Тывызыксыг Шамбала

Девушка стоит на горе и смотрит на близкие горы
Обновлено:

Экии, хүндүлүг номчукчулар! Силерниң кичээнгейиңерге "Шамбала - это не миф" деп кылын номнуң кол утказын база аңаа өске-даа номчаан номнарымдан башка артып калган чамдык чүүлдерни немээш, бараалгаттым.

Шамбала

Шамбала. Делегейде ыдыктыг сөс. Шаг төөгүден бээр кайда-даа турары билдинмес, тывызыксыг, ыдыктыг оран. Дыка хөй чоннарның улустары Шамбаланы тывар дээш, шаандан тура дилээшкиннерни кылып турган, ындыг-даа болза чедимче чок болуп турган. Бистиң үевисте безин ооң кайда турарын даап бодап, Тывада Шамбалыг деп чер бар, ол оран Тывада боор деп-даа солуннарга чоокта бижип турду. А Шамбаланың чоогунда чурттап турар чоннар ону шагдан бээр билир, өске улуска чугаалавас, чажыт турган.

Орус чуртунуң хааны Владимир 980 чылдар үезинде Шамбаланы тывар дээш, монах Сергийге баштаткан экспедиция чоруткан. Үш чыл болганда, Сергий-ада чааскаан арткаш, орук айтыкчыларының дузазы-биле Шамбалага четкен. Ол чүгле 56 чыл эрткенде, өлүрүнүң мурнунда, Шамбалага чораанының дугайында чугаалаан.

Ооң чугаазы-биле алырга, Шамбала тоолда дег, кижи бүзүрээр аргажок, кайгамчык оран болган. Хүннүң-не хуулгаазын, кайгамчык чүүлдерни көрүп, үе эрткенин билбейн турган. Шамбалада октаргайның улуг угаанныг төлээлери, ажылдакчылары, Бурган-биле тудуш харылзаалыг, чер кырында кижилерниң эрге-ажыы дээш кара дерин төп, карак кызыл ажылдап чоруур, томааныг, кижизиг, сагыш човаачал, биче сеткилдиг, чүвени өттур билир, херелденип турар чырык овур-хевирлиг Кижи-Бурганнар чурттап турар-дыр деп ол чугаалаан.

Чырык өөрүшкүнүң, ынакшылдың, чараш чүүлдерниң, арыг, бедик сагыш-сеткилдиң, тайбың, оожум амыдыралдың, кайгамчыктыг чажыттарның чурту-дур дээн. Аңаа үе эрткени, үе турупкан дег, билдинмес. Делегейде чүү болуп турары көрүнчүкте дег көстүп, кулакка дыңналып турар. Кажан мээң сагыш-сеткилим быжыгып кээрге, мээң мага-бодумну кагдырыпкаш, эң бедик дагның кырынче үндүрдүлер, Царьградка, Киевке четкеш келдим, күзээн чүүлдеримни көргүзүп, дыңнаар дээн чүүлдеримни дыңнаттылар дээн.

XX вектиң эгезинде Лаодзин деп кыдат археолог эртемден Шамбалага чораанының дугайында кыдат солунга статья бижип каан: “Харлыг тас дагларның аразындан ногаан оът-сигени чечектелип хөлбеңнээн, кайгап-ханмааным чараш архитектуралыг бажыңнарлыг, чылыг оран көстүп келген. Ол бажыңнарның аразында эрте-бурунгу бижимелдер шыгжаан номнарлыг библиотека, эртем ажылы кылыр янзы-бүрү прибор-херекселдерлиг лабораториялар бажыңнары, бедик, астрономия обсерваториязының башнязы, кижилерниң сүлде-сүнезиннериниң кылып болур аргаларын, күжүн шинчилээр “Чуртталганың орду-хүрээзи “ деп бажың бар.

Ол оранның чурттакчылары өттүр көөр, өттүр дыңнаар, телепатия азы бодал-биле чугаалажыр. Шенелделер үезинде агаарга ужуп, чанынга турган кижи хенертен кижи караанга көзүлбейн баар... дээш, оон-даа өске кайгамчык, хуулгаазын чүүлдерни көрдүм”-дээн.

Шамбалаже анаа кижи кирип шыдавас, 100 чыл иштинде чүгле Шамбаланың бодунуң кыйгыртканы арыг, ак сеткилдиг, эрткен чуртталгаларында аңаа кирер карманы ажылдап алган каш кижи өөредиг ап кирер, үези келбээнде ооң дугайында улуска чугаалавас турган.

