Сарыг шажын чуну ооредип турарыл

Изображение Будды
Обновлено:

Бо чүүлге бурганнар бар бе, Шамбала деп чүл, буддизм болгаш Шамбаланың бурганнарының өөредииниң дугайында, база бистиң хүн системазының планеталарынга болгаш Черге амыдыралдың тывылганының дугайында, карма болгаш кижиниң назынының хуусаазының дугайында бижип көрейн. Буддизм шажыны - анаа-ла кижилерниң чогаадып алган чүүлү бе азы  эртем бе?

Бурган деп чүл?

Бир катап “Шын” солунга “Чүректерде чүдүлге бар бе?” деп чүүл номчааш, бо чүүлдү бижиир бодай берген мен. Ында хүрээ-хиитке кирип, чүдүп чораан уруг чок апарган. Шажын ындыг-ла ажыктыг болза, аңаа чүдүп, тейлеп чораан уруг чүге чок апарганыл, бурганнар аңаа чүге дузалавааныл дээн уткалыг айтырыг салып турар. Бо айтырыгга арай сөөлзүредир харыылаайн.

Чүдүлге деп чүл, чүге чүдүп чоруур бис, бурганнар бар бе, бир эвес бар болза, бурганнар чүнү кылып турарыл, Будданың сарыг шажыны чогум чүнү өөредип турарыл деп айтырыглар чамдык улуска ам-даа билдинмес болгай. Мээң билип алганым-биле бо айтырыгларга кысказы-биле харыылаарын шенеп көрейн.

Октаргай азы космос кыдыг-кызыгаар чок, мөңге, ында бистиң хүн системавыстан аңгыда сан-түң чок системалар азы делегейлер бар. Олар планеталардан тургустунган. Чамдык планеталарда бедик сайзыралдыг кижилер чурттап турар. Планета бүрүзүн олардан-даа  бедик, дээди сайзыралдыг кижилер - сүнезин - Бурганнар хайгаарап, башкарып турар. Оларны Дхиан-Коханнар дээр. Бүгү октаргайның сайзыралын ол дээди сайзыралдыг кижилерниң азы сүнезин Бурганнарның Иерархиязы башкарып турар. Бис оларны Бурганнар дээр бис.

Дээрде олуруп алган, шупту чүвени хайгаарап көрүп олурар, бот-тускайлаң, кижи ышкаш бурган чок. Чогум, бурган дээрге төнчү, кыдыг-кызыгаар чок, мөңге, кижи караанга көзүлбес, кижи билип чадап каан, бүгү октаргайны, бойдусту шыва ап турар чүүл, бөдүүнү-биле чугаалаарга, октаргайның, бойдустуң  сүлде-сүнезини болур.

Бурган кайда-даа: агаар-бойдуста, даглар-хемнерде, үнүштерде, дириг амытаннарда, кижилерде. Ынчангаш,  тайга-сыннарывыска, тос дээривиске, Долаан бурганывыска чүдүп-тейлеп чоруурувус шын болуп турар. Оон аңгыда, тайга-сыннарывыс, хем-сугларывыс, чер бүрүзү шупту сүнезин ээлерлиг болур.

Октаргайны, бойдусту  башкарып турар сүнезин-Бурганнар мооң мурнунда өске планеталарга кижилер бооп чурттап чорааш, кижи сайзыралын доозуп, дээди сайзыралды алган кижилер болур. Кижи бооп чорбаан Бурган чок деп турар. (Бойдусту канчаар башкарып турарыл дээрге, компьютерде ышкаш тускай программа бар болуп турар. Компьютерни Октаргайның, Бурганның компьютеринге дөмейлеп кылган боор деп бодаар мен).

Олар чер кырында кижи төрелгетенниң сайзыралын башкарар дээш, октаргай, бойдус хоойлуларын кижилерге өөредир дээш, кижилерни дүрген сайзырадыыр дээш, Черже Бурган-Башкыларны чорутканнар. Оларның чурту Тибетте Шамбала. Олар кижилер болуп төрүттүнүп келгеш, улусту өөредип, шажыннарны тургузуп чорааннар. Чижелээрге, Будда Шакьямуни буддизмни, Иисус христиан шажынны тургускан. Хүрээ ажылдакчылары ламалар хөй чылдар иштинде боттарының эрге-ажыынга таарыштыр чамдык шажыннарның өөредиглерин хажыдып, өскертип каапканнар. Чүгле буддизм колдуу ол хевээр амгы үеге чедип келген.

