Социализм катап келир бе?

Группа рабочих людей, держащие за руки
Обновлено:

Бистер, улгады берген кижилер, социализмге чурттаан бис, а аныяк өскен ол үени билбес. Чамдык кижилер социализмни тургусканы частырыг деп, амгы үеде ону бактап турар. Чүвениң утказын, ужурун билбес кижилер ынчап турар. Кым билир боор, шынап-ла ындыг-даа чүве ирги бе деп, кижилер ынчаар бодап чоруур. Херек кырында, ооң алыс шыны кандыгыл?

Эрткен чылдарда“Шын” солунга “Кайы үе экил?” деп чүүл үнген турган. Мен аңаа хамаарыштыр бо чүүлдү бижээн турган мен. Ам силерге ону катап таныштырайн. Ында совет үе, бо -даа үе эки, багай талаларлыг дээн. Ынчап кээрге, авторнуу-биле, кайы-даа үе дөмей болуп турар ышкажыл. Кайы-даа үеде кижиниң амыдыралы чүгле ооң бодундан, эрес-кежээзинден хамааржыр дээни шын. Ындыг-даа болза, үелерниң амыдыралын автор шала кыдыра, чүгле каракка көстүп турар талаларын бижээн деп болур. Чүге дээрге, совет үеде социалистиг тургузугнуң кол утказы ханы: эрге-чагырга, күрүне, тургузуг боду бөдүүн чоннуң эрге-ажыын камгалаан, социал дең амыдыралды чедип аарынче угланган, кижи бүрүзү чүгле бодунуң думчуун бодаар амыдыралче эвес, а ниитилел дээш ажылдап-чурттаарынга кижизидип турган. Ында ханы утка бар.

Совет үеде чурттуң бойдус казымал-байлактары, ооң продукциязы, шупту бүдүрүлгелер күрүнении, чоннуу болуп турган. Өөренири, эмнениири халас, ажыл чок деп чүве турбаан, кижилер ажыл дилеп эвес, а ажыл кижилерни дилеп турган, ажылчын холдар чедишпес турган. Бүдүрүлгелер көвүдеп, сайзырап, чуртталга бажыңнары, тудуглар дыка дүрген туттунуп, амыдырал хайнып, чечектелип турган. Ол магалыг үени аңаа чурттаваан кижи билбес. Күрүне чонга дыка хөй дотацияны берип, ажыы-биле чугаалаарга, чонну азырап чораан. Аңаа өөренип калган болгаш, амгы капитализм үезинде ол азырадыкчы хөөнден арай боорда үндүвүс. Ындыг-даа болза, ам-даа чүгле чазак-чагырганы бактаар, тура-сорук чок, азырадыкчы хөөннүг кижилер эңдерик.

Амгы үе – капитализмни бис билир бис: чурттуң байлаа каш борбак хуу бай кижилерниң холунда, олар боттары байып, өрттектерни өстүрүп, чонну дарлап турар. Өөренири, эмнениири өртектиг. Оон ыңай биживес мен , чон боду билир.

Капитализм үезинде кижи бүрүзү сайгарлыкчы болуп шыдавас, чурттуң чонунуң хөй кезииниң амыдыралы бөдүүн болуп артып каар. Кайы үе экил деп айтырыгны каш борбак эки амыдыралдыг улустуң көрүжү-биле көрбес, чурттуң чурттакчыларының хөй кезии – бөдүүн чоннуң амыдыралынга хамаарыштыр ону көөр. Ынчангаш, кайы үе бөдүүн чонга экил деп чүве билдингир ышкажыл. Мен болза, амгы үе совет үеден эки деп шыдавас мен.

Эт-херексел, машина-балгат – материалдыг чүүлдер көвей боорга, чурттаарынга эки-ле ыйнаан, ындыг-даа болза, кол чүүл ол эвес, олар үези кээрге, үрелип, эстип каар хоозун чүүлдер болур. Чок апаргаш, оларны үстүү оранче ап шыдавас сен. Кол-ла чүве кижиниң кижизиг иштики сагыш- сеткилиниң байлаа, ооң сайзыралы, турум чоруу, эртем-билии. Болар сээң келир чуртталгаларыңда ажыглаар мөңгеде өнчүң, дээди сайзыралче үнер тепкииштериң-дир. Социалистиг амыдырал, шажын-чүдүлгени хоруп, частырыглар кылып турза-даа, бо чүүлдерни магадылап турган. Аас-кежик дээрге – сагыш-сеткилдиң байдалы- дыр. Ядыы-даа чорааш, аас-кежиктиг чурттап болур. Ол чүгле кижиниң бодундан, кижизиг медерелинден хамааржыр.