Кызыгаарга чоокшулап кээрге, кайгамчык чаагай чыттар чытталып кээр. Ооң кызыгаарын семдер дүктүг хар кижилери камгалап турар. Өске улус кызыгаарже кирип эгелээрге, тускай газтан кижи баксырап эгелээр, угаанын оскунуп, моорап, өлүп-даа боор.

Шамбаланың кызыгаарын, өске-даа черлерде кижилерге билиг бээр школаларын азы Ашрамнарын илби-шиди дузазы-биле хуулгаазын меге-биле куржап каан боор. Өске улус бажыңнарны көөрге, хая-даш кылдыр көстүүр. Ынчангаш Шамбала өске улуска кажан-даа көзүлбес,тывылбас, оран болур.

Гитлер шериглериниң дайынчы күжүн улгаттырып алыр дээш, 1943 чылга чедир Шамбаланы дилээр дээш 4 катап экспедиция чоруткан, шуут тыппааннар. Ооң кол сорулгазы хуулгаазын шынарлыг Чинтамани деп дашты Шамбаладан тып алыры турган.

Шамбаланың Башкыларының өөреникчизи, дузалакчызы Е. П. Блаватскаяның дузалакчызының чугаазы: Блаватская (Шамбаланың Улуг Бурган-Башкызының бижидип кааны "Тайная доктрина" деп номнүң автору, хуулгаазын чүүлдер көргүзер, өттүр көөр) Индияга болду бе, башкызынга ужуражыыр дээш, дузалакчызы-биле кады тергелиг улаачы хөлезилеп алгаш чорупкан. Ол черни беш салаазы дег билир дузалакчызы, ол черге бир дугаар кээп турар Блаватская хоорайның кудумчуларынга, хоорай кыдыында арыг иштиниң хөй чарылган оруктарынга ынаар-мынаар эг деп улаачыга боду айтып берип олурарын кайгаан.

Далай эриинде, хериминиң иштинде хөй чечектер тарып каан, улуг, чараш бажыңга келгеннер. Дузалакчызы маңаа мындыг бажың турбаан-на чүве болгай деп элдепсинген. Ак хептиг узун кижи Блаватскаяны уткуп алгаш, бажыңче киире берген. Ужуражылга соонда дузалакчызы хоорайга келгеш, ында ындыг бажың бар-дыр деп, эжинге чугаалаарга, оозу бүзүревээн. 100 акшага маргышкаш, Блаватскаяга чугаалаарга, ойнадыпкан-дыр сен дээн. Оон, бажыңны дилээш, тыппааннар.

Гималай дагларының эдектеринде куйлардан дагларның чүрээнде турар Шамбалаже чер адааның оруктары чоруткан. Оларны кылымал чырык чырыдып, кижилер чедирер дүрген аппараттар ында чоруп турар. Шаандан тура тус черниң чурттакчылары Гималай дагларының кырында ужуп турар аппараттарны азы “тарелкаларны” көөр турганнар.

Шамбалада кымнар чурттап турарыл?

Шамбалада кымнар чурттап турарыл? Черге азы өске-даа планеталарга кижилер болуп чурттап чораан, кижи сайзыралын доозупкаш, бурган апарган, дээди сайзыралдыг кижилерниң Чырык Иерархиязы-“Октаргайның тудугжулары” Октаргайда планеталарны, оларда амыдыралды углап, башкарып турар.

Кижилерниң сайзыралын дүргедедиир дээш, бистиң 3 дугаар раса төнчүзүнде (бис ам 5 дугаар раса бис) 10 миллион чылдар буруңгаар Венерадан шак ындыг 7 дээди сайзыралдыг кижилер-Махатмнар Черге  келгеннер. Олар Соңгу Тибетте, Гималай дагларында Шамбалада чурттап турары ол, оларны ам Майтрея (Майдыр) бурган удуртуп турар.

Олар каракка көзүлбес мага-боттарлыг, херек апарза бүдүмел мага-боттуг кижилер апаар, өлүм чок кижилер болур. Кижилерниң бодалын, шупту чүвени баш удур өттүр билир, боттарының бодалдарын өске улустуң бодалдарынче киириптер, кандыг-даа чүүлдерни бодалы-биле агаарга көжүрүптер, дириг амытаннарның, үнүштерниң дылдарын билир, кандыг-даа чүүл кылдыр боттары хуула берип болур, бодалы-биле чүнү-даа бүдүрүптер, Октаргайның кайы-даа планетазынга, делегейниң кайы-даа булуңунга саат чокка, дыка дүрген чеде бээр.

