Агни Йоганын иези

Женщина стоит на горе
Обновлено:

Бистиң чер кырында ыдыктыг Шамбала деп оран бар, ында кижи төрелгетенниң сайзыралын башкарып чоруур Бурганнар чурттап турар деп чүвеге чамдык улус бүзүревес: “Аңаа чораан кижи бар эвес”-дээр боор чораан. Ам Шамбаланың Бурган-Башкыларының өөреникчилери, дузалакчылары, ажылдакчылары, Башкылар-биле ужуражып,чугаалажып, харылзажып чораан, Шамбалага база чораан Елена Ивановна, Николай Константинович Рерихтер-биле силерни таныштырайн. Чогум Шамбалага чораан оон-даа өске кижилер бар.

Еленаның төрүттүнгени

Елена Ивановна Рерих 1879 чылдың февраль 12-де Сан-Петербург хоорайга дворян өг-бүлениң 3 уругларының ортуну бооп төрүттүнген. Авазы иштиг тургаш, аарып-аржып, дыка бергедеп божаан. Чүге дээрге Елена чырык чер кырынга тускай ыдыктыг даалгалыг төрүттүнер турган. Ынчангаш кара күштер ону төрүттүнмезин дээш, шаптыктап турда-ла, чырык Башкыларның камгалалы-биле төрүттүнүп келген.

4 харлыында-ла номчуп эгелей берген, 6-7 харлыында үш дылга номчуп, бижип турар апарган. Эштери-биле шоолуг ойнавас, колдуу номнар номчуур. Бичиизинден-не чүве көөр, дүжээн дүштери ол-ла олчаан боор турган. Ону камгалап, карактап чораан Шамбаланың Башкыларын ак хептиг, чырып турар кижилер кылдыр көөр турган.

Бир катап эъди изип аарый бергеш, орунга чыда, хана өттүр көөрге, эжиктен 2 узун кижи кирип келгеш, коридор-биле эрткеш, өрээлинге кирип кээп, ооң чанынга олуруп алганнар. Бирээзи ооң ээгизинден мөңгүн удазын сывырып эгелээш, эжинге дамчыдарга, оозу ону дүрүп олурар болган. Чанында олурары хүлүмзүрүп олурар-даа болза, кижи-даа өлүрүп кааптайны деп бодап, Елена арай сестип чыткан. Ооң соонда-даа аарый бээрге-ле, олче ээгип, кайгап алган турар арыннарны көөр турган. Ол болза Башкыларның ону чажындан тура карактап, камгалап чорааны ол.

База Ванга ышкаш, кым-биле чүү, каяа, кандыг чүве боорун баш удур дүжеп билип кааптар, делегей чергелиг болуушкуннарны безин көөр чораан. Алды харлыында кежээки сылдыстыг дээрде дыка улуг чырып турар үш өңнүг ( ак, көк, кызыл) тукту көргени бүгү назынында уттундурбаан. Ол Россияның, бистиң амгы үевистиң тугу-дур. Сөөлүнде улгадып келгеш, Шамбаланың Башкызындан айтырарга: “Сен Россияның тиилелгелерин карааң-биле көөр херечизи боор сен”-дээн.

Елена бойдуска, дириг амытаннарга, кижилерге ынак, оларны кээргээр, үргүлчү дузалаарын бодаар чораан. Ыржымга, чааскаан чоруурунга, боданыырынга ынак. Тос харлыында гимназияга өөрени бергеш, эртемнерни дыка чиик шиңгээдип турган.

Бир кайгамчык чүве чүл дээрге, өөреникчилер улуг-бичези, эр-кызы-даа дивейн, Еленаны тудуп, суйбаксаар, куспактаар, ошкаар, бажының дүгүнге кады өрүп каан ленталарын тураскаал кылдыр кескилеп апаар турган. Кол-ла чүве ооң арнының чаражында-даа эвес, а иштинден үндүрүп чоруур арыг, чырык энергиязының сорунзалыында. Чамдыктары кичээл соонда даштыгаа манап алгаш, ону куспактап, ошкап-ла эгелээрлер. Ол аңаа анчыгзынар, чамдыкта ыглаптар турган. Гимназияны доозупкаш, музыка школазынга кирип алгаш, база-ла салым-чаяанныын көргүзүп, нарын хөгжүмнү дораан-на шиңгээдип аар болган, чүге дээрге, эрткен чуртталгаларында хөгжүмчү бооп чораан.

