Кижи бергелерден канчап аныяксый бээрил

Ламы читают молебен или слушают учение.

Кижи кандыг-бир бергеге таварышкаш азы, чижээ, хөй акшазын чидирипкеш, канчап аныяксый бээриниң дугайында дыңнаан силер бе? Мындыг таварылгаларда чамдык кижилер кырый бээр, а чамдыктары аныяксый бээр болуп турар. Ол дугайында адаандан номчуптар силер. Ону мен бодум билбес турган мен. Бижип турган чүүлдерим көрүп олургаш, бо чүүлге таваржы бердим. Ону мен уттупкан турган мен. Кайыын, канчап очулдурганымны сагынмайн тур мен. Че, ол-даа канчаар, ам улаштыр номчуп көрээлиңер.

"Бо чүүлге мен чүге кижи кырый бээрил, база үр үе иштинде канчап аныяк хевээр артып болурунуң дугайында бижип көрейн. Бо хуулгаазын чүүл болур. Бодап көрүңер даан – ол болуп болур! Канчап аныяк апаарыл? Маңаа чажытты билир херек, ол  – бистиң чуртталгавыста болуп турар бергелерге болгаш багай чүүлдерге канчаар хамаарылгалыг болуру.

Кажан чуртталгазынга багай болуушкун болу бээрге, кижи кандыг хөөннүг апаар ийик? Чижелээрге, кижи дыка хөй акшазын чидирип алган дижик. Кижи маңаа кандыг хамаарылгалыг болурул? Кижи бир-ле чүвени өскертип, солуп болур бе? Кижи бүрүзү чуртталгазында болуп турар күзенчиг эвес, багай  чүүлдерге көңгүс аңгы-аңгы хамаарылгалыг болур.

Маңаа ийи хевирниң кижилери бар: бир кижи берге айтырыгларга таварышкаш, кырый бээр, а өскези – чүге-ле ийик, аныяксый бээр. Силер ону эскерген силер бе? Бо чүүл чиктиг ышкаш сагындырар: кижи дыка улуг бергеге таварышкан, а ол ооң соонда экижип, аныяксый берген. А өске кижиниң чидирии ындыг-ла кончуг эвес, а ол ооң соонда каракка-ла кырып, багай кылдыр көстүүр апарган. Чүге ындыг болуп турарыл?

Херек кырында, бо, Калачакра Тантраның бир чажыттарының бирээзи. Бо Тантра кижини Үениң чакразы-биле канчаар харылзажыырынга өөредип турар. Үениң чакразын чүгеннеп алган Башкы дугайында легенда бар. Азы ол төнчү чок чуртталганың байдалын чедип алган кижи апарган.

Бо кижини  үргүлчү аъттыг халдып чоруур император азы Үениң императору апарган кижи кылдыр чуруур апарганнар. Ону император Гесер азы Үениң Аъдын эзертепкен император деп база адап турганнар. Бо кижиниң соонда бүдүн төөгү – Тантра артып калган.

Бо төөгүде ол тодаргай түңнелдерни бижип каан. Ол түңнелдерниң бирээзи мындыг: «Бир эвес кижи эрткен үелерин сактыыр болза, ол кырып эгелээр. Бир эвес кижи чуртталгазының иштинде кандыг бир чазыг кылыпкаш, ону долгандыр турар өске кижилерни буруудатпайн, чүгле бодун буруудадыр болза, Бурган ону аныяксыткаш, база бир арганы бээр».

Мен бо түңнелди шын дээр мен. Ол үе иштинде акшаны ажылдап алгаш, бодунуң чуртталгазын база катап чурттап эртер арганы кижиге берип турар – ол таарымчалыг болгаш чөптүг. Бир эвес ол өске кижилерни буруудадып эгелээр таварылгада, ол кырып эгелээр болгаш кандыг-бир чүве өскерттиир арганы аңаа бербес.

Бодап көрүңер даан, бо Калачакра Тантраның онзазы -- ооң чажыды. Болу берген эпчок, багай болуушкунну канчаар көөрүл? Силерниң хөй акшаңар оорлап апарган дижик. Мону канчаар көөрүл? Кым буруулугул? Кым-даа буруу чок.

Силер боттарыңар буруулуг силер, чүге дээрге акшазын таптыг шыгжаар херек. Бо айтырыгны канчаар шиитпирлээрил? Канчаар-даа эвес. Силер ам аныяксый бээр силер. Бо чиктиг кылдыр дыңналыр-даа болза.

Чуртталгазынга кандыг-бир багай чүве болу бээр болза, кижилер чүнү канчаарыл? Олар буруудадып эгелээрлер: «Бо кижи буруулуг, олар буруулуг!». Ооң соонда, шупту кижилер буруулуг болганда, ол ынчан дыка дүрген кырып эгелээр.

