Коронавирус - арыглаашкын бе?

Космос, коронавирус, кладбище

Коронавирус деп халдавырлыг аарыг делегейге тарап, нептерээш, оон кадыы кошкак кижилер чок болуп турар. Чүл ол? Майдыр бурганның өөредиинде бижип каан Октаргай арыглаашкынының чоруп турары ол бе деп бодал башка кирер-дир.

Ам чаа үе-шаг азы эпоха эгелеп, кижи төрелгетенниң чаа, алды дугаар салгалы азы расазы тыптып турар. Бистиң чурттап эртип турар үевисти караңгы үе азы Кали Юга, чаа эгелеп турар үени чырык үе азы Сати Юга дээр.

Бо үе болгаш раса солчулгазы чоруп турар чаа үеде Октаргай энергиялары солуттунуп, күштүг, оттуг энергиялар-биле чаартынып турар. Ол чаа энергияларның салдарындан делегейге бойдус халаптары, аарыг-аржык, эпидемиялар көвүдээр. Кижилерниң биополези, энергетиказы улгадып, назыны база узап эгелээр.

Ындыг-даа болза өлүм-чидимнер көвүдеп болур. Чүге дээрге чамдык кижилерниң энергиязы чаа үениң күштүг, оттуг энергиязынга таарышпас болгаш олар аарып, өлүп эгелээр. Олар кандыг кижилерил? Олар шажын өөредиглеринде бижип каан Октаргай хоойлулары үреп, багай херектер кылып, кижилерге, ниитилелге хора чедирип чораан, эрткен-даа, бо-даа чуртталгазында кармазы азы үүлези шоолуг эвес кижилер болур.

Хоочураан аарыглар дээрге колдуу эрткен-даа, бо-даа чуртталгазында бодунуң азы өгбелериниң, ада-иезиниң, кады-төрээннериниң кылып чораан багай херектеринден келген карма аарыглары болур. Ам коронавирустан кадыы кошкак кижилерниң чок болуп турарында ужур-ла бар. Багай херектер кылып, шын эвес чурттап, Октаргай хоойлулары үреп чораан кижилерни шиидер Дээди Суд албан кээр деп шажыннар өөредиглеринде, Библияда-даа бижип каан. Ол Судтуң ам эгелээни ол эвес чүве бе?

Октаргайда ак-биле караның дайыны чоруп турар деп чүвени кижи бүрүзү билир боор. Ол болза Сатананың баштааны кара күштер биле Шамбаланың Бурган-Башкыларының баштааны ак күштерниң аразында демисел. Бо демисел колдуу көзүлбес делегейде чоруп турар. Бистиң чер кырында кижилер аразанда база чоруп турар. “Үстүнде чүү болуп турар болдур, адаанда база ол болуп турар”-дээр. Чер кырында ак күштерни Россия баштап турган, а кара күштерниң төвү Америкада. 1930-1940 чылдар аразында көзүлбес делегейге болган ол дайынга Шамбаланың Башкылары баштаан ак күштер тиилээн, Сатана хүн системазындан үндүр сывырткан. А чер кырынга болган делегей дайынынга ССРЭ тиилээн.

Делегейге чырык күштерниң тургусканы социалистиг лагерь биле капиталистиг лагерьниң аразынга база каракка көзүлбес дайын чоруп турган. Кара күштер Россияның удуртукчуларын боттарынче элзедип, шупту аргаларны ажыглап тургаш, социалистиг лагерьни чок кылып каан.

Ынчаарга, кижи төрелгетен база ийи аңгы кезекке чарлып турар. Чамдык кижилер ак күштерниң талазында, чамдыктары кара күштерниң талазында. Ол чүл дээрге, шупту багай чүүлдер кылып, шын эвес чурттап чоруур кижилер кара талада, арыг сеткилдиг, Октаргай хоойлуларын үревейн, шын, кижизиг чурттап чоруур кижилер ак талада.

Кара күштер медерели шала куду, кошкак кижилерни элзедип, үрегдекчи багай херектер, кем-херек кылырынче, арага-дары ижеринче албадап, күткүдүп, боттарының талазынче киирип ап чоруур. А кижи боду ону медереп билбес бооп болур. Арага дээрге кара күштерниң коргунчуг чепсээ, кижилерни боттарынче элзедип, тудуп аарының амданныг сыырткыыжы. Арагачы кижини кара чүвелер мунуп алган чоруур. Арага кижилерниң чуртталгазын үреп чоруур, шупту багай кем-херектерни арага ишкен кижилер кылып чоруурун билир-ле болгай бис.

Ак күштерниң бурганнары кижи төрелгетенге дузалап, кижилерни өөрү тыртып, оларның медерелин сайзырадыырын кызыдып, кижилерге эки бодалдар, хөгжүлдени бурунгаарладыыр идеялар киирип чоруур.

