кадырбаан селеме дег, ыргая берген, медерелиниң ханызында сандараашкын, корум-чурум чок байдал, үен-даян чорук шимчеп турар. Чурттап болур бе? Бистиң орук айтыыр шолбанывыс кижилерниң бажынче чоорту кирип эгелээн, чүге дээрге корум-чурум чок, үен-даян үеде оон өске арга тывылбас. Кичээнгейлиг, чүвени билип турар кижиге дыка берге! Кижи дыңнап көрбээн дүмбей караңгының чалгыгларын дыка-ла хайгаарап көрүп тур бис! Кижиниң чүрээ бойдус халаптарының чүгле хемчээлдиг хоранын сыңырып аар.

Хоойлу кайда-даа дөмей

Бойдус халаптарының ажынып-килеңнээн хөделиишкиннери “аэроперил” деп күштүг хоранныг газ тывылдырар. Ол кижиниң ажынып-хорадаарындан тыптыр “империл” деп хоран-биле дөмей. Хоойлу кайда-даа дөмей. Чогум, бо газ чииги-биле агаар делгеминге тарап, эсти бээр ужурлуг, ындыг-даа болза хүннүң химиктиг херелдери ону планета чоогунуң каъттарынче сывырып эккээр, ынчангаш айыылдыг байдал тургустунар, ындыг-даа болза, ону билип алган кижилер бо хорандан камгаланып болур. Башкы чамдыкта бо газка удур маска кедип аар. Хоранның дээштии аңгы-аңгы, аппараттар ону хынап көрүп турар. Соок хүннерде ооң дээжи эвээш болур.

Пророчествону азы болуушкуннарны баш удур өттүр сөглээрин хүлээп албас таварылгалар туруп болур. Ындыг болганда, “пророчество” деп сөстү ап каапкаш, “Улустар Аразының Көзүлбес Чазааның чарлыы” деп аарга, силерге ол чугула боор. Канчаар-даа адаары биске дөмей, кол-ла чүве ындыг чазак бар деп чүвени силерниң мээңер сактып аар кылдыр, чарлыктың түңнелин силерниң көөрүңер чугула.(Мында ёзулуг пророчество Шамбаланың Башкыларындан кээп турар деп чүве бадыткаттынып турар. Делегейниң каракка көзүлбес Чазаа Шамбалада туруп турар. Ш. Ондар.)

Бажың чогу Башкының эргежок чугула шынары болур. Башкының чурттап турар эвес, туруп турар чери бар. Башкы чуртталгаже кирип турар, ынчалза-даа ол бодунуң дужун харавас. Башкы маргышты каастап турар, ынчалза-даа ону узатпас. Кээргеп, хараадаар, ынчалза-даа ыглавас. Башкы камгалап турар, ынчалза-даа холдарын чайбас. Доктаадып, бадыткап турар, ынчалза-даа ыядып, эгенмес. Кыжанып турар, ынчалза-даа саадатпас. Херек апарганда соптар, ындыг-даа болза, балыглавас. Өөрүп-четтирер, ындыг-даа болза утпас. Кылыр дээн чүүлдерге үнелелди берип турар, ындыг-даа болза кошкак болбас. Камныг сагыш салып турар, ындыг-даа болза бужургандырбас. Кортпас, ындыг-даа болза угаан чок болбас. Сагыш-сеткил сайзырадыыр Башкыны ынчангаш камнаңар. Сагыш-сеткилди медерелдии-биле өстүрер.

Килеңнээри кылыктанып, хорадаарындан аңгы болур. Хорадаарын ийи хевирге чарар. Кажан хорадаашкын хууда эвес, октаргай уткалыг болза, ооң хоранын агаарның энергиязы алгаш барып болур. Бир эвес бодун тогдунар чорук азы бодун буруудадыр чорук хорадаашкынны ханыладыптар болза, ынчан ооң хораны кижиниң төптеринге артып каар. Ынчан ол үндүртүнмес, чүгле октаргай деңнелдиг бодал-биле үндүртүнер дээрден башка.

Бодалдың шынарын эмнээшкин деп медереп билир болза эки. Кижи чүве бүрүзүнге өөрүп-четтирип чоруур болза, организмин арыглап турар. Кандыг-бир чүве тып алган кижи, ону чоруткан кижиге четтиргенин агаар делгеминче салып болур. Өөрүп-четтириишкинниң эмнээр күжү улуг. Билдинмес, херекчок ышкаш сагындырар чүүлдерни ылап болуушкуннарже шилчидип ап болур.

Улустар Аразының Чазаа (Шамбалада Бурган-Башкыларның Ниитилели. Ш. Ондар) ылап бар. Чурттарга болуп турган болушкуннарны эки талазынче баштап, янзы-бүрү чурттарда бодунуң элчиннерин чажырбайн турган. Хөй кижилер оларны билир турган. Чоннарның чаңгыс эви, тургузукчу күш-ажылдың үнелели, медерелдиң бедиири соңгаарлаттынмас хемчеглер-биле Чоннар Аразының Чазаанга бадылаттынар турган. Ол Чазактың барының барымдаазы янзы-бүру аттар-биле кижи төрелгетенниң медерелинче кирип турган. Чон бүрүзүнге чаңгыс катап медээ бээр. Элчин чорудулгазы чүс чыл иштинде чангыс катап болур – ол Архаттарның хоойлузу.

Медерелдиң шимчээшкин бүрүзүн хөгжүлдениң агымынче углаар болза эки. Чуртталганың базым бүрүзүн өөрү өзүлде, сайзыралдан адыртынмас кылдыр санаар ужурлуг.Шимчевес, турупкан хевир катаптаарынга херек, а агым чаңгыс-даа чалгыгны катаптавас. Кым чалгыг-биле чоруп олурар болдур, ол ырак делегейлер дугайында бодап болур.

Согур кижи шаңнал күзээр, кажан караа көөр апаргаш, ол дээш ыяды бээр. Медерел-биле чедиишкинниг тургаш, кижи өөрүп чоруур, а шаңнал дугайында бодал ону кул кылыптар. Шаңнаткан кижи бүрүзү кул болур. Хөгжүлде бот-тогдунар болгаш бодун куду көөр чорук чокка, хостуг медерел-биле тургустунар.

Сагынмайн тур мен-диве, хайгаарап азы көрүп шыдаваан мен-де. Сактып аарым багай-диве, хайгаарап билбезиң дугайында бодан. Кижилер чада тепкииштерин көөрүнүң орнунга, чададан барып дүжери оларга белен. Билбес мен-диве, ам-даа билип ап четтикпээн мен-де. Назы-хары-даа, кадыкшылы, чуртталгазының байдалы-даа – шуут билбес мен дээриниң барымдаазы эвес. Шиитпирлээн мен-диве, ынчаар кылырга таарымчалыг, эки боор-де. Ынчаар чугаалаарыңга ону өскертип, ханыладыыры белен, а шиитпир өскертиири – төлеп чок. Кол-ла чүве – өске кижилерниң кылып турарын өттүнмейн, кижилерге багай чүве кылба.

Багай сөстерниң хоразы

Кижилер бодалдың болгаш сөстерниң дээштиг утказын кажан биле бээрлерил? Оларның өлүмнүг сөстер чажыптары тараа үрезиннери чажыптарындан-даа чиик. Тараа үрезиннерин күскелер чыып чиптер, а багай сөстерниң хоразын Архат кижи безин чидирип шыдавас. Аян-чорук чоруурда, чугле херектиг чүүлдер алыр, чугаа бодунуң утказын болгаш уржуун билир хөңнү чок. Бис коргутпайн тур бис, ынчалза-даа сөстүң өрт дег айыылдыын айтып боор бис.Бистиң-биле ажыл бодунуң шаа-биле болгаш таарымчалыг болур ужурлуг деп шын сактып аар болза эки. Оруктан ойталаан кижи ындыг шынарларлыг болбас, ооң салымы далай кырында диис оглу дег.

