Тоогувустун ылап шыны

Б. Н. Ельцин перед народом на балконе Дома Правительства

 Бир солундан 1990 чылдар үезинде ССРЭ-ниң дүшкениниң дугайында, аңаа хамаарышкан референдум дугайында чүүл номчааш, ол үелерге хамаарыштыр бодумнуң бодал, көрүжүмнү Майдыр Бурганның өөредиинге даянып, илередип көрейн.      

Делегейде ак күштер-биле кара күштерниң дайыны чоруп турар деп чүвени чамдык кижилер билбес-даа бооп чадавас. Ону ам тайылбырлаар дээрге үр апаар. Ам канчаар, эң кысказы-биле тайылбырлаарга мындыг.

10 миллион чылдар буруңгаар Чер кырынга кижилерниң сайзыралынга дузалажыыр дээш, Үстүү ораннардан 8 бурганнар келген. Оларның чурттап турар черин Шамбала дээр. Оларның бирээзи Черни башкарып турган Люцифер азы Сатана Черни чааскаан чагырып, башкарар дээш, эштеринге удурланып, хамык кара күштерни чыып, үрегдекчи ажылын эгелээн. Шамбаланың Бурган-Башкылары оларның-биле демисежип эгелээн. Ону Шамбала дайыны дээр.

Шамбаланың Бурган-Башкылары кижи төрелгетенниң сайзыралын углап баштап чоруур. Боттары-даа кижилер аразынга эртемденнер, угаанныг кижилер болуп төрүттүнүп кээп, эртемге ажыдыышкыннарны кылып, өөредиглерни берип чорааннар. Олар Иисус Христос, Будда болуп база чорааннар. Бүгү-ле эртем, техниканың сайзыралы Шамбаладан, Бурганнардан кээп турар.

Ниитилел амыдыралын сайзырадыыр дээш, социализмни база олар тургускан. Шамбаланың амгы баштыңчы Бурганы Майдыр 1920-1930 чылдар үезинде кижилерге амгы үеге хамаарыштыр «Агни Йога» деп өөредигни берген. Ында Общиналыг ниитилел тургузуун канчаар тургузарын бижип каан.

Бурганнар 1924 чылдар үезинде өөреникчилери болгаш кады-ажылдакчылары Е. И. болгаш Н. К. Рерихтерни таварыштыр совет удуртукчуларга социализмни тургусчуурунга силерге дузалажыыр бис-деп арга-сүмелиг чагаа чорутканнар. Олар ону хүлээп албаан, харын-даа Рерихтерни тудуп, бажыңнап алыр часканнар. Оон хамык частырыглар кылып, хамык чүвени шын эвес кылып эгелээннер.

Октаргайның база бир кол хоойлузу демнежип, каттыжарының хоойлузу болур. Ол чокта сайзырал чорудары берге. Ынчангаш хөй күрүнелерни ССРЭ кылдыр каттыштыргаш, социализмни аңаа тургузуп эгелээни таварылга эвес. Бурганнарның кол сорулгазы бүгү делегейге общиналыг тургузугну азы коммунизмни тургузары болур. Коммунизм деп сөс коммуна азы община деп сөстен үнген.

Ынчангаш делегейге социалистиг күрүнелер көвүдеп, социалистиг лагерь тургустунган. Капиталистиг лагерь социализмни дүжүрер дээш кажар планын тургузуп, дүн-хүн чок удур ажылдап эгелээн. Ол үеде каракка көзүлбес кончуг идеологтуг дайын чоруп турган.

Кара күштер-биле чырык күштерниң дайыны колдуу Көзүлбес Делегейге чоруп турган, ындыг-даа болза, «дээрде-даа, черде-даа дөмей-ле»-дээр. Кара күштер Черде база эңдерик, оларның төвү Америкада, колдуу барыын чурттарда болур. Ол чурттарның кижилери колдуу кара күштерге алзып алган, оларның үрегдекчи ажылдарын кылып, оларга бараан болуп чоруур. Ынчангаш чырык күштерниң тургусканы социализмни узуткаары кара күштерниң кол сорулгазы турган. Ам безин барыын чурттарның Россияны көрбези —  кара күштерниң чырык күштүг Россияны көрүп шыдавайн турары-дыр. Украинага дайын база кара күштерниң үүлгедии.