Авторнуң бижип турары-биле, совет үеде соодукчулар, телевизорлар, пылесостар чок турган болгаш, оор эвээш турган дээн. Ону арай хөөредипкен боор. Олар турган. Амыдырал эки турда, оор эвээш турган, кажан сандараашкын эгелеп, амыдырал баксыраарга, оор көвүдээн. Үе чаңгыс черге турбас. Бо шагның оорлап ап болур хөй чүүлдери, совет үениң соонда, сөөлгү чылдарда делегейге болган техниктиг сайзыралдан тыптып келген чүүлдер-дир.

Социализм үезинде машина садып алыры берге турганы шын. Совет удуртукчулар социализмни эгелеп тургузарындан эгелээш, төнчүзүнге чедир улуг частырыгларны кылганнар. Ол база оларның частырыгларының бирээзи. Чоннуң хуу амыдыралының барааннарынче кичээнгей салбайн, хамык бюджетти өскээр чарып турганнар. Ону ам сайгарарга, чугаа узай бээр.

Угаанныг кижилер ниитилел тургузугларын эртем ёзугаар сайгарып тургаш, кижилерге социал дең чуртталгалыг, кижизиг тургузуг – коммунизм-дир деп тодарадып каан. Ону тургузар дээш, та чеже кижи амы-тынын берген чүве. Өгбелеривистиң кызыл ханын, кара дерин төп тургаш, эгелеп каан тургузуу – социализмниң эге чадазынга бис чурттадывыс. Ол чаа-ла сайзырап оргаш, даштыкы, иштики кара күштерниң ону дүжүрер дээн, дүн-хүн чок ажылының түңнелинде, каш-ла чыл болгаш, бир кижи назыны хире безин четпейн чыткаш, дүжүп калган. Социализм бодунуң амыдыралының эки шынарларын чедир көргүзүп четтикпээн, ооң чаа-ла сайзырап олурган шаа-ла ол. Ындыг-даа болза, чуртка дыка улуг сайзыралды берген. Хаанныг Россия-биле 20 вектиң 90 чылдарынга чедир деңнеп көрүңер даан. А Тываның сайзыралын чугаалаан-даа херээ чок. Ада-чурт дайыны болбаан болза , сайзырал оон-даа бедик турар.

Чүге сен эрте берген социализмни камгалап, ол дээш ыйыдып тур сен дээр болза, ол чылдагаанныг чүве. Ону тайылбырлаарда, буддизмниң чажыт өөредиглериниң бирээзин чугаалаар апаар. Ол дугайында ”Сарыг шажын чүнү өөредип турарыл” деп чүүлүмге бижээн мен.

Шамбаланың Майтрея Будда-Бурган баштаан бурган-башкылары Россияга социализмни тургузуп эгелеп турда, ону хөлчок деткип, амырап турганнар. (Шамбала, ооң бурганнарының дугайында "Тывызыксыг Шамбала" деп чүүлүмде бижээн мен). 1924 чылда совет удуртукчуларга өөреникчилери Н. К., Е.И. Рерихтерни таварыштыр: “Силерниң чаа тургузууңарны деткип тур бис, дузалаар бис”-деп, сүме чагаа чорутканнар. Олар ону херекке албаан, тоовааннар. Харын-даа Рерихтерни тудуп, бажыңнаар часканнар. Ол чагаа кижи төрелгеттенниң сайзыралын башкарып чоруур бурганнардан келген деп чүве мелегей улустуң медерелинге четпейн барган.