Багай херек кылыпкаш, хөлчок буруузун миннип, чеже-даа бодап, сөс кырынга чугаалап, даңгырак бээрге, дээш чок боор, ооң орнунга херек кырында эки херек кылып, эки чүве-биле дуглаар болза эки. Сарыыл чок кылган чүүлдү сарыылдыг кады ажылдажылга-биле чидирер. Бачыт кылган кижиниң бачыдын акша-биле хүрээге арыглаары эң аар кем-херек үүлгедиишкини эвес бе? Акша-биле Бурганны садып аары фетишизмниң баштайгы хевирлеринден-даа дора эвес бе? Бо коргунчуг айтырыгны бүгү талазындан чырыдар болза эки, оон башка кижилерниң иштики хеви хөлчок хирлиг артып каар.(Мында христиан шажында “Отпушение грехов” деп чүүлдү сойгалап турар. Ш. Ондар.)

Дадагалзаар чорук хоран-биле дөмей. Дадагалзалдың шакпас чыланы-биле орааттынып аарының орнунга, шагар чыланны хойнунга ап чорааны дээре.

Делегейни чүктер-биле эвес, а эрги, чаа деп аңгылаңар. Эрги, чаа делегей даштыкы демдектери-биле эвес, а медерел иштинге аңгыланыыр. Бис көрүп турувуста-ла делегей аңгыланып тур. Чүве билбес-даа болза, дидим шенелде-биле чаа медерел өзүп турар. Дуржулгалыг-даа болза, эрги бодал өжүп турар. Чаа делегей дээш кылдынган частырыг бүрүзү дидим чоруктуң чечээнче шилчий бээр. Эрги делегейни эгидер дээн оралдажыышкыннар коргунчуг чоруктуң ортулуу бооп артып каар.

Кижи бодунуң үндүрүп чоруур херелдери, чалгыглары-биле долгандыр турар чүүлдерге янзы-бүрү салдар чедирип турар.Аът мунукчузу аъттың энергиязын, аңчы кижи аңчы ыдының энергиязын ап чоруур азы садчы кижи үнүштерниң энергиязын ап чоруур.Чылдагаанны кижиниң үндүрүп чоруур херелдеринден дилеңер. Физиктиг илдең чүүлдүң дазылы эрткен чуртталгаларда чыгдынган үүжеде чыдып турар. Аарыг херелдерлиг кижилерге соок хамаарылгалыг боорун сүмелеп тур мен. Соок-биле эмнээшкин оларга дузалаар. Соок-биле эмнээрин каржы чорук деп бодавас болза эки.

Үстүү делегейге чүгле Чер кырынга билип, чыып алган үүжеңер-биле чурттаар силер. Билбес чүүлүңер билбес хевээр артып каар. Чүгле күзеп өөренип алган чүүлүн, күзеп, ап болур. Көзүлбес делегейге медерелди улгаттырып, ооң чаа хемчээлин чедип аары болдунмас деп болур. Ынчангаш аңаа самдар хептиг чорбас дээш, медерелиңер курлавырлаңар.

Агаарның энергиязын чүгле бодунга ажыглаар эвес, бодунда ооң курлавырының чамдыызын өске улусче психиктиг энергияның дузазы-биле чорудуп болур. Бурунгу үеде аарыг кижиниң чанынга ону долгандыр кадык кижилер олуртуур турган, ындыг-даа болза ындыг вампиризмни ажыглаарын айытпас болза эки. Энергияны эки сеткил, эки-тура-биле, медерелдиг дамчыдары көңгүс өске херек, харын-даа хары угда каш-даа кижиже дамчыдып болур, бир эвес ону кылырын билир болза. Деңзилиг, материалдыг чүүлдү деңзи чок психиктиг энергия-биле өске кижиже чорудары чугула дуржулга болур.

Көңгүс бөдүүн кижи – “өөредилгениң сорулгазы чүл?”-деп айтырза – “сени эки чурттазын дээш ону берип турар”-деп харыылаңар. Аңаа нарын чүүлдер чугаалаан херээ чок. Шупту өөредиг ооң чуртталгазын экижидеринче угланган деп бүгү мага-боду-биле ону сиңирип, билзин. Харыысалга деп билиг ооң соонда чедип кээр.

Моондактарга өөрүүрүнге өөренип алдыңар бе? Моондактар деп сагындырар чүүлдер силерниң тывынгыр чорууңарны он катап улгаттырып турар деп бүзүреп болур Бис бе? Тиилеп турар дайынчылар деп силерни бадыткап болур Бис бе? Ужуп кээрге, тудуп аар деп билгеш, дузаның согунун силерже чорудуп болур Бис бе? Силерниң-биле кады Чаа Делегейниң сөзүн чугаалап болур Бис бе? Тудуп, тургузарының чаражы дээш эргиниң хеви өртеттирген деп билип болур Бис бе? Делегейниң Иези Чырыктың бүдүмелиниң камгалалын силерниң хайгааралыңарга бүзүреп болур бе? “Арзылаң” силерге дуза көргүзер дээш чоруп болур бе? Силерниң орууңарны Чырык чырыдып болур бе?Тиилелге эжикти соктап келген. Эң сөөлүнде, берип турар Өөредигни боттарыңарга ажыглап билир силер бе? Боттарыңарга ажыглаар кылдыр демдектерни силерге бүзүреп, берип болур бе? Сайзыралдың херелин силерже чорудуп болур Бис бе? Силерниң карааңарның көскүзүн бадыткап болур Бис бе? Силерниң орууңарның чайлаш чогунга өөрүп болур Бис бе? Делегейниң Иези силерни шынчы деп болур бе? “Арзылаң” силерниң бажыңыңарның камгалакчызы болуп болур бе? Чаа чадалар кырынче Чырык херелдерин чырыдып болур бе? Эжииңер ажыдыңар!! (Мында социализм тургузуп турган ССРЭ-ге, ооң удуртукчуларынга, чонунга хамаарыштыр чугаалап турар. Ш.Ондар.)

Кижилерниң сагыш-сеткилдериниң хан холужулгазын элдепсинмес Бис. Кижилер каттыштырдынмас бойдус элементилерин каттыштырып турар. Олар От-адазын суг-уруу-биле, чер-еизин, агаар-оглу-биле каттыштырып турар. Бир эвес салгал өртенип каар болза, олар ону тоовас, Бурганче чууй каап каар. Каттышпас элементилер кайдал деп чүгле сагыш-сеткил медерели айтып бээр. Кижилер чүгле үндүрүп чоруур херелдери-биле эвес, а бойдус элементилери-биле база аңгыланып чоруур. Элементилерниң тааржыырын көөр болза эки.