Буддизм деп чүл?

Буддизм дээрге – октаргай хоойлуларын өөреткен философчу арыг эртем.Ол октаргайга планеталарның, амыдыралдың канчаар тыптып келгенинден эгелээш, астрономия, астрология, философия, логика, кижиниң каракка көзүлбес тургузуун, эмнээшкинни, амыдыралга канчаар шын чурттаары дээш, оон-даа өске чүүлдерге өөредип турар эртем, сөөлүнде шажын апарган. Өске шажыннар шупту чүве бурганның холунда деп турар болза, буддизм шупту чүвени чылдагаан-түңнел хоойлузу башкарып турар деп турар.

Планеталарга амыдыралдың тывылганы

Ам бистиң хүн системавыстың, аңаа амыдыралдың канчаар тывылганының дугайында Шамбаланың Бурган-Башкыларының өөредиин көрээлиңер. Октаргайда, планеталарда амыдырал хүн-биле дүннүң солчууру ышкаш, кижиниң төрүттүнүп келгеш, чурттааш, өлгеш, катап төрүттүнүп кээри-биле дөмей. Бир планетага амыдырал тыптып келгеш, сайзыралын дооскаш, чидериниң мурнунда, бодунуң амыдыралының үрезинин өске удуп чыткан, амыдырал чок планетаже дамчыдыпкаш, планета боду дыштанып удуй бээр. Ону Пралайа дээр. Ол миллиард-миллиард чылдар үргүлчүлээр.

Амыдырал үрезини алган планета оттуп кээп, амыдыралын эгелей бээр. Ол база миллиард-миллиард чылдар үргүлчүлээр. Ону Манвантара дээр. Ол планета кырааш, дыштанып алыр дээш, база-ла амыдыралын удуп чыткан өске планетаже дамчыдыптар.

Бистиң хүн системазының чеди планетазы амыдыралын ай системазының чеди планетазындан алган. Черде амыдырал айдан келген, айда ам амыдырал чок, ол дыштанып, удуп турар. Айның долганыыры безин оожумнап калган.

Бистиң хүн системазының чеди планетазын долгандырыглай хүн эргилдезинге удур үстүнден адаанче санаар болза, Чер дөрт дугаарында, эң адаанда турар. Баштай үстүнде бир дугаар планетага минералдар амыдыралы эгелээн. Ол доозулгаш, ийи дугаар планетага кээрге, бир дугаар планетага үнүштер амыдыралы эгелээн. Үнүштер амыдыралы доозулгаш, ийи дугаар планетага кээрге, дириг амытаннар  амыдыралы эгелээн. Ол үеде ийи дугаар планетада минералдар амыдыралы үш дугаар планетага кээр. Бир дугаар планетага дириг амытаннар амыдыралы ийиги планетаже шилчий бээрге, кижилер амыдыралы эгелээн. Шак ынчаар амыдыралдар дес-дараалай планеталарже шилчип чоруй барган.

Кижилерниң сайзыралы

Баштайгы планеталарга кижилер кижи караанга көзүлбес сүнезиннер бооп турган, чүгле дөрт дугаар долгандырыгга азы Чер кырынга келгеш, каракка көстүп турар материалдыг апарган. Олар өске планеталарга каракка чоорту-ла көстүп турар кылдыр сайзырап чоруп олурганнары ол. Кижилер сарбашкындан тывылбаан, харын сарбашкын кижилерден тывылган деп турар.

Черге кижилер чеди подрасалыг, чеди расаны эрткеш, сайзыралын дооскаш, беш дугаар планетаже шилчиир ужурлуг. Шак-ла ынчаар планеталар дамчып, катап-ла бир дугаар планетага чедип келгеш, база-ла каракка көзүлбес сүнезиннер-дээди сайзыралдыг кижилер-Бурганнар апаар.