Майдыр Бурган өөредиинде карааңар шийбейн, чурумнуг болуп, социализмни бүгү талалыг камгалаңар-дээн. Политиктиг билии кошкак Горбачев, демократия, хостуг чорук дээш, чурумну кошкадып, сула салыптарга, кара күштер амырап, социализмни дүжүрер аргаларын ханыладып, өжегерээн экономиктиг сандараашкын тургузуп, кижилерниң бажынче багай бодалдар киирип, боттарының талазынче кижилерни эвилелдеп тургаш, социализмни, ССРЭ-ни дүжүрүп каан. Саттыныкчы Ельцин маңаа кол рольду ойнаан.

1990 чылдар үезинде болган путч дээрге социализмни камгалаар дээн кижилерниң хөделиишкини-дир. Чурт сандараарга, ыявыла республикалар аңгыланып, тараар эвес, харын демин кадып, байдалдан үнерин кызыдар ужурлуг. Республикаларның аңгыланганы дээрге — ону өжегерээн кылган чорук-тур. Аңгыланыңар деп Ельцин боду ынча дээн. Ельцин боду үш республикаларның удуртукчуларын чажыт чыггаш, ССРЭ-ни дүжүрериниң документизинге аттарны салдыртып алгаш, Американың президентизи Бушче ССРЭ-ни дүжүрүп калдым деп амырап, долгаан. Буш безин ССРЭ-ниң дүшкенин дыңнааш, хомудай берген. ССРЭ-ни, социализмни дүжүрген, кара-күштерниң чажыт «шпиону» Ельцин болган.

Майдыр Бурган өөредиинде мынча дээн: «Каттыжылганы үреп, аңгыланыыры шын эвес, аңгыланыышкынны кылып турар кижилер база шын эвес». Ынчангаш ССРЭ-ни бузуп, аңгыланган удуртукчулар, кижилер-даа шын эвес чүве кылганнар. Ол дээрге Бурганнарның ажыл, планын үреп, оларга удур кылган үүлгедиглери — оларга хамаарыштыр кем-херек үүлгедиишкини-дир. Чүгле күрүнелер аңгыланган эвес, чурт рынок экономиказынче кирип, хамык чүве хуужуттунуп, кижилер боттары база аңгыланган.

Ол солунда чүүлде мынча дээн: «15 республикаларның аразындан 6-зы референдумга киришпээн. Ол дээрге Армения, Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Эстония-дыр». Боларның колдуу кезии барыын үзелдиг, кара күштер колдаан республикалар-дыр.

ССРЭ-ни кижилерниң эргелерин тоовас, дужаап-чагырар күрүне турган- деп чамдык кижилер ынчап турар. Ону чүвениң алыс дөзүн билбес кижилер ынча дээр. Кара-биле, актың дайыны, капиталистиг лагерь-биле социалистиг лагерьниң дайыны, идеологиялар дайыны, кижи төрелгетенниң чырык ниитилел тургузуу социализм дээш каракка көзүлбес улуг дайын чоруп турда, быжыг чурум-сагылга херек. Ол дээрге социализмниң делегейге турар турбазының айтырыы-дыр. Кажан социализм бүгү делегейге тиилевээн шаанда, кажан капитализм бар турда, кажан кара күштер удур хөделип турда, ындыг ёзу-чурум турар ужурлуг. Шак маңаа суларгай, чурум чок, кижи бүрүзү бажы-биле кылаштаар апаар болза, аштырар сен. Ооң түңнелин көрдүвүс ышкажыл.