Башкының авыралы

Башкы деп билигже далажыылыңар. Аңаа бердинип, ону камгалаалыңар.Чер кезип чорааш, биле бээр силер, кайда чедиишкин – ында Башкы, кайда чедимче чок чорук, аштырыышкын – ында ойталаашкын азы өскерликчи чорук. Кайда аштырыышкын – ында чогумчалыг, таарымчалыг чорукту үреп алганывыс ол. Дузаның дуржулгалыг согунундан ойталааш, аштырыышкынга таваржыыр бис. Айыыл үезинде Башкының адын адап турар бис деп бадыткап шыдаар бис бе? Башкыга четтиргенивистиң дээди өөрүшкүзүн тып шыдаар бис бе? Азы чамдыкта, чүге бистиң чалгаа, чүве кылбас чоруувусту Өөредиг дүвүредипкен чоор деп бодаар силер бе? Бистиң Өөредиивисти дамчыдып тургаш, шөлдерге алгырбаңар, ынчалза-даа келген кижилерге хүлүмзүрүңер. Боду келген кижи Башкыны медереп билир, а кижиден келген кижи херекке албас. Бис өөрүшкүнү манап тур бис, чүгле бердинген чоруктуң кайгамчык чечээн хүлээп алыр бис. Башкыны медереп билиринче далажыылыңар!

Чедиишкинни бадыткаңар, өөрүшкүнү бадыткаңар, шимчээшкинниң билиишкинин бадыткаңар, эрги делегейниң бодалдарын бодаваңар. Ону үргүлчү чугаалаар мен.

Билиг чаңгыс дөстен кээп турар деп чүвени кижи төрелгетен канчап билбес болду? Билиг болгаш билиг чок деп ылгал чырык болгаш караңгы деп ылгал болур. Бистер Будданың чагыгларын Христостуң сөстери-биле каттыштырып турар бис. Чүге дээрге чаңгыс Дөстүң Өөредиглериниң ылгалын көрбейн тур Бис.

Билиг дугайын бодап тургаш, Башкыны медереп билиңер. Шынап-ла, Башкыны хүндүлээри дээрге – аарыглардан безин камгалал болур.

Кол өскерлиишкин – Өөредигни билир тургаш, ону ажыглавазы. Өөредигни бактаары өлүмден дора, чүге дээрге ооң-биле кады-ажылдажылгадан үнүп, Сатурнче шөлүлгени алыр.

Ырак хемчээлче кижиниң күжүн чорудар дуржулганы көрүп тур Мен. Бодалдың энергиязын чүүлдерниң энергиязынга кадып тургаш, чүүл бүрүзүн бодал-биле кый деп ап болур, азы эжиктиң дээгин бодал-биле ажыдып болур.

Шупту чүвеге мерген угаан херек деп, - индус ынча дээр. Шупту чүвеге кады-ажылдажылга херек деп, - Майтрея немеп каар. Дужаал-биле-даа эвес, тааржылга-биле-даа эвес, а бодалдың кызаңнаажы-биле кады-ажылдакчыларны каттыштырып, оларның эвин тургузар. Шупту чүүлдерге кооперация хереглеттинери - Чаа Делегейниң ылгавыры. Эпоха бүрүзү боду кыйгылыг боор. Бодалдың күжү Чаа Делегейниң эге кыйгызы болур.

Дириг эвес деп адаар чүүлдерниң амыдыралын хайгаараарын шенеп көрүңер. Ол чүүлдерге силерниң салдарыңарны хайгаараңар. Дириг эвес чүүлдер-биле чугаалажып турар кижи үргүлчү каттырынчыг эвес. Күштүг хөй бодалдар Ырак делегейлерниң делгемнерин өде бээр. Бодалды чуртталганың боттуг байдалы деп бодаңар. Ынчангаш бодалды шыңгыы хыналдага алыр.

Бисче чоокшулаашкын бүрүзүн илередип туруңар. Солуттунмас болуңар. Дүне када Бистиң Аттарывыс-биле шугланып алыңар. Хүндүс бердинген, шынчы чоруктуң куяк хевин кедип алыңар.

Башкы биле өөреникчизиниң хамаарылгазы. Башкы чөпшээрээн хемчээлге айтыышкыннар бээр. Эрги, багай чаңчылдарындан арыглап, өөреникчини өөрү тыртар. Ийи арынныг чоруктан, бүдүүлүк сүзүктен, янзы-бүрү өскерлиишкиннерниң, саттыныкчы-чоруктарның хевирлеринден кичээндирер. Билдингир болгаш чажыт шылгалдалар бээр. Өөреникчи Башкызын шилип аар. Ону бурганнар-биле деңге көөр. Ол Аңаа бүзүрээр болгаш Ооң дугайында эң эки бодалдар бодаар. Ол Башкының адын камгалаар. Ол ажылга кызымак болгаш чүткүлдуг, маадырлыг чорукка шимченгир боор. Шылгалдаларны ол эртенгиниң чырыы ышкаш хүлээп алыр болгаш дараазында эжиктерниң ажыттынарынга идегээр.

Өңнүктер, бир эвес Бисче чоокшулаарын күзээр болзуңарза, Чер кырынга Башкыңарны тып алгаш, ооң удуртулгазынче кириңер. Эжиктиң кажан ажыттынарын ол чугаалап бээр. Кижи бүрүзү Черге Башкылыг болуңар.

Эң-эки орукту силерге бээр күзелим дугайында бодалды боттарыңарга тургузуңар. Мээң күзелимге дузалаарын бодаңар. Силерниң чүткүлүңерни кандыг-даа эрги чүве дуглавазын. Ужупкан чаңгыс аът бүдүн караванның чоруун үрептер, ынчангаш – “быжыгланып чоруп олур, оон башка сээң салым-чолуң чыда бажында” – деп чугаалаңар.Бисче чоокшулаары деңзи караанда чайганып турар деп чүвени чажырбаңар.

Шамбалага чалбарыг

Шамбалага чалбарыылыңар: “ Мени күш-ажылдың оруунче кыйгырган сен, кузелимни болгаш мээң билир-ле чүүлдеримни хүлээп ал.Мээң күш-ажылымны хүлээп ал, Чагырыкчы, чүге дээрге мени дүне-даа, хүндүс-даа көрүп турар сен. Холуң эккел, Чагырыкчы, чүге дээрге караңгы улуг. Сээң сооңдан чоруур мен!”Өөрүшкүнүң даанче чорууру дег чоруп болур силер. Кижи төрелгетенниң медерелиниң чаартылгазы дээш демиселдиң хемчээли кайгамчык. Башкы шиитпирлиг чорукка өөрүүр.

Өөреникчилер дөрт хевирлиг болур: чамдыктары Башкының айтыышкыннарын сагыыр болгаш хоойлу ёзугаар өөрү үнүп олурар, өскелери айтыышкыннарны эмин эртирипкеш, боттарынга хора чедирип алыр. Үшкүлери Башкының чогун ажыглап, куруг чугаа кылгаш, бодунуң оруун үреп аарлар. Дөрткүлери Башкының артынга ону бактап, өскерли бээрлер. Сөөлгү ийи хевирниң салым-чолу багай болур. Башкы деп билигниң медерели тургустунуп-ла турар болзун!

Өскерликчи кымыл? Багай чүве чугаалаан, ыыттаваан, бодунга ажыглаан, ийи арынныг, Өөредигни хүлээп көрбес, ооң чидип, чок апаарын манаар кижи.

Хоралыг амытанны чок кылып кааптарынче чүге далашпас силер деп Бистен үргүлчү айтырар. Мону тайылбырлаар болза эки, чүге дээрге ону чок кылыптар чепсек силерде база бар. Эмчини чижек кылгаш тайылбырлаайн. Чамдыкта эмчи херекчок нервилерни ап кааптар дээрге, нерви төвүнүң харыы реакциязы ону болдурбайн баар. Амытан бүрүзү шупту чүведен аңгы болбас. Янзы-бүрү амытаннарны харылзаштырып турар карманың четкилериниң адырлары сан-түң чок. Карманың агымының оруунга, көңгүс херекчогундан төлептиинге чедир, удазыннарны көрүп болур. Ынчангаш, узуткап турар кижи, бир дугаарында, карманың агымын тудуштуруп турар каналды чок кылып алыр. Оон башка, чөптүг-даа болза, аңгы узуткаашкын массалыг хора чедирер. Ынчангаш чок кылырының аргазын кончуг оваарымчалыг ажыглаар болза эки.