Кижиде эки болгаш багай талалар кады чоруур. Ам эгелеп турар чаа үениң күштүг херелдери, энергиязы кижилерниң ол талаларын улам тода кылдыр күштелдирип, кайы талазы колдап турарын ылгап эккээр. Багай талазы колдап, багай чүүлдер кылып чоруур болза, кара талага барганы ол.

Ынчангаш кым кижиниң ак азы кара талага баарын кижи боду-ла шиитпирлептер, ол ону боду медереп билбес бооп чадавас. Кара таланың кижилери багай энергия үндүрүп чоруур болгаш чаа үениң оттуг энергиязынга таарышпас болгаш, аарып, чок болуп эгелээр. Ол Октаргай арыглаашкыны. Бир эвес коронавирус бойдустан эвес, кылымал-даа болган болза, ону дүргедедипкени чадавас.

Чаа, чырык үеге чүгле арыг, чырык кижилер чурттаар. Эрткен кара үе багай энергетикалыг кижилер биле кады ынчаар чиде бергеш, чырык үе тургустунар. Чырыктың, Шынның талазында кижилер катчып, тайбыңны, акы-дуңмалышкы чорукту тургузар. Майдыр Бурганның өөредии ындыг болуп турар. Ол чырык үеде бүгү делегейге чырык коммунизм база тургустунуп кээр. Ону тургузары Октаргайның, бурганнарның кол сорулгазы болур.

А кара күштер кижилерге хора чедирер чүүлдер ажыглаанының түңнелинде, боттарын чок кылып аарлар деп өөредигде айыткан. Ооң чижээ ам безин көстүп турар. 2015 чылда америк эртемденнер коронавирустуң бир хевирин чогаадып кылган деп интернетте чугаа чоруп турар. Ону ам Кыдатка салып үндүрүпкен хевирлиг. Ам ол Американың бодунда барганы ол. Бак сагыш башка халдаар. Эки-даа, багай-даа кылган чүүл ону кылган кижиге албан дедир кээр, ол Октаргайның карма хоойлузу-дур. Ам делегейниң чурттарындан коронавирустан кижилерниң эң-не хөй аарааны, оон эң-не хөй чок болганы Америкада болуп турар. Кара күштерниң төвү Америкада деп өөредигде бижээн болгай.

Коронавирус талазы-биле чурттарны сайгарып көөрге, Барыын чурттардан коронавирустан чок болган кижилер хөй, а эрги ССРЭ-ниң эвилелдежип турган республикаларындан, база өске-даа чөөн чурттардан оон каш катап эвээш болуп турар. Ол таварылга бе?

Кижиниң ажынып-хорадаары, адааргаары, көөр-хөөн чогу, могаттынары, нүгүлдээри, хоп-меге тарадыыры дээн ышкаш оон-даа өске хөй багай хөөннери, багай сагыш-сеткили, багай бодалдары, багай кылган чүүлдери кижини кудуладып, энергиязын баксырадыыр. Үр үеде багай энергиялыг чурттаар болза, багай энергия кижиге аарыглар тывылдырар, чуртталгазын баксырадыыр. Ындыг багай энергия үндүрүп чоруур кижиниң чанынга көзүлбес делегейниң кижиге хора чедирер кара чүүлдери, аза-бук чыглыр. Караа-биле көрбээнде, куруг черге кижилер, дарга-бошкалар бактаарга, ол база нүгүл, хоп-меге-дир, ындыг кижилер эңдерик, олар боданыыр болза эки.

Арыг, чырык бодалдарлыг, кижизиг, шын чурттап чоруур кижи арыг, чырык энергия үндүрүп чоруур, ындыг кижиден аза-бук дезер, оларга чырык чүүлдер, бурганнар дузалап чоруур.

Ынчангаш кижи бүрүзү черле бодун шүгдүнүп, актың азы караның талазында мен бе деп хынанып, боданып, багай талаларын, багай аажы-чаңын чидирип, Октаргайның арыглаар кара даңзызынче кирип, арыглаашкынга таварышпас дээш, арыг, ак-сеткилдиг, шынчы, кижизиг болуп чурттаар болза эки.

Коронавирустан чок болуп турар кижилерни ындыг-ла эки эвес кижилер дивейн-дир мен, анаа Майдыр Бурганның Өөредиин чонга таныштырып, мону бижидим.

Сделай репост – выиграй ноутбук!

Каждого 1 и 15 числа iBook.pro разыгрывает подарки.

  • Нажми на одну из кнопок соц. сетей
  • Получи персональный купон
  • Выиграй ноутбук LENOVO IdeaPad

Подробно: ibook.pro/konkurs

LENOVO IdeaPad Intel Core i3-5, 8ГБ DDR4, SSD, Windows 10

Нет комментариев

Добавить комментарий

Отправить комментарий Отменить

Сообщение