Танцы, бал, бай душтуктар-даа сонуургавас, чааскаанзыргай боорга, авазы ону шала четпес уруг деп чемелеп чораанындан бодун шала куду кылдыр көрдүнер, өске улустан бодун ылгавас чораан. Душтук базым санында эңдерик, ону амыратпас, эштери аңаа адааргаар чорааннар. А ол оларны тоовас. Чүгле уран чүүл-биле холбашкан, улуг талантылыг, салым-чаяанныг кижиге баар мен деп боду иштинде шиитпирлеп алган чораан. Шынап-ла өттүр көрген чүве-биле дөмей, ындыг кижи-биле дужуп, өг-бүле туткан.

Ооң кады чурттаан эжи Николай Константинович Рерих 1874 чылдың октябрь 9-та Сан-Петербургка 4 уруглуг өг-бүлениң 2 дугаары бооп төрүттүнген. Шупту чүвеге салымныг оол болган. Академияның чурулга факультедин, университеттиң юридиктиг факультедин, төөгү факультедин хары угда өөренип, дооскан. Сөөлүнде барып сураглыг чурукчу, юрист, төөгүчү, археолог болган. Рерихтер база хөлчок салым-чаяанныг Юрий, Святослав деп ийи оолду өстүрүп, кижизиткеннер. Бирээзи төөгүчү, өскези Чөөн чүк улустарының дылдарынга эртемниг болган.

Сөөлүнде Е. И. Рерихтиң оолдарын кижизиткени Шамбаланың Башкыларының бичии уругларны канчаар кижизидериниң дугайында өөредиинге дүгжүп турар болган. Бичии кижи мооң мурнунда хөй чуртталгаларны эрттип каапкан, ол үе иштинде дуржулганы, билиглерни чыып алган, чер кырынга тускай онаалгалыг, сорулгалыг төрүттүнүп кээр. Ынчангаш, бичиизинден ооң сонуургалын хайгаарап, ону деткип, бодунуң кым боор дээн шиитпиринге шаптыктавайн, ада-иези күш дөгеп, ону өскээр углап болбас.

БАШКЫЛАР-БИЛЕ ХАРЫЛЗАА

Рерихтер Шамбаланың Башкылары-биле кажан харылзажып эгелээнил? Олар кижиниң иштики делегейин, сагыш-сеткилин байлакшыдар, кижизидер каракка көзүлбес делегей эртеминче тыртылар, оларны хөлчок сонуургаар чорааннар. Бо чүүл оларны Шамбаланың Башкылары-биле харылзажып, сөөлүнде оларның ажылдакчылары апаарынга чедирген. Маңаа эрткен чуртталгаларында дуржулгазы, кармазы, Башкыларның оларны бүдүү элзеткен ажыл чорудулгазы салдарлыг болган.

Башкылар Н. К. Рерихти 17 харлыындан, Е. И. Рерихти 21 харлыындан эгелеп хайгаарап, башкарып эгелээннер. Е. И. Рерих баштай Рамакришнаның, Вивекананданың, буддизм номнарын, Бхагавад Гитаны, Е. П. Блаватскаяның “Тайная доктрина” деп номун номчуп эгелээн. Сөөлүнде ол номну Башкыларның дилээ-биле англи дылдан орус дылче очулдурган.