Чаартылганың үндезиннерин хүлээп аарынга болгаш аңаа бердинген болурунга бичии-даа шынчы эвес, оптуг, авыяастыг чорук кижиниң кадыының байдалынга салдар чедирер. Ындыг шынчы эвес чорук медерелдиң ханы дүвүнге уялай берип болур. Ооң халдавыры улуг, кожа чыдар херелдениишкиннерни үреп болур. Арам безерек шиитпирлер-биле кижилер боттарынга-даа, өскелерге-даа кайы хире хора чедирип турарын билгеннер болза! Олар медерелди одура шаап, өлүмге чедирип турар. Үргүлчү ындыг болуру дег, аарыг билдинмес эгелээр, ооң соонда өлүм-биле холбашкан айыылдыг операция чайлаш чок апаар. Шынчы эвес чоруктуң азарганчыг кара-сагыжының шагыышкынындан шак ынчаар кижилер чок болуп турар. Эде кылыры болдунмас, кичээндирер херек. Тамы кырынга келген аъттың тыны тыртынмас.

Таваңгайлар адаандан оттар канчап саарлып кээрил? Чүткүл - өрт дег, оожуктурар аргажогу - казыргы дег. Бистиң Айтыышкыннарывысты билип, оларга бердинери от-биле чалгыннандырар ужурлуг. Шак ынчаар чалбыыш-биле шыптынып аары – хана-биле дөмей, ооң артынга согунуңну адарынга белен, айыыл, кемдээшкин чокка, тулчуушкунну хайгаарап болур силер.

Бодалдың күжүнге бүзүреп, даяныырының орнунга, кижилерге ынанып, даяныыр кижиге берге байдалдан үнүп аары болдунмас ышкаш сагындырар. Идеялар деп адаар Алыс Шынның овур-хевирлери делегейниң кармазын чагырып турар. Оларның делгемнерге демисежип турарын кижи кайгаар. Кажан хөй кижилер өскерликчи болгаш билиг чок, мелегей бооп, үрелип, өлүп турда, Алыс Шынның бодалдары ёзулуг хөгжүлдеге чугула боттарының уяларын дээрде тудуп турар. Бистер кижилерниң куду байдалынга чөгенип боор бис. Ындыг-даа болза ол хөгжүлдениң планынга хамаарышпас, чүге дээрге шупту чүвени бодалдар чогаадып, тургузуп турар. Чуртталганың башкылары боттарының билиглерин чүгле Алыс Шынның овур-хевиринге үндезилээр болгаш келир үени мөөң кижилерниң медерели-биле эвес, а бодал-биле тургузуп турган. Делгемнерде бодалдар Бүгүдениң Чаагай Чоруунуң медерели-биле долган турар ужурлуг. Чүгле Бүгүдениң Чаагай Чоруунуң дугайында бодап билир болуңар, ынчан Бис силерниң-биле кады Бис.

Энергия болгаш тура-сорук - карманың чагырыкчылары. Бүгүдениң Чаагай Чоруунче чүткээн, бодун бодавас, демиселге бердинген, ажыл кылгаш амыраар кижи, бодунуң кармазының чагырыкчызы кылыптар Архаттың чырык угаанын кыска үеде, биче када аптар. Ол чырык медерелди өттүр билиишкин деп билип болур. Архаттың медерели улуг аргаларны бээр, ынчалза-даа долу харыысалгалыг.

“Кандыг-даа берге үеде, улуг килең-даа үезинде сагыш-сеткилдиң оожургалын хевээр тудар болза эки”-дээр болзуңарза: “Ол чаа чүүл эвес-дир. Мээң бүгү мага-бодум күжениишкинден сириңейнип турда, канчап сеткилим оожургалын хевээр тудар кижи мен”-дээр. “Ол дээрге бот- сайзыралдың хоойлузу-дур”-дээр силер. “Ол база чаа чүүл эвес-дир. Бот- сайзыралдың ажыы чүл?”-дээр. “Оожургаарының мергежилгелери мага-боттуң янзы-бүрү байдалдарын чагырып аарынга дузалыг. Бот-сайзыралды дилевээн кижи кажан мага-боттар солчуп турда, чүге-даа тоомча чок байдалче кире бээр болгаш, анаа-ла медерел чок сактыышкыннар кылып, улчуп чоруп бээр. Мага-бот солчуушкуну болуп турда, тоомча чок байдалче кирерин болдурбас болза эки. Чүткүлдерниң бот-сайзыралы бир боттан өске ботче оожургалдыг, шөлээн шилчиирин болдуруп турар. Ынчан медерелдиң агымы кажан-даа үзүлбес, келир үеже үргүлчү, доктаамал чүткүп чоруур Архаттың шынары чедип алдынар.”-дээр силер.

Сагыш-сеткилдиң бот-сайзыралының мөңге аржааны чүгле дуржулга-биле чедип алдынар. Кым-бир кижиге бо сүме херекчок чүве ышкаш сагындырар, ынчалза-даа бот-сайзыралдың практикага ылап ажыктыын Бистер билир Бис.

Архаттың өске шынарын база билир болза эки. Чутталганың чамдык үелерин кижилер караанга илдикпес кылдыр чурттаарын билир болза эки. Эмин эртир кичээнгейниң согуннары мага-бот камгалалының четкизин үреп турар. Физиктиг болгаш химиктиг болуушкуннар, нарын энергияларның оларга дегген ажылының түңнелинде, кижи төрелгетенге күштүг салдарын чедирип турар. Бир эвес ырак планетаның херелиниң химиязы кижиниң организмин баксырадып турар болза, Черниң херелдери октаргай тургузугларының сан-түң чок күштери-биле холбажып алгаш, кижи төрелгетенниң чүткүлдериниң быразы апаар. Бир черге кызыл-сарыг херел чырыш дээн, бүдүн чоннуң белеткеп алган тура-халыышкыны өжүп калган. Бир черге далай агымы өскерли берген, делегей садыглажыышкыны база өскерли берген. Бо бөдүүн чижектер-дир. Кайы хире хөй нарын чылдагааннар болгаш уржуктар агаар делгеминде болгаш кижи төрелгетенниң кезектеринде чоруп турар чүве. Кижилерниң салым-чолун шиитпирлээр кижи, лабораторияже кирип, обсерваторияже үнгеш, көр. Социал проблемаларга дөмей чүве тыппазыңза-даа, тывызык угаан байдалдың аппарадының нарынын, кижи төрелгетенниң хөгжүлдезиниң салым-чолунуң октаргай болуушкуннары-биле тудужун, олардан аңгыланмазын билип каар. Ынчангаш, бүдүүлүк эвес, шын билиг келир үеже шын орук айтыкчызы болур. Кым, кижилер ниитилелиниң дугайында эртемни делегей болуушкуннарындан одура шааптар болдур, ол бодунуң буттарын база одура шаап аар болгаш бертик-межел бооп артып каар.

Бодун тогдунары болгаш каразыыры коргунчуг аарыг. Биргизи чүве билбес, мелегей чорукту болдурар. Ийигизинден меге, нүгүл, өскерликчи чорук үнер.

