Коронавирус - арыглаашкын бе?

Космос, коронавирус, кладбище
Обновлено:

Коронавирус деп халдавырлыг аарыг делегейге тарап, нептерээш, оон кадыы кошкак кижилер чок болуп турар. Чүл ол? Майдыр бурганның өөредиинде бижип каан Октаргай арыглаашкынының чоруп турары ол бе деп бодал башка кирер-дир.

Ам чаа үе-шаг азы эпоха эгелеп, кижи төрелгетенниң чаа, алды дугаар салгалы азы расазы тыптып турар. Бистиң чурттап эртип турар үевисти караңгы үе азы Кали Юга, чаа эгелеп турар үени чырык үе азы Сати Юга дээр.

Бо үе болгаш раса солчулгазы чоруп турар чаа үеде Октаргай энергиялары солуттунуп, күштүг, оттуг энергиялар-биле чаартынып турар. Ол чаа энергияларның салдарындан делегейге бойдус халаптары, аарыг-аржык, эпидемиялар көвүдээр. Кижилерниң биополези, энергетиказы улгадып, назыны база узап эгелээр.

Ындыг-даа болза өлүм-чидимнер көвүдеп болур. Чүге дээрге чамдык кижилерниң энергиязы чаа үениң күштүг, оттуг энергиязынга таарышпас болгаш олар аарып, өлүп эгелээр. Олар кандыг кижилерил? Олар шажын өөредиглеринде бижип каан Октаргай хоойлулары үреп, багай херектер кылып, кижилерге, ниитилелге хора чедирип чораан, эрткен-даа, бо-даа чуртталгазында кармазы азы үүлези шоолуг эвес кижилер болур.

Хоочураан аарыглар дээрге колдуу эрткен-даа, бо-даа чуртталгазында бодунуң азы өгбелериниң, ада-иезиниң, кады-төрээннериниң кылып чораан багай херектериниң уржуундан келген карма аарыглары болур. Ам коронавирустан кадыы кошкак кижилерниң чок болуп турарында ужур-ла бар. Багай херектер кылып, шын эвес чурттап, Октаргай хоойлулары үреп чораан кижилерни шиидер Дээди Суд албан кээр деп шажыннар өөредиглеринде, Библияда-даа бижип каан. "Шамбала — это не миф" деп номда чаа эпоха эгезинде ол арыглаашкынны өөредиглерде бижип турар Дээди Суд ол-тур деп турар.

Октаргайда ак-биле караның дайыны чоруп турар деп чүвени кижи бүрүзү билир боор. Ол болза Сатананың (Люциферниң) баштааны кара күштер биле Шамбаланың Бурган-Башкыларының баштааны ак күштерниң аразында демисел. Бо демисел колдуу көзүлбес делегейде чоруп турар. Бистиң чер кырында кижилер аразында база чоруп турар. “Үстүнде чүү болуп турар болдур, адаанда база ол болуп турар”-дээр. Чер кырында ак күштерни Россия баштап турган, а кара күштерниң төвү Америкада. 1930-1940 чылдар аразында көзүлбес делегейге болган ол дайынга Шамбаланың Башкылары баштаан ак күштер тиилээн, Сатана хүн системазындан үндүр сывырткан. А чер кырынга болган делегей дайынынга ССРЭ тиилээн.

Делегейге чырык күштерниң тургусканы социалистиг лагерь биле капиталистиг лагерьниң аразынга база каракка көзүлбес дайын чоруп турган. Кара күштер Россияның удуртукчуларын боттарынче элзедип, шупту аргаларны ажыглап тургаш, социалистиг лагерьни чок кылып каан.

Ынчаарга, кижи төрелгетен база ийи аңгы кезекке чарлып турар. Чамдык кижилер ак күштерниң талазында, чамдыктары кара күштерниң талазында. Ол чүл дээрге, шупту багай чүүлдер кылып, шын эвес чурттап чоруур кижилер кара талада, арыг сеткилдиг, Октаргай хоойлуларын үревейн, шын, кижизиг чурттап чоруур кижилер ак талада.

Кара күштер медерели шала куду, кошкак кижилерни элзедип, үрегдекчи багай херектер, кем-херек кылырынче, арага-дары ижеринче албадап, күткүдүп, боттарының талазынче киирип ап чоруур. А кижи боду ону медереп билбес бооп болур. Арага дээрге кара күштерниң коргунчуг чепсээ, кижилерни боттарынче элзедип, тудуп аарының амданныг сыырткыыжы. Арагачы кижини кара чүвелер мунуп алган чоруур. Арага кижилерниң чуртталгазын үреп чоруур, шупту багай кем-херектерни арага ишкен кижилер кылып чоруурун билир-ле болгай бис.

Ак күштерниң бурганнары кижи төрелгетенге дузалап, кижилерни өөрү тыртып, оларның медерелин сайзырадыырын кызыдып, кижилерге эки бодалдар, хөгжүлдени бурунгаарладыыр идеялар киирип чоруур.

Кижиде эки болгаш багай талалар кады чоруур. Ам эгелеп турар чаа үениң күштүг херелдери, энергиязы кижилерниң ол талаларын улам тода кылдыр күштелдирип, кайы талазы колдап турарын ылгап эккээр. Багай талазы колдап, багай чүүлдер кылып чоруур болза, кара талага барганы ол.