Кажан Рерихтер Лондонга чурттап турда, Башкылар оларның-биле улам хандыр ажылдап, оларны белеткеп эгелээннер. Бир катап Елена бажыңының чанында парк-биле эрттип бар чорда, Англияга албан эрттирип турган индий шериглерден-не боор, ак шериг офицер хептерлиг 2 узун индий кижи олче уткуштур, бирээзи ону хөлчок кайгаан, бирээзи хүлүмзүрээн, чоруп олурганнар. Хенертен оларның чоогунга чораан кижилер тарай берип, чиде бергеннер. Оларның арын-шырайы чараш болгаш, кижини оларны көөрүнче албадаптар бир-ле сорунзалыг болган. Еленаның чанынга чоокшулап келгеш-даа, ону ам-даа кайгавышаан хевээр боорга, эпчоксунуп, бирээзи чүве чугаалаар деп чыдырда, олче шыңгыы көрүпкеш, эрте берген. Бажыңынга келгеш-даа, ол кижилер сагыжындан үнмээн, Улуг Башкылар эвес чүве бе деп билип каапкан. Сөөлүнде Башкызындан: “Ынчан ужуражып турувуста, силерниң чаныңарга хөй кижилер хенертен канчап чиде бердилер?”-деп айтырарга: “Мен оларны тарай бериңер деп бодалым-биле дужааптым “-дээн.

Ынчан Европа чуртакчыларының көзүлбес делегей, өлүм соонда чуртталга, хуулгаазын чүүлдер дугайында сонуургап турган үези. Спиритизм азы сүнезиннер-биле стол соктап тургаш чугаалажыры кайда-даа нептерээн турган. Медиум, азы ам болза экстрасенс кижи бир черге чыылган улуска сүнезиннерни кыйгырып бээрге, улустар айтырыг салырга, сүнезин столду чаңгыс соктаан болза “Ийе”, ийи соктаан болза “Чок” дээн хевирлиг харыылаар турган. Альфавитти база ажыглап турган.

Рерихтер боттары бажыңынга спиритизм кылырга, Шамбаланың Башкылары харылзажып эгелээн. Шак ынчаар, спиритизм аргазы-биле Башкылар-биле харылзаа туттунган. Көзүлбес делегейниң хоойлуларын көргүзүп, кижилерге билиг бээр дээш, Башкылар ол сеанстарга хуулгаазын чүүлдерни көргүзүп турганнар. Олурган кижилерниң кырынче сереңги ыяштары (спичка), чоостар, думчук аржыылдары чаашкын дег чаап, шала чадыглары (коверлар) дээш, өске-даа чүүлдер, чамдыкта кижилер безин олурган сандайы-биле катай агаарга көдүрүлгеш, өрээл иштинге ужа бээр турган.

Рерихтер Башкыларның чаа философчу өөредиин чонга чедирер улус болганда, ол өөредигде көзүлбес делегей дугайында хөйнү чугаалап турар, ынчангаш мындыг чүүлдерни херек кырында олар көрген турар ужурлуг. Ол хүүлгазын чүүлдер эвес, а бойдустуң хоойлуларынга чагырткан аргалар болуп турар. Чижээ, материализация азы куруг черден хамык чүүлдер тывылдырып, агаардан оларны джүрүп эккээри дээрге-ле, бүдүмел чүүлдерниң азарганчыг кезектериниң харылзаалыг байдалын башкарып билири болур. Кандыг-даа чүүл атомнардан азы азарганчыг каракка көзүлбес кезектерден тургустунган. Ол атомнар бот-боттарынга туттунчуп алган чоруур. Оларның ол туттунчуп алган күжүн энергия-биле кошкадып, салдыныштырыптарга, оларның аразы ырай бээр болгаш ол чүүл боду кижи караанга көзүлбейн баар. Дош канчап суг апаар, а суг - бус апаар-дыр, ол ышкаш. Ынчангаш ол чүүлдерни база-ла энергия күжү-биле хана-даа өттүрүп боор, агаар-биле кайнаар-даа апаар. Апарган черинге энергиязын кошкадып, салыптарга, атомнар катап туттунчу бергеш, ол чүүл катап каракка көстүп кээр.

Ол-ла үеде Башкылар боттарының энергиязын чорудуп тургаш, Рерихтерниң энергия төптерин азы чакраларын чоорту бүдүү ажыдып эгелээрге, оларның караанга янзы-бүрү чүүлдер көстүп эгелээн. Оттар чалбырааштары, сылдыстар, номнар сунуп алган холдар, Башкыларның арыннары, чырып турар кижилер, олче көрген карактар дээш, оон-даа өске чүүлдерни Е. И. Рерих хүннүң көрүп турган.