Кижилер бөлүктер болуп алгаш хөделиирге, оларның күжү улгады бээр деп чүвени билир хөңнү чок. Он ийи кырлыг чүүл эң-не шын тургузуг болур, ындыг күш кандыг-даа халдаашкыннарга удур тулчуп болур. Он ийи кижиден тургустунган бөлүк делегей болуушкуннарын безин чагырып ап болур. Кижи санын оон улгаттырарга, бөлүктүң тургузуу өскерли бээр болгаш, ол кошкай берип болур. Аазаашкыннар кылбазын кызыдыңар. Олар ракушкалар дег корабльге чыпшынып чоруп бээр. Быжыг бөлүк аазаашкыннардан хостуг болур.

Бүзүреп билбес кижилер эң багай, олар бүзүрелдиң күжүн билбес – анаа эрте бээр хөлегелер!

Тудугнуң чижээн ап көрээлиңер. Чаа бажың тударда, эрги тудугну бузуп кааптар. Бузуп турар бажыңның тууйбу бүрүзү, ыяш бүрүзү - бисти үреп турар, бо шын эвес чорук-тур деп алгыржыыр. Бажыңны бузуп каапкан, чаа энергия кыва берген. Үрегдекчи - тургузукчу апарган. Бузундулардан чаа тудуг туттунуп турар. Чаа энергия делгемнерни долуп турар. Ындыг бөдүүн чижек-биле энергияны чаартыырының чугулазын сагындырар херек. Келир үе дугайында медерел бар болза, үрегдээшкинни тургузуушкун дээр бис. Чаа вектиң кээрин кижи бүрүзү дыңнаан, чаа чүве анаа-ла, кылдыныг чокка болу бээр бе? Чүве катаптаар кырган дойдуга эвес, а чаа төрүттүнген, караа чазылбаан чүве бүрүзүнге байыр чедирип болур. Өөредиг бүрүзүн чүгле таныжар дээш эвес, а херек кырында амыдыралга ажыглаар дээш өөренир. Чүгле ындыг орук-биле энергияны тургузуп аар силер. (Мында база революция, социализм дугайында чугаалап турар. Ш. Ондар)

Меге буруудадыышкын, каразыышкын, меге сөс бүрүзү ону кылган кижини дораан аартадып, баксырадыптар. Мегениң уржуктары соңгаарлаттына бээр азы чажыртына бээр деп болбас. Бо уржуктар аазаашкын-биле дөмей, дораан узуткаттынар кылдыр кармаже кире бээр.

Манаашкын-биле чүткүлдүң ылгалын быжыг медереп билир болза эки. Манаашкын шимчевес олурар, а чүткүл дээрге кезээде келир үеже ужары. Ындыг ылгалды амгы үеде чуртталгазының агымынга оожургаваан, планеталар аразының чуртталгазының үзүктелбес агымының дугайында бодаар кижи билип болур.

Ырак делегейлерже орук

Бир эвес кижи ырак делегейлерниң сайзыраңгайынче чүткүүр болза, Чер кырынга чуртталга чүгле бузундулар чыып аарының аргазы апаар(билиглер чыып, медерелин алгыдып, бот-сайзырап алыры. Ш. Ондар). Нарын энергиялар талазы-биле дуржулгалар чер кырындан чиик адырлып алган үелерде болдунар. Ол ырак делегейлерниң мерген угаанынче туттунуп шыдаттынмас чүткүл ышкаш болур. Чер кырының минниишкиннери ындыгкызыгаар чок делгемге ужударынга бодаарга чөгенчиг, аргажок сагындырар. Ырак делегейлерниң мерген угаанынга өөрүп турар бис, ындыг-даа болза, черниң мерген угаанын база утпас болзувусса эки.

Бистиң даалгаларывыс кылганынга хараадаан кижи Бистиң-биле бодунуң аразынга моондак тургузуп аар.

Кижи сайзыраңгай болган тудум, чер кырының чуртталгазының ханы хилинчек-човулаңын медереп билип каар. Ындыг-даа болза? Мен Бодум өөрүшкү дугайын чугаалап тур Мен. Ол өөрүшкү дээрге - ырак делегейлерни медереп билири. Ырак делегейлер бар турда, чер кырының хилинчек-човулаңын канчап хөй дээрил! Ырак делегейлерже баар орууңарны дүрген медереп четтигиптиңер. Чуртталганың билиишкининиң алгып, делгемчиири өөрүшкүнүң оруунуң үндезинин бээр. Оон өске чүү чүвеге өөрүүрүл? Катап төрүттүнериниң чайлаш чогунга бе? Келир үе дугайында билиг чокта, катап төрүттүнүүшкүн чуртталганың арнының утка чок үзүндүзү апаар. Келир үени медереп билири чүгле дириг амытаннар медерелинге херекчок, а кижиниң чүве билип алыксаар тура-соруу чуртталгалар солчулгазы деп билиишкинге чедирип кээр. Ындыг бодал-биле кижи өөрүүр эргени алыр болгаш чүткүл-биле ырак делегейлер-биле кады-ажылдажылгаже чоокшулап кээр.

Хөгжүлдениң үндезиннерин медереп билген кижи бүрүзү чамдык өске кижилерге ол билигни дамчыдар хүлээлгелиг. Ону хоойлу ёзугаар кандыг-даа албадал чокка, кижилерниң хостуг эргезин күштевейн дамчыдар. Хөгжүлдениң үндезиннерин чүгле эки-тура-биле медереп билген турар ужурлуг болгаш сагыш-сеткилиниң көдүрүлген чүткүлү-биле кижилер ону амыдыралга ажыглаар. Хөгжүлдениң эргилдезин кылырда, бүгү чуртталганы өскертиир. Сагыш-сеткили белен эвес кижилер ону кылып шыдавас. Ону кылыр салымныг кижилер чер кырынга чуртталгаларындан адырлып аар. Буруңгу веданда өөредииниң чагыгларындан бо хосталыышкын принцивин билир Бис. Хөгжүлдениң чаартылгазының мурнунда силерге бо шимчедикчиниң дугайында чугаалап каары Бистиң хүлээлгевис.

Черге бодаарга, кайгамчык амыдырал ырак делегейлерде.

Кижилер хөгжүлдени янзы-бүрү аргалар-биле чедир аар бис деп бодап чоруур. Ол хөй хоозун чүүлдер ядыы угаанны оожургадып чоруур. Чүгле ийи орук бар. Арам безерек орук чок – октаргай медерелиниң өөрүшкүзү долган чүткүл азы коргунчуг чүүл долган чоорту өлүм. Угаан-бодалының ядыызын хүн бүрүнүң бичии чедиишкиннери-биле дуй чаарын бодап чоруур чазактар хөөрге кижилер хөөржүдер кижилерниң ажылын кылып чоруур. Ынчангаш чуртталганың Йогазының келгенин аныяктарга сагындырар болза эки.

