Христиан шажын дугайында

Святой
Обновлено:

Чамдык тывалар христиан шажынче кирип, Иисуска чүдүүр апарган. Маңаа чүнү чугаалаар боор, кижи бүрүзүнүң кайы шажынга чүдүүрү ооң хостуг эргези-дир. Ындыг-даа болза, тывалар шаг-шаандан тура үндезин шажыны сарыг шажын азы буддизмге чүдүп чораан. Ынчангаш тыва кижи буддизмге чүдүүр болза эки деп бодаар мен. Чүге ындыг болза экил? Ону маңаа тайылбырлап көрейн.

Тайылбыр

Мону чогум чүге бижий бердиң дээр болза, христиан шажынче кирген тываларның тыва дылда үндүрүп турары бо чылдың апрель 25-те үнген “Өреге бүрүзүнге чырык” деп солунун душ бооп номчааш, мону бижээним бо.

Чогум шупту шажыннар чаңгыс дөстен (Шамбаладан) үнген, ындыг-даа болза муң-муң чылдар иштинде хүрээ ажылдакчылары оларны боттарынга ажыктыг кылдыр өскертип каапканнар. Иисустуң суг өөредиин дыка-ла өскерткеннер. Эң улуг өскертиишкиннери, чижелээрге, алды векте оон реинкарнацияны, азы катап төрүттүнүүшкүнну ап каапканнар.

Кижи багай херек, бачыт кылып кааш, хүрээге баргаш, өргүл кылып, акша төлээш, бачыдын арыгладып ап боор деп чүүл база киириип кааннар. Ону “Очищение грехов” дээр. Ындыг чүве болза магалыг ышкажыл, багай херек кылып кааш, кижи өлүрүп кааш, хүрээге баргаш, арыгладып каапкаш, арыг болуп, кылаштап үне бээр.

Буддизм өөредиинде болза, кижи багай чүве кылбайн чораан болза, катап кижи кылдыр төрүттүнүп-ле турар, кажан чырык угаан чедип, медерелин сайзырадып, бедик сайзыралды чедип албаан шаанда.

Бачытты канчаар арыглаарыл?

Бир эвес багай херектер кылып чораан болза, дириг амытаннар бооп, азы аш мириттер, аш сүнезиннер бооп, азы тамы оранынга төрүттүнер дээр. Багай херектер, бачыт кылып каан кижини кым-даа, бурган-даа арыглап шыдавас, ону чүгле кижи боду бодунга эдилеп чорааш, буянныг херектер кылып чорааш арыглаар деп турар.

Бачыт кылган кижи багай карма азы үүле ажылдап алыр, ооң түңнелин чүгле боду эдилеп, арыглаар. Кижилерниң амыдыралынче, оларның боттарының тургузар кармазынче бурганнар киришпес. Кижилер кармазын боттары тургузар ужурлуг. Кижилерниң чүнү кылыры, кандыг шиитпир хүлээп ап, канчаар амыдыраары оларның хостуг эргези. Бурган аңаа киришпес.

А христиан шажында сыр дедир, шупту чүве бурганның холунда, аңаа ынакшып, эки чүдүп тейлээр болзуңарза, амыдыралыңар эки боор дээр. Ол үстүнде бижээним солунда бижип турары дег, Иисус Христос – бурганның чаңгыс оглу эвес, ооң “оолдары” эндерик.

Чер кырынга чурттап чорааш, азы өске планеталарга чурттап чорааш, бурган апарган кижилер ооң оолдары болур. Чогум алыр болза, кижи бүрүзү бурганның оглу, төлү-дур. Кижи бүрүзү бурган апаар ужурлуг. Багай кармазын арыглааш, медерелин сайзырадып, дээди сайыралды алгаш, бурган апаар. Чер кырында чурттап чоруур кижилерниң кол сорулгазы ол болур.