Е. И. Рерих Башкылар-биле эгезинде чүгле спиритизм аргазы-биле чугаалажып турган болза, сөөлүнде шупту энергия төптери ажыттынып кээрге, төрүмелинден чүве көөр, чүве дыңнаар аргалары улам сайзырап, оларның дузазы-биле Башкылар-биле чугаалажып, оларның өөредиглерин хүлээп ап, бижип эгелей берген. Чакралары ажыттына берген кижи Архат азы бурган деңнели чеде бээр, чүвени өттүр билир, көөр, дыңнаар апаар, медерели октаргай чедир алгый бээр. Ынчангаш, өөреникчилеринге Христостуң: “Силер бурганнар-дыр силер”-дээни оозунда.

Кижи төрелгетенниң сайзыралының кол сорулгазы – сагыш-сеткилин, кармазын арыглап алгаш, бурган деңнели чедери болур. Арыг эвес, багай сеткилдиг кижилерге чакралар ажыттынмас. Кижиниң ишти-хөңнү арыгланып, сагыш-сеткили сайзыраан тудум чаа эпоханың оттуг энергиязының салдары-биле чакралары чоорту ажыттынып, бурган деңнелинче сайзырап эгелээр. Чаа алды дугаар расаның кижилери ындыг болур. Чакралары ажыттына берген кижиниң энергиязының чалгыглары өскерлип, күштүг апаар болгаш, чер кырының кошкак чалгыглыг энергиязынга таарышпас болгаш, кижини аартыыр, харын-даа амы-тынынга айыылдыг. Ону “ыдыктыг аарышкылар” дээр. Е.И Рерих ол дуржулганы маадырлыы-биле эрткен.

БАШКЫЛАРНЫҢ ДААЛГАЗЫ

Башкыларның айтыышкыны-биле Рерихтерниң даалгазы Америкага уран-чүүлдү байлакшыдып, сайзырадыыры турган. Баштай олар Башкыларның элдээрткен даалгазын билбейн баргаш, шагдакы күзели - буддизмниң чурту Индияже баар дээш, билет садып алган турда, Башкылар оларга моондактай байдалдар тургузупкаш, чорутпайн барганнар. Чүге дээрге, Башкыларның көргени-биле, баштай Америка баргаш, оон Индия баарга, Рерихтерге хөлчок чогумчалыг болган.

Рерихтер Башкыларның даалгазы-биле Америкага келгеш, “Уран чүүлдүң каттышкан школазын” ажыткан (сөөлүнде институт апарган). Чурулга, хөгжүм, хореография, театр, архитектура, скульптура, литература салбырларлыг, бүгү делегейге үлегер боор, тускай чаа хевирниң школазы болган. Оон ыңай “Улустар аразының чурукчуларының каттыжыышкынын”, делгелгелер кылыр культура төвүн,Рерихтиң музейин база ажыткан. Кымны ажылга хүлээп аарын Башкылар боттары айтып берип турган. Олар эрткен чуртталгаларында Башкылар-биле, Рерихтер-биле карма харылзаалыг кижилер болган.

Рерихтер ол ажылдарны чорудуп тургаш, дыка хөй бергелерге таваржып турганнар.Чүге дээрге кара күштерниң баштыңы Конрад деп кижи оларның ажылы бүтпезин дээш, шаптыктап эгелээн. Ол Е. И. Рерихтиң эрткен чурталгаларында дайзыны, харын-даа өлүртүп-даа чораан кижизи болган. Елена ону өттүр көрүп, танып каапкан. Башкылар оларны камгалап, дузалап турганнар. Ындыг-даа болза Рерихтер эрткен чурталгаларында кара күштер-биле тулчуп, Башкыларның ажылдакчылары, дайынчылары чораан болгаш, боттары база шиитпирлерни хүлээп ап, сагынгырын, шыдамыын көргүзүп турганнар.

Е.И. Рерих бүгү ажылдарга четтигип турган. Ол кончуг бөдүүн, чараш болгаш угаанныг, биче сеткилдиг, бодун бодавас, чүгле ашаа-биле оолдарынга-ла эки болзун дээш, оларже сагыш салып, суугуга от салыр, чем кылыр дээш, өске-даа бажың ажылдарын боду кылыр чораан. Сагыш-сеткили байлак, бүгү талалыг талантылыг, өңнерни сайгарып билир болгаш, ашааның чогаадыкчы ажылынга улуг дузалыг, салдарлыг чораан. Ол ооң дузазы чокка чурук чурувас, чурук чуруп тургаш, элээн болгаш-ла: “Көрүп берем”-дээр турган.

