Рубрика Статьи на тувинском языке

Буду писать статьи на разные темы, в основном учение Майтреи "Агни Йога", переведенный на тувинский язык. Это нужно простому народу, тувинскому.

Шамбала. Делегейде ыдыктыг сөс. Шаг төөгүден бээр кайда-даа турары билдинмес, тывызыксыг, ыдыктыг оран. Дыка хөй чоннарның улустары Шамбаланы тывар дээш шаандан тура дилээшкиннерни кылып турган, ындыг-даа болза чедимче чок болуп турган. Бистиң үевисте безин ооң кайда турарын даап бодап, Тывада Шамбалыг деп чер бар, ол оран Тывада боор деп-даа ...

Дальше

Экии, хүндүлүг номчукчулар! Силерниң кичээнгейиңерге будда Шакьямуниниң соонда кээр деп кижи төрелгетенниң манап турганы амгы үениң буддазы Майтреяның (Майдырның) 1928-1938 чылдарда орус дылда бижиттирип каан бистиң амгы үевиске хамаарышкан «Агни Йога» деп Өөредиинден ушта бижилгелерни бараалгадыр-дыр мен. Ол 11 аттыг улуг Өөредиглерден тургустунган:...

Дальше

Чамдык тывалар христиан шажынче кирип, Иисуска чүдүүр апарган. Маңаа чүнү чугаалаар боор, кижи бүрүзүнүң кайы шажынга чүдүүрү ооң хостуг эргези-дир. Ындыг-даа болза, тывалар шаг-шаандан тура үндезин шажыны сарыг шажын азы буддизмге чүдүп чораан. Ынчангаш тыва кижи буддизмге чүдүүр болза эки деп бодаар мен. Чүге ындыг болза экил? Ону маңаа тайылбырлап көрейн...

Дальше

Тываларның кол чүдүлгези сарыг шажын бе азы хам чүдүлге бе, Тывага хамнаашкын сарыг шажынның мурнунда-ла турган болгай деп чамдык улус маргыжып турар. Мен маңаа бодумнуң бодалым илередип көрейн. Хамнаашкын чүдүлге бе? Хамнаашкын деп чүл? Хамнар дээрге тускай салым-чаяанныг, кижи караанга көзүлбес делегейде аза-четкер дээн ышкаш кижи караанга...

Дальше

Бо чүүлге бурган бар бе, Шамбала деп чүл ол, буддизм болгаш Шамбаланың бурганнарының өөредииниң дугайында, база бистиң хүн системазының планеталарынга болгаш Черге амыдыралдың тывылганының дугайында, карма болгаш кижиниң назынының хуусаазының дугайында бижип көрейн. Буддизм шажыны - анаа-ла кижилерниң чогаадып алган чүүлү бе, азы ол эртем бе, азы чүл?

Дальше

Сообщение