Дээрде олуруп алган, кижи ышкаш бурган чок. Ындыг-даа болза Акашада, Октаргайның дээди угаанында, компьютерде дег, кижиниң амыдыралы, кылган херектери таңмаланып, бижиттинип турар. Кижиниң бодаан бодалы безин Үстүү оранга чедип турар. Бурган дээрге бойдустуң, Октаргайның сүнезини-дир. Бисте база сүнезин бар болганда, бис шупту келир үениң бурганнары-дыр бис. Иисус боду безин ынча дээн: “Силер келир үениң бурганнары-дыр силер" - деп.

Христиан шажыннын өөредиинде бурган, бурган деп-ле турар. Майтрея бурганның “Агни Йога” деп өөредиинде чаңгыс-даа бурган деп сөс чок. “Төнчү Кызыгаар Чок Октаргай”, “Октаргай Магниди”, “Дээди угаан”, “Дээди Сайзыраңгай Чүрек”, “Октаргай оду”, Октаргайның янзы-бүрү энергиялары, сүнезиннер (духи), “устүү ораннар” дээш, ындыг сөстер бар. Буддизмде база бурган деп сөс чоп сагынмас мен. Ында “Бодхисатввалар”, “Буддалар”, “аватарлар”, “йогиннер”, “дакинялар” дээш, өске-даа сөстер бар. Буддизмни чамдык кижилер атеистиг өөредиг деп турган. Буддизм дээрге эртем-философтуг, Октаргай хоойлуларын өөреткен эртем болур.

Бурганнар деп кымнарыл?

А чүге ол анаа кижи болуп чурттап чорааш, кижи сайзыралын доозупкаш, дээди сайзыралды алгаш, будда апарган кижилерни бурганнар дээр бис. Чүге дээрге буддалар - Дээди бурганның кады-ажылдакчылары, дузалакчылары, «Октаргайның тудугжулары», шупту чүвени энергиялар-биле чаяап бүдүрүп, планеталарны тургузуп, планеталарны, ында кижилерни углап-баштап чоруурлар. Дээди бурган-биле дөмей бурганнар-дыр. Ону бурганнар Иерархиязы дээр. Кижи болуп чорбаан бурган Үстүү оранда чок деп турар.

Иисус деп кымыл ол? Кижи төрелгетенниң үшкү расазының төнчузүнде (бис ам беш дугаар раса бис, алды дугаар раса ам чаа эгелеп турар) Үстүү орандан, бурган апарган дээди сайзыралдыг кижилер, Махатмнар – 7 бурганнар келгеш, Соңгу Тибетке, Гималай дагларынга чурттай бергеннер. Оларның ол чуртун Шамбала дээр. Махатмнарның Черге келген кол сорулгазы – кижи төрелгетенниң сайзыралын дүргедедиири.

Олар хааннар, угаанныг кижилер, эртемденнер болуп төрүттүнүп келгеш, чоннарны баштап, эртемни сайзырадып, ажыдыышкыннарны кылып турганнар. Чижелээрге: Соломон, Акбар, Платон, Пифагор, Джордано Бруно, Конфуций, Сен-Жермен, Орфей, Зороастр, Кришна, Лао Цзы, Ориген, Леонардо да Винчи... дээш, оон-даа өскелер болуп чорааннар.

Шамбаланың бурганнары Будда Шакьямуни, Иисус Христос болуп төрүттунуп келгеш, кижилерге Октаргай хоойлуларын болгаш канчаар шын чурттаарын өөредип чорааннар. Кижилер оларның өөредиглеринге үндезилээш, шажыннарны тургузуп алганнар. Оон-даа өске шажыннарның өөредиглерин берип чорааннар. Ынчангаш кижилер оларга бурганнар дээш чүдүп, тейлеп чоруур.

Ол солунда бижип турары ышкаш, чүгле Иисус Христоска тейлээрге-даа эвес, Будда Шакьямуни, өске-даа бурганнар, буддаларга, амгы үениң бурганы Майтреяга-даа чүдүп-тейлээрге дөмей. Олар шупту чүвени көрүп, хайгаарап, дыңнап турарлар. Бистен эң чоогу, бистиң черивисте, Тибетте Шамбаланың бурганнарынга чүдүп-тейлээр болза улам эки. Силерниң дилээңер дүрген чедер, харыызы дүрген кээр ужурлуг. Ындыг-даа болза бодал-сагыш энергия болганда, каяа-даа чеде бээр.