Олар хааннар, баштыңчылар, шажын тургузукчулары, угаанныг философтар, эртемденнер бооп төрүттүнүп келгеш, чонну баштап, өөредип, кижизидип чорааннар. Чижелээрге: Соломон, Акбар, Готама Будда, Иисус Христос, Платон, Пифагор, Джордано Бруно, Конфуций, Сен-Жермен, Орфей, Зороастр, Кришна, Лао Цзы, Ориген, Леонардо да Винчи... дээш, оон-даа өскелер болуп чорааннар.

Шамбалада чер адаандан хөй изиг суглар үнүп турар болгаш, климады чылыг. Чурттакчылары эът чивес, тараа, ногаа, фрукт тарып чиир, пөс-таавыны боттары бүдүрүп үндүрүп турар. Община-биле чурттап турар болгаш, эт-хөреңгизи ниитинии. Боттарында ышкаш ындыг общиналыг тургузугну, бистии-биле коммунизмни, бүгү делегейге тургузары оларның сорулгазы. Хөй күрүнелерни ССРЭ кылдыр каттыштыргаш, аңаа социализмни тургузуп эгелеп кааннар. А кижилер ону тургузуп шыдавааннар, кара күштерге дүжүртүп алганнар.

Бир-ле дугаарында Е. П. Блаватская Шамбала деп оранда хуулгаазын Башкылар чурттап турар деп, оларның өөредиглерин, боттарын чонга таныштырган. Чамдык улус аңаа бүзүревейн, ону мегечи, шарлатан деп буруудадып шаг болган.

Революция сөөлүнде Е. И. Рерих Майдыр Бурганның бердинген өөреникчизи болуп, ооң “Агни-Йога” деп өөредиин бижээн. Блаватская, Рерих өттүр көөр, өттүр дыңнаар салымныг чорааннар. Башкылар оларның-биле ырак хемчээлге телепатия-биле харылзажып, өөредилгелерин дамчыдып берип чорааннар.

Е. П . Блаватская Англияга, Индияга башкыларның өөредиглерин өөрениир “Теософское общество” деп бөлгүмнер ажыдып алгаш турган, ооң чамдык кежигүннери Башкылар-биле ужуражыыр аргалыг болганнар.

Блаватскаяның дузалакчызы полковник Олькотт деп кижи ажылдап каапкаш, өрээлинге келгеш, эжиин хаггаш, эжикче көрүндүр олуруп алгаш, номчуттунуп олурган. Карааның ужунда, оң талазында азыгда чүве агарып турар болган. Көрнүп кээрге, ак хептиг, узун кара сегел салдыг, бажының дүгү тюрбанындан уштунгаш, эктинге чедип турар, чымчак болгаш чидиг көрүштүг, карактарының оду хып турар, адазының оглунче ынакшылдыг көргени дег көрүштүг, сагыш-сеткилиниң иштики арыг күжү арнында көстүп турар, анаа улустардан ылгалдыг, Чөөн чүк чуртуг кижи турган.

Аңгадай бергеш, Бурган көрүп каан чүве дег, мөгейгеш, дискек кырынга олура дүшкен. Кайы хире үе иштинде чугаалашканын безин билбес болган. Чугаалашкаш, туруп кээрге, узун кижи, арны иштинден херелденип чырып турар ышкаш болган. Бо мээң галлюцинациям боор, оон кандыг-бир чүүл меңээ артып калган болза, ам бүзүрээр мен деп бодай каапкан. Ол кижи хүлүмзүрээш, ораанып чорааны моюн ораарын уштуп берген. Оон көөрге, хенертен чиде берген болган. Моюн ораар көргеш, ылап-ла Шамбаланың Башкызы-Махатма-биле чугаалашкан-дыр мен деп бүзүрээн.

Н. К., Е. И. Рерихтерниң улуг оглу Ю. Н. Рерихтиң сактыышкыны: Кажан олар Индияга чурттап турда, ачазынга бир лама үргүлчү кээп турган. Ол лама чоруурда кажан-даа эжик ажытпас, кижи дүрзүлүг туман хананы өде халыыр болган.

Анаа кижи Башкыларның чанынче чоокшулап шыдавас, оларның ауразының, энергиязының күжү улуг, оларның үндүрүп турар чалгыгларының частотазы анаа кижилерден өске, таарышпас болгаш, анаа кижилерге айыылдыг, чүрээ чарлып өлүп болур. Башкылар кижилер аразынче кирерде, кижилерге тускай камгалал хемчеглерни боттарынга кылып алгаш кирип турарлар.

Чүгле арыг, чырык үзелдиг кижилер оларның-биле чугаалажып болур. Кижилер аразынче кирери оларга берге, кижилерниң атмосферазы оларга хоралыг болуп турар. Ынчангаш, шаанда бурганче чоокшулай берген улуг ламалар бедик дагларда куйларга чурттап чорааннар.