Елена, Николай Рерихтер бот-боттарынга кончуг ынак, сөс чокка-ла боттарын билчиир, агаарлаарда безин четтинчип алгаш чоруур, боттарынга кончуг чымчак хамаарылгалыг, бердингени удур көрүшкен карактарындан-на илдең. Николай Константинович кадайын хөлчок хүндүлээр, бурган-биле дөмей тейлээр чораан.

Рерихтер Шамбаланың Башкызы Морианы: “Биске бүдүмел мага-бодуңар-биле көстүп, ужуражып көрүңерем”-деп дилеп турганнар. Кажан олар Нью-Мексикага дыштанып турда: “Ынчаның хүнүнде силерге ужуражып чедер мен. Ооң бертинде чүгле ногаа, фрукту-биле чемнениир силер. Елена кухняга ажылдап, бажың ажылы кылбазын”-дээн. Ынчалза-даа ол ужуражылга Башкының бодундан хамаарышпас байдалдар чылдагааннарындан болбайн барган.

Башкы бодунуң бүдүмел мага-боду-биле Рерихтер-биле чүгле 1924 чылда Индияга ужурашкан. Нью-Мексикага ужуражыыр кылдыр Башкы анаа эвес шилип алган турган. Аңаа шаанда Башкы боду Мексиканың хааны, а Елена Рерих ооң кадыны, Рерихтерниң биче оглу Святослав оларның оглу бооп чурттап чораан. Елена сөөлгү чуртталгазында Россияга Рокотова деп помещик кадай, оглу Святослав база-ла ооң оглу бооп чораан болган. Н. К. Рерих бешки Далай-Лама, үшкү векте кыдат император Фу-Я-Ма, улуг оглу Юрий - алдарлыг шериг баштыңчызы Тамерлан бооп чораан. Башкылар оларны эрткен чуртталгаларында аттары-биле: Еленаны Урусвати, Николайны Фуяма деп адаар турган.

БАШКЫНЫҢ ӨӨРЕДИИ

Майтрея (Майдыр) Бурганның Өөредии Агни-Йоганың (Живая Этика, Учение жизни- даа дээр) өөредиглерин орус дылда бергени таварылга эвес. Чүге дээрге, делегейге чаа амыдырал, чаа тургузуг (социализм) Россиядан эгелээр деп Башкылар тодарадып каан. Чаа үеге хамаарыштыр берген ол өөредигниң сорулгазы чүл? Кижи төрелгеттенниң сайзыралын дүргедедиирин уламчылаары, база келир чаа эпохага кижилерни белеткээри, материалистиг көрүштү өскертип, кижилерниң мээ-медерелин делгемчидип, делегейже чаа көрүштү бээри болур. Кижилерниң думчуунуң адаанда, чүгле караанга көстүп турар, кызыы, чүгле бодун бодаан делегейинден үнүп, бүгү кижи төрелгетенче, бөмбүрзээвисче, космосче угланган оккур медерелди сайзырадыыры. Кижилерниң медерели чаазы-биле өскерлииринге хөй үе херек. Ынчангаш ону дүргедедиири-биле Агни-Йога өөредиин берген.

Башкылар өөредигни берип тургаш, ону чонга канчаар тарадыырының дугайында база чагып каан. Кижи бүрүзүнүң медерелиниң сайзыралы аңгы-аңгы болганда, чамдыктары ону хүлээп ап шыдавас, ону хүлээп аар медерели быжа берген, дыка хөй чүс чылдар иштинде бодун аңаа белеткеп алган кижилер чаягаар-ла ынаар чүткүп, боттары ону тып, долузу-биле шиңгээдип алыр. Ынчангаш, ону өөрениңер деп, күш-биле сыгап болбас дээн. Башкыларның өндүр өөредии хүн-биле дөмей, кижи бүрүзүнге херелдерин чажып турар, база кижи бүрүзү бодунуң сайзыралының хире-шаа-биле, кайы хире билип алыр болдур, ол хирени шиңгээдип алыр.