Бистиң бо эрткен үевисте тускай өөредигни кызымаа-биле боттандырып тургаш, дорт орук-биле бурган апарган кижилер буддалар болур. Ынчангаш кижилерниң чер кырынга катап төрүттүнүп турар сорулгазы – боттарын арыгланып, сагыш-сеткилин, угаан-медерелин будда деңнели чедир сайзырадып алыры болур. Бо бүгүнү канчаар чедип аарын  Гаутама Шакьямуни будданың өөредиинде айтып каан.

Бис кижи төрелгетенниң сайзыралының дөрт дугаар долгандырыынга материяже дүжүп кире берген бис, ол база сайзыралдың эртер чадазы. Оон чоорту-ла материядан үнүп, сайзыраан тудум, эът мага-бодувус херекчок апарып, бир дугаар планетага катап-ла арыг сүнезиннер апаарывыс ол. Ынчап кээрге, бистиң бодап турарывыс ышкаш, материалдыг амыдырал кол эвес, ол түр када чүүл, а кол чүве каракка көзүлбес сүнезиннер амыдыралы болуп турар ышкажыл. Бистиң материалдыг делегейивисти “мегечи сарыг өртемчей” дээнинде утка-ла бар.

Бис ам беш дугаар раса бис. Дөрт дугаар раса атлантылар дыка бедик сайзыралдыг тургаш, өлүржүп-чидиржип, дайылдажып, бак сеткил сеткип, нүгүл-бачыттың кара энергиязын көвүдеткеш, суг адаанче кире берген. Ол кара энергия айыыл-халап болдурупкан. Бистиң үевисте ындыг айыыл база тургустунуп болур. Кара энергия АКШ баштаан барыын чурттарның кара күштеринден кээп турар. А үш дугаар раса лемурийлер база-ла ындыг айыыл-халаптан чиде берген.

Шамбаланың Бурган-Башкылары. Шамбала дайыны

Он сес миллион чыл бурунгаар кижи төрелгетенниң сайзыралынга дузалажыыр дээш, Венерадан чеди дээди сайзыралдыг кижи-Бурганнар-Дхиан-Коханнар азы Махатмнар черге келген. Олар ам соңгу Тибетте Шамбалада чурттап турарлар. Оларны Майтрея азы, тывалаарга, Майдыр Бурган удуртуп турар.

Оларның бирээзи черни башкарып турган Люцифер азы Сатана өөрлеринден шала куду сайзыралдыг, адааргак турган болгаш, черниң чонун чааскаан чагырар дээш, эштеринге удурланып, кара күштерни эвилелдеп, үрегдекчи ажылын эгелээн. Шамбаланың башкылары оларның-биле демисел үндүрген. Ону Шамбала дайыны дээр. Шамбала дайыны деп чүве бар чүве дээн деп улуг улустуң чугаазын дыңнаан-даа боор силер. Мен бчиимде ону дыңнаан мен. Ол ам-даа уламчылап турар.

Амгы үеде кара күштерниң төвү Америкада. Кара энергия көвүдээр болза, бойдус айыыл- халаптары көвүдеп, харын-даа планета буступ чиде берип болур. Мооң мурнунда чурттап турган расалар бойдус халаптарындан читкилей берген болгай. Шамбаланың башкылары Чер деп планетаның буступ чиде бээрин болдурбайн, Чер кырының энергиязын деңнеп, дүн-хүн чок дыка улуг ажылды чорудуп турарлар.

Шамбаланың башкылары кижи төрелгетенниң сайзыралының оруун айтып берип, эртемденнерниң баштарынче бодалдарны киирип, ажыдыышкыннарны кылдыртып, азы боттары эртемденнер, угаанның кижилер бооп төрүттүнүп  келгеш, ажыдыышкыннарны кылып, чонну өөредип чорааннар.