Блаватская, Рерихтер Башкылар-биле колдуу телепатия-биле чугаалажып турганнар.

Бир катап Е. И. Рерих эрте-ле удуп чыдып алгаш, чырык херелден хенертен оттуп келген. Көөрге, чараш арынныг чырып турар кижи турган. Оон кончуг күштүг чалгыглар кээп турган. Өлүрүм ол-дур деп бодаан. Оон бодалы өскерлип, Бурган-дыр деп, кижи чугаалап шыдавас, кайгамчык минниишкин бажынга чык дээн. Башкының келгени шупту чүвеге ооң караан ажыдыпкан. Ооң соонда олар каш-даа ужурашканнар.

Башкыларның дузалакчылары

Шамбаланың Бурган-Башкыларының дузалакчылары делегейде эңдерик, оларның өөредиглерин чонга тарадып, өске-даа даалгаларын күүседип чоруур колдуу олар-биле карма харылзаалыг кижилер болур. Башкылар өөреникчилериниң, дузалакчыларының, өске-даа ниитилелге ажыктыг арыг, чырык үзелдиг кижилерниң амыдыралының берге таварылгаларында оларны карактап, дузалап, психиктиг энергиязын бодалы-биле чорудупкаш, кара күштерден камгалаар көжеге тургузуп, оларны камгалап чоруурлар.

Блаватская аныяанда аът мунуп чорда, аъды хойгаш салып бээрде, эзеринден аңдарылгаш, бир буду эзеңгиге ылдыртына берген. Ам өлүрүм ол-дур деп бодаан. Бир-ле кижи ону черге дүжүрбейн, дозуп алган. Блаватская каш-даа катап аарааш, бергедеп турда, Башкылар дузалап чорааннар. Бир катап медерелин ышкынып, комага чыдырда, эмчилер: “Бис дузалап шыдавас-дыр бис, шыдашпас кижи-дир”- дээн. Эжи эртенинде келгеш, көөрге, Блаватская дүш чок, чүве-даа болбаан чүве дег, хүлүмзүрүп: “Башкы эмнеп калды. Каям, чемнениилем”-дээн.

1926-1928 чылдарда Рерихтерниң экспедициязы Моолга бурунгу тураскаалдар шинчилеп, бурунгу хөөрлер казып, шинчилел ажылдары чорудуп турган. Бир-ле катап Рерихтерниң оглу Ю. Н. Рерих орай дүнеге чедир бичии казанакка соңга дужунга бижиттинип олурган. Дыңнаарга: “Соңгадан ырай бер” деп үн дыңналган. Сагыжым-дыр деп бодаан. Ийи дугаарында оон дыңзыг дыңналган. Аамайланып олурда, бир-ле кижи: “Соңгадан ыра!”-деп алгырыпкан соонда, күш-биле ону черже ужур шаапкан. Ол-ла үеде боо даажы эткен соонда, огу ханада шак дээн. Шак ынчаар башкылар ооң амы-тынын камгалап каан.

Бистиң Чер деп планетавыста эң бедик, дээди цивилизациялыг, бистиң эртем-техниктиг сайзыралывысты муң-муң чылдар мурнай берген чурт Шамбала болур. Ында эртем-шинчилелдерни чорудуп, шенелделерни кылып турар. Шамбалада амдыызында бисте чок, келир үениң сайзыралының дериг-херекселдери, аппараттары бар. Чамдык апараттар кижиниң психиктиг энергиязы-биле ажылдаар. Кижиниң психиктиг энергиязын аппараттың энергиязы-биле кадыптарга, ажылдың бүдүрүкчүлүү улгады бээр болуп турар.

Шупту чүүлдер янзы-бүрү херелдерни, чалгыгларны үндүрүп турар. Оларның аразында химиялыг херелдер база бар. Ынчангаш, келир үениң эртемнери астрохимия, психохимия деп эртемнерде шинчилелдерни чорудуп турарлар. Башкылар келир үеде кижилерни психиктиг энергия-биле, бодалдың күжү, оларның чалгыглары-биле эмнээр апаар деп турар. Олар боттары ырак хемчээлге кижилерни боттарының бодалдары-биле эмнеп турар.

Башкылар шаандан тура кончуг улуг энергия чыып каан тускай честен кылган херекселди ажыглап чорааннар. Кижиниң иштики күжү, кончуг улуг энергиязы оорганың хендирбе каналында чоруур. Ону хенертен ажыдып үндүрүптер болза, ооң күжүнге шыдашпайн, кижи өлүп болур. Ол күштен муң катап улуг энергия күжүн ол херекселде чыып каан. Ооң дузазы-биле кандыг-даа аар чүүлдерни түр када деңзи чок кылыптар азы аар деңзилиг кылыптар.