Майтрея бурганны Будда Шакьямуни болуп, Иисус Христос болуп чораан деп турар. Амгы уеде ол Шамбаланы удуртуп турар. 1924-1936 чылдар үезинде чаа үеге хамаарыштыр бодунуң “Агни Йога” деп өөредиин берген. Социализмни ол тургускан. Ооң өөредиин Е. И. Рерих бижээн, телепатия дамчыштыр чорудуп бээрге. Ону үстүнде бижээним чылдар үезинде бижип турган. Е. П. Блаватская биле Е. И. Рерих Майтрея-биле ужуражып, чугаалажып  чорааннар. Ооң шола ады Мория.

Иисустуң өөредиин өскерткени

Шамбаланың бурганнары хүрээ-хиитке хөңнү чок. Чон төөредип турар дээн хевирлиг болган. Иисустуң мындыг сөстери бар: “ Сеткил-чүрээңер иштинге чүдүп-тейлеңер”. Ол дээрге хүрээге эвес, сеткилиңерге меңээ тейлеңер-дээни ол.

Боттарынга орулга киирип алыр дээш, азы чонну дыңнангыр, чөпшүл кылдыр чагырып тудар дээш, хүрээ ламалары, чазак-чагырга ооң өөредиин чүү-даа чок өскертип каапканнар. Евангелия, Библияны номчуп олурарга-ла ол дыка илдең. Оларны Иисус боду эвес, өске улус, ооң талалакчылары, өөреникчилери бижээн.

Оларның канчаар бижип каанын кижи билир эвес, ооң кадында ламалар ону та канчаар өскертип каан чүве. Ол үеде ону бижээн кижилер, черле бүгү чон бүдүүлүк, черни безин калбак деп турган, эртемденнер ажыдыышкыннар кылырга, оларга бүзүревейн, оларны аза-бук-биле холбашкан дээш, өлүрүп-шаажылап турган болгай. 

Кижилерниң медерели куду турган ындыг караңгы үеде бижип каан чүүлдерге бис хөлчок бүзүреп, ону шынга ап чоруур бис. Буддизмниң, Майтреяның өөредиглеринден дыка ылгалдыг. Мен номчааш, шуут таарышпас чордум. Майтрея боду Иисустуң өөредиин эде кылыр үе чедип кээр деп бижээнин номчаан мен.

Апрель 25-те үнген ол солунда “О пасхе” деп чүүлде бурган еврейлерни Египеттиң кулданыышкынындан хостаар дээш, Египеттиң чонун чок кылып каар. “В эту ночь ангел Господень поразил всех первенцев в Египте, от человека до скота”, “...не было дома, где не было мервеца”-дээн. Ол дээрге анаа тоол ышкажыл. Улуг кем-херек үүлгедиишкини. Канчап бурган бир чонну хостаар дээш, өске чонну кырып кааптар чүвел. Мындыг чүүлдер номчааш, кижиниң хөңнү калып каар. Ол хирезинде бурган кижи бүрүзүнге ынак деп база бижип турар.

Ынчаарга, Иисусту мелегей кижилер, чон боттары мелегейи-биле өлүрүп каан. Ооң дирилгенинге бүзүреп, аңаа чүдүп-тейлеп чоруур кижи, өлгеш, база дирлип кээп, мөңге амыдыралга чурттаар деп бижип турар. Ламалар боттарының эрге-ажыынга ажыглаар дээш, реинкарнацияны ап каапкаш, ооң орнунга мону киирип кааны ол. Буддизм өөредии-биле, канчаарга-даа кижиниң сүнезини өлбес, мөңге, катап төрүттүнүп-ле чоруур болгай.