Башкы Мориа (Майтрея) Россияның келир үезиниң дугайында өттүр көрүп чугаалап каан: “Россияга эки салымны белеткеп тур мен.” “Россияны пророк кижи баштаар.” “Орустар кижи төрелгетенниң бажынга чоруур". Н. К. Рерихтиң дугайында: “Сен Россияны баштаар сен.” Е. И. Рерихти: “Сен Россияга бараан боор сен”-дээн.

Рерихтер Америкага тургаш, Башкызындан кайгамчык хуулгаазын Чинтамани деп дашты алганнар. Ол метеорит бузундузу даш Орион планетадан Гималай дагларынга дүшкен, ооң дүшкен черинге Шамбаланың Башкылары турумчуп чурттай берген. Ол даштың улуг кезии Шамбалада, бичии чүрек хевирлиг бузундузу делегейни дээскинип чоруп турар. Ол кайгамчык камгалакчы, бүдүрүкчү, сайзыралды бээр энергиялыг, Шамбала-биле, чырык энергиялыг Орион-биле харылзааны тудуп чоруур, кончуг күштүг энергиялыг, кижи аңаа чоорту чаңчыгар ужурлуг.

Башкылар культураны, уран-чүүлдү кижилерниң сагыш-сеткилин байлакшыдып, сайзырадыырын дүргедедиир улуг күш деп санап, ону баштай Америкага сайзырадып эгелеп каарын Рерихтерге дааскан турган, олар ону чедиишкинниг күүсеткеш, 1923 чылдың ноябрьда ажылын ажылдакчыларынга хүлээдип бергеш, Индияже чорупканнар.

1925-1928 чылдарда оларның удуртканы Төп-Азия Экспедициязының соонда, Индияга чурттап турганнар. Е. И. Рерих Майтрея Бурган-Башкының өөредиглерин ол ырактан телепатия-биле дамчыдып бээрге, бо үелерде бижип турган. Чамдыкта Башкы боду -даа Елена Рерихке чедип келгеш, ооң-биле чугаалажып, өөредиин бижидип турган.

Елена Шамбалага чораан хевирлиг, физиктиг мага-боду-биле эвес-даа болза, астралдыг мага-боду-биле чорааны ылап деп болур. Чүге дээрге, Башкы Өөредиинде үргүлчү-ле Шамбалада бир-ле чүве дугайын чугаалааш, Ону Урусвати (Елена) билир, көрген деп каап турар. Елена Ивановна бурган деңнелдиг Агни Йог кижи болганда, ол ырак делегейлерни кезип, үстүкү планеталарга четкеш кээр кижи деп Башкы Өөредиинде бижип турар. Астралдыг, көзүлбес мага-боду-биле тулчуушкуннарга база киржип турган деп турар.

1947 чылдың декабрь 13-те Н. К. Рерих чок апарган. Ол чок апаарга, Е. И. Рерих чуртунче – Россияже ээп кээр дээш, каш-даа катап оралдашкан, ынчалза-даа чөшпээревээннер. 1955 чылдың октябрь 5-те ол үстүү оранче чорупкан. Ооң өөреникчизи Борис Абрамов 1956 чылдан эгелеп, үстүү орандан ооң медээлерин ап, харылзажып турган.

Е. И. Рерих Майтрея Бурганның “Агни-Йога” деп өөредиглерин бижип каарга, ол аңаа “Агни-Йоганың” иези” деп атты берген.

Хүндүлүг номчукчулар! Бир эвес мээң мында бижип турарым тыва статьяларны номчуп турар деп бодаар болзуңарза, маңаа электроннуг адрезиңер айыткаш, бижидилге кылып ап болур силер.Чаа статья бижиттинерге, силерге дыңнадып турар мен. Адаанга меңээ айтырыглар салып азы бодалыңар бижип болур силер. Ында өске-даа тыва статьяларны номчуңар. Силерге бүгүдеге экини күзедим!

 

Нет комментариев

Оставить комментарий

Отправить комментарий Отменить

Сообщение