Египеттиң пирамидаларын кулдар кылып каан боор деп, бистиң кайгап турарывыс улуг даш блоктардан тудуп каан бедик тудугларны ындыг херексел-биле туткан. Чогум, читкилей берген бедик цивилизацияның кижилери херексел чокка-даа, боттарының психиктиг күжү-биле шак ынчаар тудугларны тудуп чораан.

Ол херекселдиң дузазы-биле блоктарның талаларын дескилеп, хоюглап кааптар. Кудук казарда, черни казып турбас, даштың деңзизин аартадыптарга, черже боду кире бээр. Кижи иштики күжүн чер тыртыышкынындан улгаттырыпкаш, агаарга ужуп, суг кырынга кылаштап, янзы-бүрү чүүлдерни деңзи чок кылыпкаш, агаар-биле кайнаар-даа көжүрүп, өске-даа хуулгаазын чүүлдерни кылып болур. Ону бурган деңнели чеде берген кижилер кылыр.

Шамбалада уран-чүүл мастерлериниң кылган чүүлдериниң эпохалар аайы-биле делгээн музейи бар. Кандыг бир эпоханың, ол чүүлдү кылган кижиниң энергиязы ол чүүлде сиңе берген, читпес болур. Ынчангаш ол чүүлдерниң энергиязының дузазы-биле эпохаларны шинчилеп болур.

Ынчангаш, бистиң өгбелеривис, улуг улузувус шын чугаалап чораан: өске кижи чүвези албас деп. Багай энергиялыг кижи чүвези ап алыр болзуңза, сеңээ багай чүве халдадып болур. Хамнар кижилерниң аарыының чылдагаанын тодарадып тура, бир кижиден ындыг-мындыг эт-сээп алган-дыр силер деп чугаалап бээр болгай. Ынчангаш, шаандагы тывалар эт-сээп оорланмас, өске кижи чүвези албас, өглерин шоочалавас чорааннар.

Шамбаланың башкыларының ажылдарының бирээзи: делегей делгеминче культура, эртем-техника, ажыл-агыйның хөгжүлдезинге идиг бээр бодалдарны, чаа идеяларны, ажыдыышкыннарны, кижизидиглиг, чаагай, эки бодалдарны тарадып чорудары болур.

Ындыг бодалдар чорудары чаңгыс кижиже бодал дамчыдарындан берге, хөй энергия, күш үндүрер. Ынчангаш, тускай аппараттарны база ажыглап турарлар. Кижилер ындыг бодалдарны тудуп, хүлээп алгаш, ажылынга, амыдыралынга ажыглап чоруурлар. Ындыг бодал тудуп алган кижи, ол мээң бодалым деп бодаар, а херек кырында Бурганнар ону чоруткан болур.

Шупту чүвени, бүгү делегейни бодал башкарып турар. Бодалдар амыдыралды башкарып, тургузуп турар чүве болганда, бодалдарың, амыдыралың хирлендирип, багай чүвелер бодавайн, эки амыдыралга бузүреп, ону каракка чуруп, кижизиг, чырык бодалдарлыг чурттаар болза эки.

Кижилерниң бодалдары дораан чиде бербес, октаргай делгеминче үргеш, салыпкан шарик дег, ужуп чоруп бээр. Багай бодалдар багай кара энергия болуп көвүдээр болза, айыыл-халаптар, аарыг-аржык көвүдээр. Башкылар чырык бодалдарын, психиктиг энергиязын чорудуп, азы аппараттарын ажыглап тургаш, агаар делгеминде чоруп турар улустуң багай бодалдарын өртендир чиртип, узуткап турар.

Ол хамаанчок, өг-бүлеге багай сөстер сөглеп, аас-дыл үндүрер болза, ооң багай энергиязындан аарыг-аржык, багай чүүлдер болуп болур. Кандыг-бир черге шыырак лама азы ыдыктыг кижи чурттай бээр болза, ол чоок кавыга чырык энергия улгадып, айыыл-халап болбас болур.

Шамбаланың башкылары шаг-шаандан тура чурт баштыңчыларынга арга-сүмени кадып, шын орукту айтып берип чорааннар. Башкыларның сүмезин дыңнаан кижилер улуг чедиишкиннерни чедип алганнар. Шиитпирлиг үелерде хурал-суглаага-даа боттары киржип чорааннар.

Американың хамаарышпас чоруу дээш декларация хүлээп ап турда, шиитпир хүлээп аары бергедежи берген. Бир ак хептиг кижи туруп келгеш, чалбыыштыг сөс чугаалаан. Улус шупту ону деткип, декларацияны хүлээп алганнар. Хурал соонда ол ак хептиг кижини дилээш, тыппайн барганнар. Ол Шамбаланың Башкыларының бирээзи болган.