Олар Е. П. Блаватскаяга кижилерге билиг бээр “Разоблаченная Изида”, “Тайная доктрина”, Е. И. Рерихке “Агни-Йога”, “Община” дээш, өске-даа номнарны бижиттиргеннер. Блаватскаяның номнарында чажыт өөредигниң калбак чонга чүгле айыыл чокка ажыдып болур хирезин бижээн. Буддизмниң ханы, хуулгаазын өөредиглери шаанда чажыт өөредиглерге хамааржып турган. Чүгле боттарының дилээни-биле арыг сеткилдиг, шылгалдаларны эрткен  кижилерге өөредип турган.

Шаанда ламалар агаарга ужуп, суг кырынга кылаштап, ханаларны өдүп, улустуң бодалын өттүр билип, оларның баштарынче боттарының бодалдарын киириптер дээш, оон-даа өске хуулгаазын чүүлдерни көргүзүп турганнар. Бистиң бо үеде ооң чижээ: хөй чылдар бурунгаар чок апарган бурят лама Итигеловтуң мага-боду ам-даа үрелбээн, чүдүкчүлерниң чүдүүр ыдыктарының бирээзи апарган.

Будданың сарыг шажынының өөредии кижилерниң караан ажыдып, чүве билбес мелегей чоруктан хостап, кижилерни угаанныг болдуруп, бүдүмелдиг делегейниң хоозун шынарын билип алырынга, канчаар хилинчек-човулаңдан хосталып, аас-кежиктиг чурттаарынга өөреткен октаргай хоойлуларының эртеми болур.

Үүле-салым хоойлузу

Кижилерниң амыдыралын Бурган эвес, карма (үүле-салым азы чылдагаан-түңнел) хоойлузу удуртуп турар. Канчаар чурттаары оларның боттарының холунда. Бо чуртталгаңда кандыг багай херектер үлгедип, кандыг бодалдар бодап, кандыг эки херектер кылып чораан буяныңдан келир чуртталгаң, бо-даа чуртталгаң хамааржыыр.

Багай херектер кылып чораан болзуңза, келир чуртталгаңда аш-мириттер, дириг амытаннар азы тамы оранынга барып болур сен азы четпес-тудуу, аарыг-аржык, ядыы-түреңги, азы амыдыралы чогувас кижи болур сен. Буянныг эки херектер кылып чораан болзуңза, катап кижи бооп төрүттүнүп келгеш, бай-шыырак, тодуг-догаа, аас-кежиктиг чурттап, частырыгларың эдип, сагыш-сеткилиңниң, угаан-медерелиңниң кижизиг сайзыралын бедидип, Бурган боорунче бир базымны кылыр арганы алыр сен.

Арагалап-дарылап, оорланып, өлүржүп, дүржоктанып чоруурувус – чүве билбес мелегейивистен болуп турар. Ооң-биле тамы ораны азы багай чуртталга тургузуп ап турарывыс ол. Багай херектер кылырын  соксадыырының чаңгыс эми – Будданың сарыг шажынының өөредиин өөрениири болур. Бо чүүл ам-даа медереливиске четпейн, ону чедир билбейн чоруур бис. Өлүм деп чүве чок, кижиниң чуртталгазы мөңге, катап төрүттүнүп-ле турар деп чүвени утпаңар. Өлүм деп адаар чүүл үрелип, кыраан мага-ботту солуп алыр арганы ынча дээр.

Кижиниң назыны

“Чүректерде чүдүлге бар бе?” деп чүүлде шажынга чүдүп чораан сайгарлыкчы уруг чок апарган. Шажынга чүдүүрүнүң өртээ ол хире улуг бе?- деп айтырып турар. Чүдүүр, чүдүвеске-да ажык чок дээн уткалыг айтырыг деп билдим. “А бир эвес шажын-чүдүлге , бурган азы бурганнар чүдүкчүзүнге ылап-ла ачы-буянныг болза, оларга мөгейип, мөргүлдерге олуруп чораан уругга чүге ачы-дузазын хайырлавааныл?” дээн.

Девушка сидит в храме перед лама

Кижиниң назыны эрткен чуртталгазында бодунуң тургузуп алганы кармазындан (үүле-салымындан) хамааржыр. Кармазының аайы-биле кижиниң назынын, канчаар чурттаарын көрүп каан боор. Өлүр үези келбээнде, кандыг-даа берге байдалдан дириг үне бээр, үези кээрге, херекчок черден чок апаар.