Үстүкү Үндезиннерден берип турган мооң мурнунда Йогалар чуртталганың кандыг-бир шынарын кол дөжек кылып турган болза, Майтреяның үези кээп турда, бүгү чуртталганың Йогазы херек. Бо Йоганы Чуртталганың Йогазы деп адаарын Меңээ сүмелеп болур силер, ындыг-даа болза, Агни Йога дээр болза, тодаргай боор. (“Агни” дээрге “от” дээн. Ш. Ондар). Шынап-ла, от халавы бо Йогага адын берип турар. Кажан мергежилгелер кылырга, эрги Йоганың айыылы эвээжеп турар болза, оттуг Йога үезинде айыыл улгадып турар, чүге дээрге от харылзаштырар элемент болганда, кайда-даа бар, ындыг-даа болза, нарын энергияларның билиин берип турар. От чуртталгадан ыратпас, ырак делегейлерже бүзүрелдиг орук айтыкчызы. Хемчээл чок агаар делгемин кым долдуруп турарыл? Оттуг чуртталгага хүлүмзүрүп каалыңар.>/p>

Йоганы чүге оттуг деп адааныл? От барда, материя чырып кээр, өскээр чугаалаарга, кайда от барыл, ында сайзыралдың демдээ. Кижиниң күженген ауразы агаар делгеминден отту тыртып алгаш, тускай чырык-биле чырып турганын көрген Бис. Ынчангаш, нарын энергия-биле кижиниң харылзаазы болу бээр. Атмосфераның ортаакы каъттарында дээди энергияларның салдары-биле кижиге анаа эвес арга-шинектер тыптып кээрин үнелээр Бис. От халап айыылдыг дээр болза - айыыл дээрге маадырлыг чоруктуң үндезини–деп чугаалаңар.

Агни Йогага кандыг мага-бот мергежилгелери ажыктыгыл? Эртениң-не беш минутадан эртпес бичии тыныш мергежилгелерин кылырын сүмелеп тур Мен. Ыштаан эъттен аңгыда, эът чивес болза эки. Фруктылар, ногаа аймаа, сүттен, далгандан кылган чемнер ажыктыг. Эмненириинге ажыглаарындан аңгыда, кандыг-даа арага ишпес, кара-таапкы Агни Йоганың дайзыны. Дээрде булуттар Агни Йогага база халалыг. Резин адактыг идик кедерин, ыш тынарын болдурбайн, эртеннерде агаарлаарын сүмелеп тур Мен. Чуртталгада янзы-бүрү дыңнадыгларны маадырлыы-биле хүлээп алыр болза эки, чүге дээрге кайда багай, кайда эки деп шиитпирлээри берге. Ёзулуг Йоганы амыдыралга ажыглап чоруур кижи бодунуң кижи кылдыр төрүттүнүп келген сорулгазын, кижи хүлээлгезин күүседип чоруур.

Ылап шынны эккеп чоруур кижиге чиик бе-деп кым-бир кижи айтырар чадавас. Ындыг кижи бүрүзүнүң оттуг оруу кажан-даа чиик болбас. Чүгле медерелдиг демисел ону сорулгазынга чедирип чоруур. Каржы, багай чүүлдүң туманы ооң соондан сөөртүнүп, сүрүп чоруур, чүге дээрге ол планетаны чааскаанзыргай чоруктан уштуп турар. (Чааскаанзыргай чоруктан уштуп турар дээрге - кижи чүгле бодунуң хуу өнчүзү-биле, чүгле бодунуң думчуун бодап чурттап чорбас, а бүгү чон ниити өнчүлүг болуп, катчып алгаш, эптиг-демниг, общиналыг тургузугга чурттаары. Ш. Ондар).

(Уланчылыг)

Шупту чүве тудуш харылзаалыг

Кижи чүгле бодунга өөрү өскеп азы куду бадып чоруур бе? Кандыг-даа амытан бодун долгандыр турар чүүлдерге салдар чедирбейн чурттавайн турар. Бодунуң кылдыныглары-биле чүгле атмосфераның янзы-бүрү каъттарын хөделдирип турар эвес, бодунга чоок амытаннарга база салдарын чедирип чоруур. Харын-даа кижи делегей мурнунга бодунуң харыысалгазын медереп билип чоруур ужурлуг. Бир кижи сагыш-бодалы-биле өөрү көдүрлүп алган, ооң-биле бир-ле кижиге буян чедирген. Бир кижи сеткил-соруун кудуладып, муңгараан, ооң-биле кандыг-бир кижини өлүрүп каан бооп чадавас. Медерелдиг сагыш-бодалдардан аңгыда, аура болгаш карма хоойлузу харылзаалыг калбак бөлүктерни албышаан, медерел-биле эвес, анаа чаягаар болуп турар үргүлчүнүң кады-ажылдажылгалары чоруп турар. Кажан кым өлүрүкчү азы буян берикчизи болганын шиитпирлээри берге. Чүгле Агни Йоганың хаяачылары бистиң будалчак бодалдарывысты шын билип болур, ынчалза-даа аңаа Агни Йогага бодун бүрүнү-биле бердинери херек. Ындыг кижилер эвээш болгаш, үстүнде чугаалаан чүүлдер эвээш-ле кижилерге билдингир боор. Угааны баксырап, багай чүве үүлгедип каан Азияның чурттакчызы Европаның чурттакчызының өлүмүнүң чылдагааны болган таварылганың чижектерин хөйнү чугаалап болур. Азы Америкада кижи сеткил-соруунуң көдүрлүүшкүнү-биле Египетте бир кижини эмнеп каан. Ынчангаш чаагай, буянныг эки бодалдар сеткил-сагыштың оттуг чечээ.

Оттуң бүгү чүвелерни харылзаштырып турары дег, Агни Йога база бүгү чуртталгаже кирип турар. Медерелдиң чоорту улгадып турарын, долгандыр болуп турар чүүлдерниң шын үнелелин, делегейлерниң кады-ажылдажылгаларының чайлаш чогунуң өзүп турарын Агни Йог кижи эскерип болур. Шак ынчаар дээди билиишкиннерниң демдектери-биле чуртталга долдунуп турар. Чүгле энергия төптериниң өртүнүң айыылы эвес, бичии-даа шын эвес чүүлдерге эптеш чогу Агни Йог кижини эдерип чоруур. Шын хостакчы орукту бодаарга, ол айыылдар чүү-даа эвес! Агни Йоганы даңның чырып кээрин оштап турар Эртенги Сылдыска дөмейлеп болур.

Нерви, энергия төптериниң сайзыралы-биле кижи төрелгетен аарыгларның билдинмес даштыкы демдектеринге таваржып болур, ону чүве билбес эртем анаа эвес, билдинмес аарыгларга хамаарыштырып болур. Ынчангаш чуртталганың оттарының хайгааралының дугайында дораан ном бижиир болза эки.

Агни Йог түр када чаңгыс чонга хамааржып-даа турар болза, чоннар деп билигден, оларның ылгалындан ойталаар ужурлуг. Агни Йог колдуу чаңгыс билиглиг, чаңгыс кылып билир чүүлдүг-даа болза, кылыр чүүлдерниң чаңгыс аайлашкаандан ойталаар ужурлуг. Агни Йог хан төрелди сагыш-сеткил төрелдешкээ-биле солуп турар. Агни Йогтуң камгалалы – бодун делегейлер хөгжүлдезинге бээри болгаш бүдүүлүк, хожудаңгай бодалдан шыңгыы ойталаары.

Йог тыныш органнарын арыгга тудар ужурлуг, ынчангаш аңаа изиг сүт, валериан, мятаны сүмелеп турар. Йог ижин, шөйүндү каналдарын арыгга тудар ужурлуг, ынчангаш лакрица, александр бүрүзү чугула. Йог өкпезин арыг тургузар ужурлуг, аңаа алоэ болгаш чукту шын ажыглап билири херек. Бестери база кадык болза эки.

Йогтуң сайзыралын Башкы көрүп турар. Ооң сайзыралының демдээ – Башкының үнүн дыңнап каары, ол-ла үеде ооң чөптүг чорук дээш дыыжызы сайзырай бээр.

