Статьи на тувинском языке

Статьи на тувинском языке, чтобы читали тувинский народ и люди, знающие тувинский язык

Одна рука дает бокал вина, другая рука отказывается.

Иий! Арага дээрге кижилерниң кажар, авыяастыг дайзыны. Ону ишкеш, та чеже кижи өлүп турар, та чеже кижи амыдыралын баксырадып турар, оон-даа ыңай ооң хоразынының дугайында боттарыңар билир силер. Арага дугайында болгаш мээң ижип чорааш, ону канчаар каапканым дугайында база арагачы кижи кымыл ол деп чүвени бо чүүлден номчуур силер. Арага наркотик...

Дальше

Весы и знаки

Октаргайның кол хоойлуларының бирээзи -- карма азы үүле-салым хоойлузу болур. Ол кижилерниң амыдыралын башкарып чоруур. Кижилерниң амыдыралы, үүле-салымы чүге аңгы-аңгы болуп турарыл? Чамдык уруглар эки өг-бүлеге төрүттүнгеш, эки чурттап чоруур, чамдыктары амыдыралы чегей өг-бүлеге төрүттүнгеш, шоолуг эвес чурттап чоруур. Чамдыктары арагалаар- ...

Дальше

Б. Н. Ельцин перед народом на балконе Дома Правительства

Бир солундан 1990 чылдар үезинде ССРЭ-ниң дүшкениниң дугайында, аңаа хамаарышкан референдум дугайында чүүл номчааш, ол үелерге хамаарыштыр бодумнуң бодал, көрүжүмнү Майдыр Бурганның өөредиинге даянып, илередип көрейн. Делегейде ак күштер-биле кара күштерниң дайыны чоруп турар деп чүвени чамдык кижилер билбес-даа бооп чадавас. Ону ам канчаар...

Дальше

Тувинцы с конями

Тыва дылдың чидериниң айыылы бар деп, ол дээш сагыжы аарып чоруур кижилерниң бижээн чүүлдерин солуннардан номчуп, ол теманы сайгарган дамчыдылгаларны телевизордан көрүп турар бис. Шынап-ла боже бүгү чон кичээнгей салбас чүве болза, ындыг айыыл бар. Ооң демдектерин амыдыралдан базым санында көрүп турар бис. Чижээ: боду кара тыва хирезинде тывалап...

Дальше

Космос, коронавирус, кладбище

Коронавирус деп халдавырлыг аарыг делегейге тарап, нептерээш, оон кадыы кошкак кижилер чок болуп турар. Чүл ол? Майдыр бурганның өөредиинде бижип каан Октаргай арыглаашкынының чоруп турары ол бе деп бодал башка кирер-дир. Ам чаа үе-шаг азы эпоха эгелеп, кижи төрелгетенниң чаа, алды дугаар салгалы азы расазы тыптып турар. Бистиң чурттап эртип...

Дальше

Выступает Б. Н. Ельцин

Солун-сеткүүлде, интернетте Россияның президентизи чораан Б. Н. Ельцинниң дугайында кижилер аңгы-аңгы бижип турар: чамдыктары бактап, чамдыктары мактап турар. Ол черле ындыг болур ужурлуг, чүге дээрге кижилерниң медерелиниң аайы-биле көрүжү аңгы болур. Мен база бодумнуң бодалым илередип көрейн. Ельцинни билбес кижи чок-ла боор. Ол чуртка дыка...

Дальше

Группа рабочих людей, держащие за руки

Бистер, улгады берген кижилер, социализмге чурттаан бис, а аныяк өскен ол үени билбес. Чамдык кижилер социализмни тургусканы частырыг деп, амгы үеде ону бактап турар. Чүвениң утказын, ужурун билбес кижилер ынчап турар. Кым билир боор, шынап-ла ындыг-даа чүве ирги бе деп, кижилер ынчаар бодап чоруур. Херек кырында, ооң алыс шыны кандыгыл?...

Дальше

Женщина стоит на горе

Бистиң чер кырында ыдыктыг Шамбала деп оран бар, ында кижи төрелгетенниң сайзыралын башкарып чоруур дириг бурганнар  чурттап турар деп чүвеге чамдык улус бүзүревес: “Аңаа чораан кижи бар эвес”-дээр. Ам Шамбаланың Бурган-Башкыларының өөреникчилери, ажылдакчылары, Башкылар-биле харылзажып, чугаалажып чораан Е И, Н. К. Рерихтер-биле силерни таныштырайн... 

Дальше

Девушка стоит на горе и смотрит на близкие горы

Шамбала. Делегейде ыдыктыг сөс. Шаг төөгүден бээр кайда-даа турары билдинмес, тывызыксыг, ыдыктыг оран. Дыка хөй чоннарның улустары Шамбаланы тывар дээш шаандан тура дилээшкиннерни кылып турган, ындыг-даа болза чедимче чок болуп турган. Бистиң үевисте безин ооң кайда турарын даап бодап, Тывада Шамбалыг деп чер бар, ол оран Тывада боор деп-даа ...

Дальше

На фоне гор изображение Майтреи и книги его учений

Экии, хүндүлүг номчукчулар! Силерниң кичээнгейиңерге будда Шакьямуниниң соонда кээр деп кижи төрелгетенниң манап турганы амгы үениң буддазы Майтреяның (Майдырның) Өөредиглеринден ушта бижилгелерни бараалгадыр-дыр мен. Ол амгы үеге хамаарыштыр бижээн, Будданың өөредии ышкаш, эртем-филисофтуг өөредиг болур. Ол 11 улуг өөредиглерден тургустунган...

Дальше

  • 1
  • 2

Сообщение