Кижиниң амыдыралында болуп турар болуушкуннар, айыыл-халап-даа, анаа-ла душ бооп болуп турбас, шупту уткалыг. Ындыг-даа болза, буянныг, эки херектер кылып, бурганга тейлеп, өргүл кылып, буян чыып, Будданың өөредиин өөренип, ону амыдыралга боттандырып, кармазын арыглап алыр болза, болур дээн чүүлдер болбайн барып, назынын-даа узадып ап боор. База-ла салым-чол кижиниң бодунуң холунда.

Акаша деп чүл?

Кижиниң кылган эки-даа, багай-даа чүүлдери, бодаан бодалдары чиде бербес, үстүү оранда Акашада бижиттинип, таңмалынып турар, ооң-биле “липиктер” деп Карма Бурганнары кижиниң келир чуртталгазында кармазын азы үүлезин  тодарадып турар. Ол үеде кижи боду база аңаа киржип, келир чуртталгазында төрүттүнер ада-иезин кижи боду шилип алыр.

Акаша дээрге Октаргайда болуп турар бүгү чүүлдерниң: болуушкуннарның, чоннарның, кижи бүрүзүнүң амыдыралының төөгүзүн, безин бодаан бодалдарын, ол үеде кижи кандыг хөөннүг турганын безин көргүзүп каан архив болур. Планеталарның, амыдыралдың тывылганындан эгелээш, кижи төрелгетенниң бүгү төөгүзүн оон билип ап болур. Ону өттүр көөр кижилер номчуур. Акашада ажылдап, ону хайгаарап турар тускай Бурганнар бар. Өттүр көөр-даа болза, багай сеткилдиг кижилер ону номчуп шыдавас.

Кижилерниң боттарының “ажылдап” алган үүлезинге бурган киришпес. Бурганнарга тейлеп, чүдүп, чалбарыырга, кармазынга хамаарышпас чүүлдерге дузалап турар. Бодунуң хуу херектерин бүдүрүп бээрин дилеп, бажың-балгат, машина, акша-төгерик дилеп чалбарыырга дээш чок боор.

Адакы ораннарга төрүттүнмес кылдыр дилеп, амылыг амытаннар аас-кежиктиг, хилинчек-човулаңдан адырлып турар болзун, оларны сансарадан хостап алыр Будда апаарымга дузалаар ооң өөредиин шиңгээдип алырынга йөрээлден бээрин дилеп, чалбарып, өөредилгени үргүлчү практикалап, боттандырып турар болза, буяны улгадып, кармазы арыгланып, бодаан күзелдеринге шаптараазыннар чидип, чорук-херээ аайлажып, ажыл-агыйы, күзелдери бүдүп турар болур.

Түңнел сөс

Бурганга чүдүп, ооң өөредиин өөренип, боттандырарга, кижиниң багай үүлези арыгланып турар, ажыктыг деп көрдүвүс. Өөрениңер, боттандырыңар, арыгланыңар, сагыш-сеткилиңер, бодалдарыңар, чугаа-домааңар, мага-бодуңарның кылдыныгларын арыгга тудуп чоруңар, чорук-херээңер, ажыл-ижиңер чогуп турар болзун, амыдырал-чуртталгаңар аас-кежиктиг, ак болзун! Силерниң бүгү кылып турар чүүлдериңер, бодалдарыңар, сеткил-хөөнүңер үстүү оранда Акашада көрүнчүктелип, бижиттинип турар деп чүвени утпаңар! Ооң түңнели-биле келир чуртталгаңарда үүле-салымыңар тургустунар деп чүвени утпаңар! Харын бо-даа чуртталгаңарда эки азы багай үүлеңер эдилей берип болур силер!

Үстүнде чүүлдерни эң кысказы-биле, каксы бижидим. Ынчангаш чамдык чүүлдер арай билдинмес болуп болур. Айтырыглар бар болза, мооң адаанда комментарий бижиир черге салып болур силер. База адаанда тыва чүүлдерни номчуурунче чаладым. Маңаа подписка кылып ап болур силер.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Отправить комментарий Отменить

Сообщение