Йог өлүм деп чүве билбес, чүге дээрге оттуп келген медерел амыдыралдың үзүктелиишкинин билбес. Ынчангаш, йог бичии-даа үе иштинде ылап шынга бараан боорун үспес. Йоганы ынчаар чоорту билген кижи делегейлерниң чадаларынче үне бээр. Даалга-даа алыры, бараан боору-даа үзүктел чок болур. Кандыг-даа хевирге медерелин чидирбези йогтуң маадырлыг чоруун чуртталгага чугула херек болдуруп турар.

Бир эвес Агни Йоганы амыдыралче киирер дээр болза, ооң илерелиниң демдектери бөдүүн болур ужурлуг. Өөреникчиден айтырыңар: ооң Башкыдан дуза дилээр күзели бар бе? Сагыш-сеткил талазы-биле болгаш материалдыг дуза дилээр күзели бар бе? Күзевейн канчаар. Ындыг болза шенелдениң оруунче кирээлиңер. Хенертен, соок-биле болгаш аш-биле шенелде эки. Хенертен, бүзүревезинге болгаш өскерлир чорукка, мегеге болгаш бүдүүлүк чорукка шенелде эки. Кошкак кижиниң хаттан баксырай бээрин, чем чиир кузелиниң ажылдап турарын, ооң ыдыктыг чүүлдерни каргап турарын эскериңер. Бо-ла болгай: билигже чүткүлдүң, чүве билип аарының маадырлыг чоруун хүлээп аарынга белен, өөрү үнүп аарының эге базымнарының күжүнге бүзүрээр, соокка болгаш ашка хүлүмзүрүп чоруур, түреңги, бодун бодавас кижи чоруп олурар.

Кажан Йоганы амыдыралга ажыглаарын негеп тургаш, ёзулуг сүмелекчилер апаар силер.

Хуулгаазын чүүлдер кылыр кижи анаа бөдүүн болуушкунну безин хуулгаазын чүүл кылдыр көргүзерин бодаар. Йог кижи хуулгаазын болуушкунну бөдүүн кылдыр көөр, чүге дээрге бойдустуң таарышкак ужурун ол билир. Йог кижи чуртталганы өске улуска эскертинмес кылдыр чурттап эртип болур. Йог угааны четпес улустуу ышкаш чугааларга хүлумзүрүп каар, ындыг-даа болза чүве билбес, бүдүүлүк сүзүкке эптеш чок, ону чылча шаап турар.

“Мен алыс шынны дорамчылаар чоруктуң коргунчуг дайзыны мен. Эрги делегейни арыглаар деп хүлээнип тур мен. Бак, куду чүүлдерни үндүр сывырарынга чаныш-сыныш чок мен. Каржы-бактың калчаа чоруунга удур туржур мен!”-деп, шак ынчаар йог бадыткап, бадыткалдың быжыы-биле Алыс Шынның селемезин соп турар. Йогага каттыжарын аас-кежик деп санаңар!

Көзүлбес делегей-биле харылзаа демдектери чедип алдынмас-даа болза, Йога өөредии кижи бүрүзүнге ажыктыг. Йоганың даштыкы принциптери кадыкшыл быжыглаар, чүве сактып аарын быжыктырар, бодал арыглаар.

Кижини өөрү көдүрер чедиишкиннерниң демдектери кандыг болурул? Баштай төптерниң иштики оттары хып кээр, ооң соонда көзүлбес Башкының үнү дыңналып кээр. Эң сөөлүнде кижиниң бодунуң медерелин делгемнер медерели-биле тудуштуруптар ышкаш даштыкы от чалбыыжы көстүп кээр. Ынчан айыылдыг болгаш кайгамчык көзүлбес энергияларга, өлүм деп билигни узуткавышаан, кижиниң чуртталгазын өскертиптер бүгү-ле чүүлдерге кижи дээп болур.

Ол анаа эвес, кайгамчык чүүлдерниң салдарының бергези чамдыкта чуртталганың тускай аргаларын болдурар. Уйгу кыскалап каар, чыдарга берге апаар. Шыңганнар күжениишкини кижиниң ажылын суларадыыр, аураның хораннаныышкын бүрүзү хилинчектиг болуп болур. Бо тускай чүүлдерни агымдан үнмейн сагындырып болур, Йогтуң чырыы агаар делгеминиң чырыы-биле холужа бээр.

Нирванаже оон өске орук кайдал?

Йог кижиниң оруунче кандыг кижи кирип болурул? Бодунуң билиин эвээш деп бодап чоруур кижи. Өске кижилерден бодунуң ылгалын билбейн чоруур кижи. Эрткен чылгы күш-ажылының түңнелин шуурган апаарга, аңаа хүлүмзүрбүшаан, чылдың-на садын катап тарып чоруур кижи. Каржы азы багай сөстер чугаалаарын чидирип алган кижи. Каракка көзүлбес Өндүр Дээди чүүлдү дилеп чоруур кижи. Алыс Шынның өскерликчилери -биле чугаалашпас апарган кижи. Тиилеттирбес аура бээр арыг бодалдар-биле бодун куржап алган кижи.

Ылап чугаалап тур мен – Агни Йог черге болгаш оон-даа өөрү черлерге төлептиг черни ээлээр ужурлуг, чүге дээрге ол бойдустуң көзүлбес, нарын чүүлдери-биле бодун куржап алган. Кажан кортук чорук коргуп турда, ол оттуг куяк хеп кеттинип алыр, коргуш деп чүве ында чок.

Делегейлерниң чаңгыс эвиниң илчирбезинге ону кудулаткан чүүлдер дегбезин дээш, Башкының адын бедик тударын дагзып тур мен. Үргүлчүлелдиг соктап келген кижилерге дуза кадарын дагзып тур мен. Чер кырынга чуртталганың утказын кижилерге чугаалаарын дагзып тур мен. Бистиң-биле харылзааны бужартадып турар шупту чүүлдерни ойтур шаварын дагзып тур мен. Бистиң ылап барывысты бадыткаарын дагзып тур мен.

Бистиң Өөредиивисти билип аары ону билип алган кижилерниң чуртталгазын ылап-ла өскертиптер. Өөредиг аргалар эккээр ужурлуг, оон башка ооң херээ чүл?

Йоганың эки талазынга Башкылар-биле харылзаа тудар арганы бээри хамааржыр. Маңаа удазынның ийи шынарын аңгылаар херек. Чаңгыстың болгаш делгемнерниң удазыны. Чаңгыстың удазыны-биле чаңгыс шилип алган Башкызы-биле харылзажыыр. Делгемнерниң удазыны чүгле хөй Башкылар-биле харылзаштырар эвес, октаргай билиглерин алырының аргаларын бээр. Бо ийи удазынга күш чарыырының ылгалын билир болза эки. Янзы-бүрү токтар хүлээп ап турар лампа дег, төптер делгемнер удазынынга бырлаңайнып турар. Янзы бүрү энергияларның дараалашкаан амыдыралга киирип, ажыглаар дээр болза, ылап-ла оваарымчалыг болуру чугула.

Келир үениң шинчилелдеринге бо удазыннарның кайызы-биле ажылдаарын билир болза эки. Эртемденнерниң хөй кезии мону билбес. Чамдыктарынга тускай байдалдар херекчок. Чамдыктарынга билдингир чүүлдер безин билдинмейн баар. Йоганың бо чадазы амгы амыдыралга болгаш ажыглаары берге энергияларга дээп турар. Чамдыкта анаа эвес, тускай энергияларга дегениниң сөөлүнде, элээн үе иштинде дыштанылга херек. Чамдыктары төптерге дыштанылга бербейн баар, ынчан Бис: “Оваарымчалыг болуңар!”-дээр Бис.