Чонга билиг бээри

ССРЭ-ге социализм чаа тургустунуп эгелеп турда, Шамбаланың Бурган-Башкылары совет удуртукчуларже: "Силерниң тургузууңарны деткип тур бис, силерге дузалаар бис"-деп арга-сүмелиг чагаа чоруткан. Чүге дээрге Чер кырынга Коммунистиг тургузугну тургузары Октаргайның-даа, Шамбаланың Бурганнарының-даа планнап каан планы, сорулгазы турган.

Совет удуртукчулар бурганнар деп чүве билбес мелегей улус Бурганнарның боттарының-на эгелеп кааны социализм тургузуунче оларны безин чагдатпааннар. Олар ССРЭ-ге социализмни канчаар тургузарының дугайында башкыларның сүмезин хүлээп албайн, дыка улуг частырыгларны кылып, көңгүс өске орукче: күш дөгээшкини, кулданыышкын, хостуг эвес чорук, репрессиялар, өлүрүүшкүннер, диктатураже кире бергеннер.

“Күш дөгээшкининиң эң-не багайы – күш дөгээн коммуна”-деп Башкыларның чагаазында бижип каан. Сөөлүнде кара күштер социализмни дүжүрүп каан, бис ону көрген-не болгай бис. Кижизиг социализмни тургузуп чадап кааш, азыг-дижин шаарартып алган бөрү арынныг капитализмге катап чедип келген бис. Кара күштерниң хөгжүлдеге удур демиселинге удур Башкыларның ажылдарының бирээзи -- чонга билиг бээри болур. Чоннуң чүве билбес мелегей чоруун, оларның делегейже шын эвес көрүжүн кара күштер ажыглап турар.

Кажан кижилер чер кырынга чүге чурттап чоруурун, реинкарнацияны азы катап төрүттүнүүшкүн билиин, шупту чүвелерниң бот-боттарынга харылзашкаан, чылдагаан-түңнел азы карма хоойлузун, оон үнген харыысалганы, Каракка Көзүлбес Делегей бар деп чүвени, Октаргайны башкарып чоруур Чырык Күштерниң Иреархиязы азы Бурганнар бар деп чүвени, күрүнениң, кижилерниң амыдыралынга бодал - улуг шимчедикчи күш деп чүвени билип албаан шаанда, кижилерниң тайбыңны, хосталганы, аас-кежикти, ниитилелдиң чаагай чоруун чедип алыры берге. Бо бүгү буддизмниң, Башкыларның өөредии-дир.

Ам чаа эпоха эгелеп турар, ооң чаа херелдери, чаа салгалдарывыс чүгле ок-боо-биле өлүржүүрүн соксадып эвес, дем чок, аңгыланыышкын, багай бодалдар-биле өлүржүүрүн база соксадыыр боор деп идегээр апаар. Чүге дээрге, ок-боо-биле өлүржүүшкүнден багай бодалдар-биле өлүржүүшкүн хөй болуп турар. Бо чүүл кижилерниң бажынга ам-даа четпейн турар.

Кижилерни өлүржүп, кырдырар революциялар, репрессиялар, дайыннар, ок-боолуг үскүлежиишкиннер кара күштерниң ажылы болур. Көзүлбес делегейде кара чүүлдер кошкак кижилерни шак ындыг чүүлдер кылырынче, ниитилелге үймээн, турум эвес байдал кылырынче, арагаже хандыкшыырынче, кем-херек үүлгедииринче албадап, элзедип ап чоруурлар.

Көрүп каан назынындан эрте-ле кижилерге өлүртүп каан кижилер чуртталгазының күжү ам-даа хөй болгаш, үстүү оранче барып шыдавас, черже тыртылар, чер чоогунга азып- тенип, хилинчектенип чоруп бээр. Чамдыктары өлүрткен кижизинге чыпшынып алгаш, аңаа өжээн бодап, ол кижини баксырадыыр дээш, багай херектер кылырынче, өлүм-чидимче албадаар. Чамдыктары өске кижиге чыпшынып алгаш, ооң амыдыралы-биле чурттап чоруп бээр, аңаа багай салдар чедирип боор.