Социализм чаңгыс кижи назыны хире безин четпейн, каш-ла чыл болгаш дүжүп калган. Ол боду дүже бербээн, кара күштер ону дүжүрүп каан. Мону ынчаар билип алыр болза эки. Бир талазында кижилерниң боттарының мелегейинде, медерели чедир сайзыраваанында.

Бүгү делегейге коммунизм тургузары Октаргайның, ында бүгү чүвени чаяап, бүдүрүп, углап-баштап, сайзырадып турар Бурганнар Иерархиязының тургузар дээш, бадылап, көрүп каан улуг планы болур. А Шамбаланың Бурганнар Иерархиязы Октаргайның Бурганнар Иерархиязының кезээ-дир.

Автор социализм үезинге чурттаваан хевирлиг. Чүге дээрге кара күштерниң кылып кааны сандараашкын үезин социализм үези ындыг турган-дыр деп бодап турар хевирлиг. «Улус чону дээш ажылдаар эрге-чагыргалыг болуксап турган»-дээн. Социалистиг эрге-чагырга чону дээш ажылдавайн турган эвес. Социализмге шартайтыр азырадып өөренип калган чон, ол азырадыкчы хөөнден рынок үезинде арай боорда үндүвүс. Ам-даа оон чамдык кижилер үнмээн, эккел деп, чүгле амгы чазак-чагырганы бактап олурар.

 Оон ыңай ында мынча дээн: «Чурт он-он чылдар иштинде коммунистиг режимден шылай бергени моон-на көскү. Коммунистиг удуртукчулар, баштыңнар кандыг-даа чечектелген чурттуң овур-хевирин соңгукчуларга көргүзүп шыдаваан. Ынчангаш ССРЭ ам-даа турган болза, улам сайзырап, хөгжүй бээр турган деп хоозун чугааларны дыңнаан-даа ажыы чок».

Бо ам, бистерниң, кижи амытанның кызыы угаанывыс-тыр. Социализм каш-ла чыл болган деп бижээн болгай мен, чаңгыс век безин четпээн, век хамаанчок кижи назыны безин четпээн. Ол дээрге ниитилел тургузуунга карак чивеш дээни-биле дөмей. Ооң сайзырап олурган шаа-ла ол. Ол хирезинде кайы хире сайзыралдыг туржук бис. ССРЭ ол хевээр турган болза, харын кылымал сандаралдан дүрген үнүп, чүге сайзырай бербес деп?

«Коммунистиг режимден шылай берген». Коммунистиг режим тудуп, тургузуп, сайзырадып, хөгжүдүп турган. Кижилерни кижи кылдыр кижизидип турган. Кижилерни халаска азырап чораан. Каяа-даа сагылга-чурум, ритм херек. Бажым-биле кылаштаайн деп чүве каяа-даа турбас. Кижи чүгле бодун бодап амыдыравас, хуу өнчү турбас, спекуляция турбас, кижи ниитилелдиң эрге-ажыы дээш, ооң чаагай чоруу дээш амыдырап чурттаар — общиналыг тургузугнуң кол чүүлдери ындыг болур деп Майдыр Бурганның өөредиинде бижип каан.

Кижилер чүгле боттарын бодаар дириг амытан инстиктизинден, дириг амытан чадазындан үнүп, бодун ёзулуг кижи кылдыр сайзырадыыр ужурлуг. Буддизм өөредиинде безин өскелерге буян чедирип, буян чыып алыр дээр.

 «Коммунистиг режимден шылай берген». Социализм үезинде кым-даа оон шылаваан, кижилер сагыш-сеткили тайбың, аас-кежиктиг амыдыралды чурттап чорааннар. Ийе, коммунистерниң социализмиң эгезинден эгелээш төнчүзүнге чедир частырыглары дыка улуг болгаш хөй. Эмин эртир эриин ажырып турган чүүлдери база хөй. Чамдык даргаларның, кысказы-биле чугаалаарга, кылып турган багай үүлгедиглери база хөй. Ындыг-даа болза кол угланыышкын частынмайн турган.