Распятие Иисуса на кресте

Иисустуң дирилгени дээрге, ында кандыг-даа хуулгаазын чүве чок. Шаанда буддист ламалар, ам-даа болза, мага-бодун каапкаш, сүнезини каяа-даа четкеш кээр. Бурят лама Итигеловту шупту улус билир. Ол мага-бодун каапкаш, боду Үстүү Оранда, азы кайда чоруп турар. Ооң мага-боду дыка хөй чылдар эртсе-даа, ам-даа үрелбээн хевээр, Бурятияның Иволга дацанында олуруп турар. Херек болза ол катап чедип келгеш, мага-бодунче кире бергеш, ону диргизип алгаш, чоруй барып болур. 

Шамбаланың куйларында шаандакы раса бүрүзүнүң кижилериниң мага-боттары ол-ла хевээр дириг ышкаш, үрелбээн олуруп турарлар. Ында лемурийжилер, атлантылар, 5-6-10 метр кижилер олуруп турар, оон-даа өске расаның кижилери. Черге айыыл-халаптан кижилер артпайн, кырлып каар болза, олар катап дирлип келгеш, чаа кижи төрелгетенниң эгезин салыр. Ында олар кижилер үрезини бооп олургулаарлары ол.

Библияны, Евангелияларны хүрээ-хиитке хамаарылгалыг кижилер, эрге-ажыын бодааш, өскертип, ону хөөктүрүп, хөөредип каан. Мен мында христиан шажынны, Иисус Христосту бактаар дивээн мен. Чогум Иисус Христос дээрге Будда ышкаш улуг бурганывыс-дыр, ону хүндүлеп, аңаа тейлеп чоруур болза эки.

Христиан шажын Буддизм ышкаш улуг шажын-дыр, ону база хүндүлеп чоруур болза эки. Ында архангелдер, святойлар-ыдыктыг кижилер, ангелдер шупту бар, оларга бүзүреп, тейлеп, херек болза дузазын ап-даа болур. Ийе, кайы-даа шажынның бурганнары кижиниң кармазынга хамаарышпас чүүлдерге дузалап болур. Кижиниң кармазынга бурганнар киришпес, ону чүгле кижи боду чүктээр апаар.

Тываларны чүү камгалап чоруурул?

Ынчангаш тыва чон бодунуң эң шын шажын өөредии - буддизм эртемин өөренип, будизмге-ле чүдүп чорааны дээре. Бир талазында бистиң өгбелеривис бисти дээш, салгалы дээш чүдуп, тейлеп, бисти буддизм бурганнарының камгалалынга киирип каан, тыва чонну олар камгалап чоруур. Бис дээш та чеже номнар, тариналар номчуттунган чүве. Тываларның сүлдези – буддизмде, буддизм эгрегорунда. Өскээр будалып, оон үнмээни дээре.

А чүге чамдык тывалар христиан шажынче кирип турарыл? Мен бодаарымга, ооң өскертип каан өөредии кижиниң амыдыралы бургандан хамааржыр, аңаа эки чүдүп, тейлээр болза-ла, амыдырал эки боор дээн уткалыг деп билген мен. А буддизмде шупту чүве кижиниң бодундан хамааржыр болгай. Илдең ышкажыл.

Буддизм - шажындан аңгыда – ол Октаргай хоойлуларынга үндезилеттинген эртем-дир. Ону билир болзуңза-ла, амыдыралдың шын оруун часпас сен, мерген угаанныг болуп, карааң ажыттынып, медерелиң делгемчидип, сайзырадып алыр сен. Кижиниң чурттап чоруур чаңгыс сорулгазы ол-ла болгай. Чамдык улус ону билбейн чоруур. А хажыттынган христиан шажын кижиге ындыг чүүлдү бербес. Тыва чонга ону пропагандалаары таарымча чок деп бодаар мен. Бодалым илереттим, айтырыглар бар болза, адаанга бижиптиңер, харыылап бээр мен.

Бир эвес мээң мында бижип турарым тыва статьяларны номчуп турар деп бодаар болзуңарза, маңаа электроннуг адрезиңер айыткаш, бижидилге кылып ап болур силер. Чаа статья бижиттинерге, силерге дыңнадып турар мен. Адаанда тыва статьяларны база номчуп болур силер. Силерге бүгүдеге экини күзедим!

Хүндүткел-биле, Шыдыраа Ондар.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Отправить комментарий Отменить

Сообщение