Дайын-чаадан, өлүрүүшкүн-чидириишкиннерден, кижилерниң нүгүл-бачыттарындан, багай бодалдарындан үнген кара энергия бойдус айыыл-халаптарын көвүдедип, харын-даа кижилерни узуткап кааптып болур. Атлантиданың чиде бергени ышкаш байдал тургустунуп болур. Ол чүге океанче дүже бергенил дээрге -- база-ла мындыг чүүлдерден үнген кара энергия ындыг айыыл-халапты тургузупкан. Дорту-биле чугаалааарга, багай чүүлдер Октаргайга таарышпас болгаш, ооң үндезинин узуткап кааны ол. Сайзыралга удур кара күштерниң аайынче кирип, оларны деткип чоруур кижилерниң хайындан экологтуг айыыл улгадып турар.

Кара күштер-биле дайын колдуу каракка көзүлбес делегейде болуп турар. 1936 чылда улуг тулчуушкунга кара күштерниң баштыңчызы Сатана тиилеттиргеш, бистиң хүн системазындан үндүр сывырткан. Чер кырының кара күштери ийиги делегей дайынын болдурган, аңаа ССРЭ тиилээн. Ынчангаш, көзүлбес делегейде, черде-даа болуушкуннар харылзаалыг, ылгал чок. Сатананың талалакчылары кара күштер ам-даа хөй, ниитилелдиң сайзыралы дээш демисел ам-даа чоруп турар.

“Конец света” азы делегейниң буступ чиде бээри XXI вектиң эгезинде болур деп пророктар чугаалап турган. Канчап билир, Шамбаланың башкылары ону чайладыпкан-даа чадавас. Херек кырында ол эпоха азы үе солчулгазы болур.

Ол солчуп турда, Октаргай делгеминиң оттуг энергиязы улгадып, ооң салдарындан бойдус халаптары көвүдеп, кижилерниң биоэнергетиказы улгаткаш, оларның сагыш-сеткилиниң эки, багай талаларын улгаттырып, кым кижини чырык азы кара күштерниң талазында бе деп ылгап, аңгылаптар. Сагыш сеткилиниң кижизиг чоруу куду, бодун бодаар, чазый-хоптак, оорланыр, багай талалыг, багай сеткилдиг кижилер бир талага баар, кижизиг, шынчы, чырык сеткилдиг кижилер өске талага баар. Кижилер азы араатаннар талазында бе деп.

Октаргайның бо дээди шылгалдазы кижиниң хүн-бүрү амыдыралынга, ажыл-ижинге, өг-бүлезинге, өске кижилер-биле хамаарылгазынга болур. Ынчангаш, Библияда, өске-даа шажын өөредилгелеринде бижип каан Дээди Судтуң келгени ол. Ол Судка кижи бүрүзү бодун боду судтаар,чырык азы кара күштерге каттыжарын кижи боду шиитпирлээр. Шак мындыг аңгыланыышкын бистиң Россияда болу берген деп болур.

Россияның берге, ядыы байдалы, экономиканың сайзыраарынга шаптыктап турар чүүлү: кижилерниң арын-нүүрүнүң, сагыш-сеткилиниң баксыраанында, чазак-чагыргада, өске-даа шупту черлерде коррупцияның тудуп чий бергени, даргаларның оорланырында.

Кайы-даа эпоханың, чаа сайзыралдың эгезинде үлегер алыр мурнакчы чурттар турар. XXI векте келир чаа эпоханың, кижизиг, чырык үениң мурнакчы чурту – базындырып, тонаттырып каапкан Россия болур деп, Шамбаланың Бурган-Башкыларының өттүр көрген өөредиинде ынчаар бижип каан.

Ындыг чуртка чүге бүгү талалыг сандараашкын болганыл ?-деп айтырыг бар. Каракка көзүлбес делегей эртеминде мындыг дүрүм бар: “Кайда чырык күштүг болдур, ында караңгы база күштүг турар”. Ынчангаш, Россияга ак-биле кара күштерниң ылгалы күштүг болгаш көскү турар ужурлуг. Шамбаланың башкылары бүгү делегейниң кармазын Россия чүктеп чоруур деп турар. Кажан Октаргайның азы бурганның Дээди Суду кээрге, өске чоннарга бодаарга, Россияның чону сеткил-сорук талазы-биле аңаа белен болуп турар.

Ак-биле караның дайыны деп турар бис. Көзүлбес делегейде кара күштерниң элзедип алганы, оларга алзыпкан, оларның планын күүседип чоруур, букшуй берген кижилер чер кырында эңдерик. Кижи бүрүзүн каракка көзүлбес чүүлдер долганып алган чоруур. Каржы, багай сеткилдиг кижилер-биле аза-бук, кижизиг, чырык үзелдиг кижилер-биле чырык чүүлдер, бурганнар кады чоруур. Христиан шажында кижиниң солагай эктинде аза-четкер, оң эктинде ангел чоруур дээр. Эки-биле бакты азы оларның кайызын шилип аарын бодуң билир сен. Азаны шилип алзыңза букшуй бергениң ол. Россияны кара күштерге алыскан, букшуй берген удуртукчуларның баштап турганындан амгы үеде мындыг байдалга келген бис.