Ынчангаш кым кижиниң ак азы кара талага баарын кижи боду-ла шиитпирлептер, ол ону боду медереп билбес бооп чадавас. Кара таланың кижилери багай энергия үндүрүп чоруур болгаш чаа үениң оттуг энергиязынга таарышпас болгаш, аарып, чок болуп эгелээр. Ол Октаргай арыглаашкыны. Бир эвес коронавирус бойдустан эвес, кылымал-даа болган болза, ону дүргедедипкени чадавас. Кым билир, ылап-ла, бойдустан арыглаашкын кылдыр келген -даа бооп чадавас.

Чаа, чырык үеге чүгле арыг, чырык кижилер чурттаар. Эрткен кара үе багай энергетикалыг кижилер биле кады ынчаар чиде бергеш, чырык үе тургустунар. Чырыктың, Шынның талазында кижилер катчып, тайбыңны, акы-дуңмалышкы чорукту тургузар. Майдыр Бурганның өөредии ындыг болуп турар. Ол чырык үеде бүгү делегейге чырык коммунизм база тургустунуп кээр. Ону тургузары Октаргайның, бурганнарның кол сорулгазы болур.

А кара күштер кижилерге хора чедирер чүүлдер ажыглаанының түңнелинде, боттарын чок кылып аарлар деп өөредигде айыткан. Ооң чижээ ам безин көстүп турар. 2015 чылда америк эртемденнер коронавирустуң бир хевирин чогаадып кылган деп интернетте чугаа чоруп турар. Ону Кыдатка салып үндүрүпкен чадавас деп турар. Бир эвес ол ындыг болза, ам ол Американың бодунда барганы ол. Бак сагыш башка халдаар. Эки-даа, багай-даа кылган чүүл ону кылган кижиге албан дедир кээр, ол Октаргайның карма хоойлузу-дур. Ам делегейниң чурттарындан коронавирустан кижилерниң эң-не хөй аарааны, оон эң-не хөй чок болганы Америкада болуп турар. Кара күштерниң төвү Америкада деп өөредигде бижээн болгай.

Коронавирус талазы-биле чурттарны сайгарып көөрге, Барыын чурттардан коронавирустан чок болган кижилер хөй, а эрги ССРЭ-ниң эвилелдежип турган республикаларындан, база өске-даа чөөн чурттардан оон каш катап эвээш болуп турар. Ол таварылга бе?

Кижиниң ажынып-хорадаары, адааргаары, көөр-хөөн чогу, могаттынары, нүгүлдээри, хоп-меге тарадыыры дээн ышкаш оон-даа өске хөй багай хөөннери, багай сагыш-сеткили, багай бодалдары, багай кылган чүүлдери кижини кудуладып, энергиязын баксырадыыр. Үр үеде багай энергиялыг чурттаар болза, багай энергия кижиге аарыглар тывылдырар, моондактар кылыр, чуртталгазын баксырадыыр. Ындыг багай энергия үндүрүп чоруур кижиниң чанынга көзүлбес делегейниң кижиге хора чедирер кара чүүлдери, аза-бук чыглыр. Караа-биле көрбээнде, куруг черге кижилер, дарга-бошкалар бактаарга, ол база нүгүл, хоп-меге-дир, ындыг кижилер эңдерик, олар боданыыр болза эки.
Арыг, чырык бодалдарлыг, кижизиг, шын чурттап чоруур кижи арыг, чырык энергия үндүрүп чоруур, ындыг кижиден аза-бук дезер, оларга чырык чүүлдер, бурганнар дузалап чоруур.

Ынчангаш кижи бүрүзү черле бодун шүгдүнүп, актың азы караның талазында мен бе деп хынанып, боданып, багай талаларын, багай аажы-чаңын чидирип, Октаргайның арыглаар кара даңзызынче кирип, арыглаашкынга таварышпас дээш, арыг, ак-сеткилдиг, шынчы, кижизиг болуп чурттаар болза эки.

Коронавирустан чок болуп турар кижилерни ындыг-ла эки эвес кижилер дивейн-дир мен, анаа Майдыр Бурганның Өөредиин чонга таныштырып, мону бижидим.

Кижи амгы үеде кижизиг, шын, төлептиг чурттап чоруур-даа болза, бир эвес хоочулуг аарыглыг болза, ол аарыг өгбелеринден,төрел аймаандан салгал дамчып кээп болур. А өгбелери бир-ле багай чүве кылыпкаш, ол аарыгны ажылдап алган бооп болур. Азы кижи боду-даа эрткен чуртталгаларында багай чүве кылып чораан-даа болуп болгай-ла. Ынчангаш бир өгбезиниң (азы бодунуң) эрткен чуртталгаларында кылып каан багай херээниң уржуундан бир салгакчызы амгы үеде аарый берип, хоочу аарыы кедерээш, арыглаашкынга таваржып, чок болу берип болур. Ындыг уткалыг.

Багай чүве кылыр болза, карма хоойлузу-биле ооң уржуу бодундан аңгыда ажы-төлүнге, салгалынга дүжүп болур, ынчангаш черле шын-на чурттап чорааны дээре.

Хүндүлүг номчукчулар, бир эвес мээң мында бижип турарым тыва статьяларны номчуп турар деп бодаар болзуңарза, маңаа электроннуг адрезиңер айыткаш, бижидилге кылып ап болур силер.Чаа статья бижиттинерге, силерге дыңнадып турар мен. Силер бүгүдеге эки кадыкшылды күзедим! Мооң адаанда комментарий бижиир черге айтырыгларыңар салып, бодалдарыңар бижип азы адаанда тыва статьяларны номчуп болур силер.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Отправить комментарий Отменить

Сообщение