«Коммунистиг режимден шылай берген». Мындыг хевирлиг сөстерни кара күштерниң кижилери азы чүве билбес кижилер чугаалап турар. Ийи күштерниң аразында адаанныг, каракка көзүлбес идеологтуг дайын чоруп турда, шыңгыы режим, корум-чурум херек деп дем-не бижээн мен.

Кижи өртени-ле бербес болза, кадыг-бергени ажып-эртип, маадырлыг чоруктар кылып, сагылга-хоойлуга чагыртып, ниитиниң чаагай-чоруу дээш бодун өргүп, тыртып каан кириш дег күжениишкинниг ажылдап, чурттаар ужурлуг. Шак ындыг чуртталгадан кижи хөй энергия алыр, дадыгып, быжыгар, буруңгаар сайзыраар. Коммунистиг режимден шылап турган кижилер бар турган болза, олар ылбыргай, кошкак кижилер-дир. Бистиң чуртувустуң чонунуң хөй кезии ындыг ылбыргай, кошкак болганы ол бе? Чок. «Чон коммунистиг режимден шылай берген» деп, ол чүгле чамдык кижилерниң шын эвес бодалы, меге көрүжү-дүр. Тудуп, тургузуп, ынчан кайы хире онза амыдыралды чурттап чордувус. Аныяк өскен ону билбес. Ынчан кижилер ажыл дилевейн турган, харын ажылдар кижилерни дилеп турган.

Солунда бижээн чүүлдүң кол утказы — ынчан ССРЭ черле туруп шыдавас апарган, албан дүжер турган, кижилерниң хөңнүн калдырыпкан дээн уткалыг. Ооң чылдагаанын социалистиг системага, коммунистиг ёзу-чурумга шамнап, кара күштерге чоок, шын эвес көрүштен бижип турар. Автор ССРЭ делегейге шыырак сайзыраңгай, күштүг күрүне турганын уттупкан азы билбес хевирлиг. Каш-ла чылдар иштинде, дайындан хоозураза-даа, кайы хире улуг сайзыралды апкан-дыр. Ону Тываның чижээнге-даа көрүп болур.

«Балык бажындан эгелеп чыдыыр» дээр. Кара күштер кончуг авыяастыг, канчаар-даа мегеленип боор деп өөредигде бижип каан. Туруп шыдавас социализмни Бурганнар тургуспас-ла болгай. Кижилер мелегей болгаш, кара күштерден ону камгалап шыдаваан, боттарының буруузу.

Кижилерниң мелегейин Майдыр Бурган баш удур өттүр көрүп каан. Өөредигде мынча дээн: «Үрегдекчилер чедип кээр, сандараашкын чедип кээр, ол доктааттынмас, чүве бактаар кижилер чедип кээр». Кара күштерниң ССРЭ-ни, социализмни дүжүрүп кааптарын Майдыр Бурган ынчан-на өттүр көрүп каапкан.

Мен мында чүвениң алыс шынын Майдыр Бурганның өөредиинге даянгаш, бижип калдым. Сарыылдыг кижилер билип алыр боор деп идегедим.

Ынчангаш бо чүүлдү мооң-биле доостум. Бодуңарның бодалыңарны илередип бижиир дээр болзуңарза, адаанга бижип болур силер. Мооң адаанда тыва статьяларны база номчуп болур силер. Маңаа чүгле тыва статьяларга подписка кылып ап база болур силер.

                                                                       

2 комментария

Аватар комментатора Шолбан Монгуш Автор: Шолбан Монгуш

Шуут уеннеп барбанар даан... Таанда Христос, Аллах деп барбас-тыр.

Аватар комментатора Шыдыраа Ондар Автор: Шыдыраа Ондар

Төөгүнү бодум чогаадып каан эвес мен. Христос, Будда сугларны тоол деп бодап тур силер бе? Ол херек кырында төөгү, ылап шын ындыг.

Оставить комментарий

Отправить комментарий Отменить

Сообщение