А бир эвес силер: «Чүгле мен буруулуг мен. Ол акшаны эки чажырып каар ужурлуг турган мен» - дээр болзуңарза, ынчан силер аныяксып эгелээр силер. Чүге дээрге, силер ол акша-биле аныяк болурун садып алыр силер!

Бир эвес силерден кандыг-бир чүүл оорлап апарган болза, чамдыкта, ол, харын-даа эки деп чүвени бодап тур силер бе? Чүге? Силер аныяк кылдыр көстүүр силер! Бо бүгү – аныяксыдар. Ынчангаш, сагышсыраваңар, оорлап тургайлар аан.

Бир эвес хөйнү апаарлар болза – ол тергиин эки! Бир эвес 10 чыл иштинде 100.000 доллар ажылдап алырыңарга, ону оорлап апарган болза, силер 10 чыл, харын-даа 20 чыл ажыр чурттаарыңар ол-дур! Ынчан силер аныяк болгаш эки кылдыр көстүр силер, күжүңер база хөй болур.

Бо дээрге -- энергетиканың үндезини ышкажыл: кылдыныгның күжү удур кылдыныг күжүнге дең болур. Бир эвес кым-бир кижи сээң энергияң апарган болза, ол бир-ле черге илереп кээр ужурлуг. Бир эвес сен ол энергияны дуглап каапкан азы сен бүгү кижилерни буруудаткан болзуңза, ол энергия бүгү кижилернии апаар.

А бир эвес сен чаңгыс бодуңну буруудаткан болзуңза, ол чүгле сээңии болур! Ынчангаш, бодуңга мындыг сөстерни чугаала: «Акшаларымны эки шыгжап албааным – мээң буруум. Ам оларны менден оорлап апарган. Ындыг болганда, ооң артынчызын аныяк болгаш узун назынныг кылдыр алыр мен!».

Мен силерге Калачакра Тантраның бир кол чажыттарының бирээзин  чугааладым. Калачакра Тантраның билиин чедип ап турар кижи кезээде аныяк-чалыы, кадык болур, бодунуң чуртталгазынче дыка хөй чараш чүүлдерни, каас-кояны, материалдыг чедимчени эккээр, бодунуң чуртталгазын кайгамчык болгаш узун кылып алыр.

Анаа кижи бо бүгүнү кажан-даа анаа-ла ап шыдавас. Маңаа бодунуң чуртталгазында чамдык дүрүмнерни болгаш хоойлуларны билир болгаш сагыыры эргежок чугула…

…Кижи бодунуң чуртталгазын багай болушкуннар чок кылдыр чурттап болур бе? Болур, бир эвес тускай философияны медереп билир болгаш хүлээп, билип алырының шынарынга өөренип алыр болза.

Чаа-ла эгелеп чоруур кижилерге бергелерден болгаш багай чүүлдерден камгалаар 4 илбилиг домактарны берейн.

Бүгү аарыглардан болгаш бергелерден камгалаар буруңгу илбилиг сөстер. Боларны чажыт деп санаар:

ОМ ХУСЕН ТАРВАК ЧЭРВИ ХУСЕН ТАРВАК

Чуртталгага аас-кежик чедип алырынга:

ОМ ХАК ПИЛИ ЮМ ДЖИВА ШИ ЛАЛА

Судка херек ойнап алырынга, кара-бажыңдан адырлып алырынга:

АИМ АХАИМ АЙЖЕ РУПА АМЙ ПХУТ

Вампиризм болгаш кара магиядан камгалал. Мону Чер кырында бүгү-ле илбилиг сөстерден эң-не күштүү деп санаар мен.

РИЯ РИЮ РИ И ИРИ Ю

Аайлажыр, чоруу чогунгур болуру, аныяаның болгаш мага-бодунуң чаражы: 

ОМ ШРИ ЯХАЙ СУИ У

Психиктиг энергияны улгаттырары, турум болуру, хуулгаазын аргаларлыг болуру, практиктиг магия:

ОМ ТСЫТА ЯУИ УТ ТХАН ЧИРИ ДЖАЙ ВАЛИ  ПЭТ УМ ВУМ

Ашак, кадай улус аразынга көөр хөөн чок чорукту чидирери, ол ышкаш бир эвес өг-бүледе кандыг-бир кижи бичии кижиге азы чоок кижизинге ынак эвес болза:

ОМ ИРИ РАКХА ЯУ"

Бо чүүл мынчаар доозулган. Солун, ажыктыг тыва статьяларны номчуп турар деп бодаар болзуңарза, маңаа бижидип ап болур силер. Силерге бүгү-ле чүүлдерге экини күзедим!

Нет комментариев

Оставить комментарий

Отправить комментарий Отменить

Сообщение