Чырык үениң кээри

Ынчаар ниитилелдиң мораль талазы-биле аңгыланыышкынының соонда чүү болурул? Багай херектер кылып чоруур, арыг эвес кижилерниң үндүрүп чоруур кара энергиязы чаа эпоханың күштүг оттуг энергизынга тарышпас болгаш, кижи аарый бээр, оон эрте-ле чок апаар. Оттуг энергия чоорту улгадыырга, багай кармалыг кижилерниң аарыглары көвүдээр болгаш күштелиир. Шажын өөредиглеринде бижип турар бурганның ол Дээди Судундан багай кижилер кым-даа дезип шыдавас, оттуг энергиядан аарааш, чок апаар. Кижи бүрүзү бодунуң ажылдап алганы үүлезин алыр. Кали-юга азы кара эпоха төнгеш, Сати-юга азы чырык эпоханың келгени ол.

Шупту сайзырал Щамбаладан кээп турар. Башкылар бүгү чуртталгаларының иштинде боттары дээш эвес, кижилер дээш чурттап чоруур бодхисаттвалар чорааннар. А кижилерниң мелегейи оларны шаанда инквизиция үезинде олар эртемденнер болуп төрүттүнүп келгеш, ажыдыышкыннар кылырга, хилинчектеп өлүрүп, боттарынга-ла эки болур оларның планнарынга шаптыктап, оларга бүзүревейн, оларга хора чедирип, боттарынын бажынче боттары суг кудуп ап чоруурлар. Мында социализм дугайында элдээртип тур мен.

Чүге дээрге, Шамбаланың башкыларының кол сорулгазы - бүгү делегейге акы-дуңмалышкы чорукту, общиналыг ниитилел тургузуун тургузары. А общиналыг ниитилел дээрге билдингир, коммунизм-не болгай. Шамбаланың бурган-башкыларының бирээзи Будда Готама бооп төрүттүнүп келгеш, кижилер эки чурттазыннар, дүрген сайзыразыннар дээш, канчаар чурттаарының дугайында октаргай хоойлуларын өөреткен эртеми -- буддизмни, а башкылар боттары Е. И. Рерихтиң “Агни-Йога”деп номун таварыштыр амгы үеге хамаарышкан өөредиглерин кижилерге берген.

А бис Шамбала дугайын, Башкылар дугайын, оларның, база буддизмниң өөредиглерин билбес, азып-тенип, частырыглар кылып, нүгүл-бачыт чыып, хилинчектенип, согур чүве дег чурттап чоруур-дур бис. Кижи чурттап олурар делегейиниң, бойдузунуң, канчаар чурттаарының дүрүмнерин, хоойлуларын билбейн, канчап эки чурттаар. Согур-биле дөмей улус-дур бис. Ол хоойлу, дүрүмнер Буддизм өөредиинде. Ынчангаш буддизмни, Шамбаланың башкыларының “Агни-Йога” деп өөредиглерин өөрениириңерни сүмелээр-дир мен.

Элээн кааш томнарлыг“Агни-Йоганы” ном магазиннеринден, интернеттен-даа чагыттырып ап болур. Мен ол өөредигни аралай очулдуруп турар мен. Ону бо чүүлдүң адаандан номчуп болур силер. Азы моон. А Будданың өөредиглерин лама-башкыларның лекцияларындан дыңнап, буддизм номнарындан номчуп ап болур.

Буддизм өөредии дээрге - ужу-кыдыы көзүлбес далай-биле дөмей. Ооң кол билиглерин кижи бүрүзү билген турар ужурлуг. Ынчангаш, делегейже карааңар ажыдып, угаан-медерелиңерни делгемчидип, боттарыңарны сайзырадып, Башкыларның өөредиглерин өөрениңер, чырыкче чүткүңер, амыдырал-чуртталгаңар ак-ла болзун!

Хүндүлүг номчукчулар! Бир эвес мээң мында бижип турарым тыва статьяларны номчуп турар деп бодаар болзуңарза, маңаа электроннуг адрезиңер айыткаш, бижидилге кылып ап болур силер.Чаа статья бижиттинерге, силерге дыңнадып турар мен. Силерге бүгүдеге экини күзедим! Мооң адаанда тыва статьяларны номчууруңарны база сүмеледим. Бодалыңарны, айтырыгларыңарны адаанга бижип болур силер.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Отправить комментарий Отменить

Сообщение