Агни Йоганы чуртталгаже чаа киирип турар, көзүлбес куштерниң салдарынга деген кижилер бергелерге таваржып турар, аңгы расаларның кижилери-даа ышкаш. Ынчангаш эртемденнерге – “түңнел үндүрерде часпаңар”-дээр Бис.

Хөй кижилерге хөгжүлдениң чедиишкиннеринге боттарын бээринге олар белен ышкаш сагындырар, ындыг-даа болза байдалдар кадыг-берге, ынчангаш улуг четки октап билбес кижи ынаар чагдавааны дээре!

Агни йоганы канчаар билирил?

Кандыг-бир аныяк кижи айтырып болур: “Агни Йоганы канчаар билирил?” “Сеткил-соруктуң үрезинин чемгерип турар, шупту чүвелерни харылзаштырып турар бойдустуң одун билип алыры болгаш амыдыралга ажыглаары”-деп харыылаңар. “Бо билип алыышкынга канчап чедип кээр мен?”-деп айтырар. “Бодалдарың арыглааш, бодуңнуң эң багай үш шынарларыңны билип алгаш, оттуг чүткүл-биле оларны өртедивит. Ынчан чер кырынга Башкыңны шилип алгаш, Өөредигни өөренмишаан, мага-бодуңну бердинген эмнер- биле болгаш пранаяма-биле быжыгла. Сагыш-сеткилдиң сылдыстарын көре бээр сен, төптер арыглаар оттарны көре бээр сен, көзүлбес Башкының үнүн дыңнай бээр сен, чуртталганы өскертиптер өске-даа нарын билиишкиннерже кире бээр сен. Кирип келген сеңээ дуза белен болгаш даалга бердинген. Өөрүшкү дээрге тускай мерген угаан деп чүвени билип алган сен. Агымның эрги эриинче ам эглип келбес сен. Делгемнер тулчуушкунун медереп билген сен. Сенде ам согур амыдырал чок. Сен ам чүвени билип ап турар кады-ажылдакчы, дунмавыс сен!”

Агни Йог кижиге столяр болгаш дарганнаар ажыл, хеп чууру хоралыг. Делгемнер тулчуушкунун эртеринге белен болур. Амыдыралга ажыглаан от организмниң көзүлбес талазын кайы хире нарын кылдыр сайзырадыптарын билир болза эки. Чаа Йоганы киирериниң маадырлыг чоруу өске даалгалардан бедик деп Иераргия мурнундан шын шиитпирледим.

Бир эвес Агни Йога амыдыралче кииртине берген болза, ооң ажыглакчылары чуртталганың даштыкы хевири-биле өске улустан ылгалбас ужурлуг. Агни Йог кижи чуртталгаже эскертинмес кирер, аңаа кижилер шолалаар чоруктуң херээ чок, ол хайгаарап турар, өске улустуң хайгааралы аңаа херээ чок. Бир эвес ол делгемнер удазынныг болза, мөөң кижилерниң кичээнгейиниң согуннарының адаанга турбас ужурлуг, чүге дээрге хөгжүлде херээ мөөң кижилер таварыштыр болдунмас. Чаңгыстың удазыны безин чамдыкта, таварылга болган сонуургалдың согуннарындан камгаланыырын негээр. Ол дээрге чуртталганың чамдык кезээнден ойталаары эвес. Долгандыр болуп турар чүүлдерниң чогумчалыын шын үнелээр херек.

Йог аас-кежик чок чорук ышкаш көстүр таварылганың чаны-биле эрте бээр, чүге дээрге ооң чылдагааны болгаш түңнели аңаа билдингир. Кижилер черле хөй чылдарның доктаамал салдарының түңүн таварылга дээр. Йог кижи улустуң улуургап эрте берген черинге ёзулуг кылып болур аргаларны көрүп каар. Бир эвес Йогтуң чүрээ эң-не кээргенчиг, багай ытты шилип алыр болза, чүге дээрге ында бердинериниң салымы барын көрүп каан, база келир үениң кады-ажылдакчызы кылдыр биче сеткилдиг бөдүүн оолду кыйгырып алыр болза, кайгаваңар.

Кижилер Йогту дошкун болгаш ээлдек эвес деп адап четтикпейн чорда, хенертен ол кээргел сеткилдиң болгаш ынакшылдың кандыг-бир кылдыныын кылыптар. Ооң чылдагаанын долгандыр турар кижилер өскээр бодап болур. Мегечи деп ат Йогка хүндүткелдиг, чүге дээрге хөгжүлдеге мөөң кижилер хөңнү чок. Кижи төрелгетен болгаш чамдык кижилер дугайында чугаалап тур бис, а мөөң кижилерниң араатанзыы тудугжу кижиге чоок эвес.

Йог хөй эвес эт-септиг, ооң аразында херекчок чүве чок. Бир эвес ет-сеп ниити болза, ол ону ажыглааш, шыгжаар черинге дедир салып каар. Үргүлчү ажыглаар эт-севин бүзүреттирген кижилеринге ынды-хаая берип болур. Аураларның холужулгазын болдурбазы-биле, оларны өртедиптер болза эки. Чамдыкта тодаргай аура сиңирип каан чүүлдерни чорудуп болур. Йог эт-септиң ёзулуг шынарын билир, ынчангаш ооң чанынга багай чүүлдер турбас.

Эдилелдер, эт-сеп айтырыы кижилерниң хөй үезин чип турар, ынчангаш оларның культуразы бедик болур ужурлуг. Келир үениң тургузуушкуннарынга физиктиг херек чүүлдерже кичээнгейниң янзы-бүрү чарыгдалдарындан кижилерни хостаар болза эки. Ниитилел амыдыралының эгези сарыылдыг кады-ажылдакчы бүрүзүнге күш-ажылды болгаш күштү камгалаар таарымчалыг байдалче кирерин болгаш аргаларны бээрин көрүп каан.Йог кижи бодунуң үезин болгаш энергиязын кеземче чокка чарыгдап болур бе? Чамдыкта күжүн болгаш үезин чарыгдаары бодунуң амы-тынынга четтингени-биле дөмей деп чүвени сактып алыр болза эки. База Алыс Шынның демдектерин номчааш, оларны амыдыралга ажыглавазы мелегей чорук болур.

Бо Йог кижи бе деп билип аар дээш, йогка эът чиртир болза, ол бодун чажырар дээш эътти чип аар. Ооң салдарын ол сөөлүнде чииги-биле арыглап кааптар, а чажытты ажыдыпканының салдары эттинмес.

Чадан часпас адар ча адыгжызы анаа боодан база часпас адар. Шак ол ышкаш, Йогаларда база ындыг. Шупту йогаларны өөренип, чедип аар болза кайгамчык, чүгле хатка йогадан аңгыда.

(Уланчылыг)

Сделай репост – выиграй ноутбук!

Каждого 1 и 15 числа iBook.pro розыгрывает подарки.

 • Нажми на одну из кнопок соц. сетей
 • Получи персональный купон
 • Выиграй ноутбук LENOVO IdeaPad

Подробно: ibook.pro/konkurs

LENOVO IdeaPad Intel Core i5, 8ГБ DDR4, SSD, GeForce, Windows 10

Нет комментариев

Добавить комментарий

Отправить комментарий Отменить

Сообщение