Социализм, коммунизм дээрге бүгү чүвени чаяап турар Октаргайның, бурганнарның кижи төрелгетенниң ниитилелин сайзырадыыр дээш тургузар ужурлуг тускай планы болуп турган. Ол дугайында Майтрея (Майдыр) Бурган "Агни Йога" деп өөредиинде бижип каан. Бурганнарның боттарының-на тургузуп алганы социализмин — бис силерге дузалап, ону тургусчуур бис - дээрге, мелегей удуртукчулар оларны безин олче чагдатпайн, көңгүс өскээр барып, дыка улуг частырыгларны кылганнар. Кижилерниң чүве билбес мелегейи ындыг болуп турар. Ам-даа мелегейивис хевээр.

Сөөлүнде, даштыкы, иштики кара күштерниң социализмни дүжүрер дээн сорулгалыг ажылы бүде берген. Олар социализмни дүжүрүп турда, Шамбаланың бурган башкылары чүге камгалавааныл деп айтырыг тургустунуп кээр. Олар кижилерниң амыдыралынче, шиитпир хүлээп аар хостуг эргезинче, кижилерниң боттарының тургузар кармазынче киришпес.

Делегейде чырык күштер-биле кара күштерниң дайыны чоруп турарын утпас болза эки. Кара күштерниң төвү Америкада. Чырык күштерниң бирги одуруунда Россия чоруп турар, ынчангаш, социализмни аңаа тургустунганы таварылга эвес. Амгы үеде Барыын чурттарның, Украинага сылдап алгаш, Россияны канчап турарын билир бис. Эмин эрттир Барыын чурттарын өттүнүксээн херээ чок. Россия бодунуң оруу-биле чоруур болза эки.

Шамбаланың Бурган-Башкылары кижи төрелгетенниң сайзыралының оруун айтып берип чоруур, чамдыкта боттары эртемденнер, угаанныг кижилер болуп төрүттүнүп келгеш, ажыдыышкыннарны кылып, чонну өөредип чораан деп бижээн болгай мен. Кижилерниң баар оруу, чедер чери – коммунизм деп олар айтып каан. Общиналыг тургузуг азы коммунизм дээрге - ниитилел хөгжүлдезиниң чайлаш чок чоруур оруу болур. Башкылар К. Маркска база ужуражып турганнар. Канчап билир, оларның кайы бирээзи К. Маркс, В. Ленин бооп төрүттүнүп-даа чорааннары чадавас.

Чамдыктарывыс бурганнарның айтып берген тургузуунуң дүжүп калганынга амырап, ону бактап, ол тоталитарлыг режим турган деп, база коммунистерни бактап турарлар. Коммунистерниң частырыглар кылып турганы шын, а тургузугда буруу чок, ол кайгамчык тургузуг-дур. Ынчан социалистиг-биле капиталистиг лагерьлерниң, азы чырык күштер-биле кара күштерниң аразынга каракка көзүлбес, идеологтуг дайын чоруп турган. Капиталистиг чурттарның кара күштери социализмни дүжүрер дээш бүгү күжүн салып турган. Шак мындыг үеде шыңгыы чурум турар ужурлуг, үе ындыг турган. Политиктиг билии чок, мелегей Горбачев шупту чүвени сула салыптарга, даштыкының, иштикиниң кара күштери ССРЭ-ни дүжүргеш, социализмни узуткап каан.

Кандыг-даа чаа чүүлдү хүлээп ап, амыдыралга боттандырары, кижилерниң угаан-медерелиниң дөгейленген көрүжүн өскертири берге херек болур. Кижилерниң мелегейи шаанда инквизиция үезинде улуг эртемденнерни хилинчектеп өлүрүп турган болгай. Шамбаланың бурганнары оларның аразынга база турган. Иисус Христос бурганны база кижилер өлүрүп каан.

Бурганнар бистиң оруувусту айтып каарга, бис оон азып, өскээр чоруп олурар бис. Ийе харын, амыдыралывыс кайы-даа үеде чүгле бистиң боттарывыстан хамааржыр. Ындыг- даа болза, кандыг тургузугга чурттаарывыстан база улуг хамааржыр.

Бурганнарывыс көрүп, сүмелеп каан, коммунизм оларның тургузар планы чүве болганда, кижи төрелгеттенниң угаан-медерели чедир быжып, элээн сайзырай бээрге, та каш чыл болгаш, социализм катап тургустунуп кээри чадавас. Амдыызында “кат” чедир бышпаан, үези келбээн, кижилерниң медерели чедир сайзыраваан, мелегей хевээр, элек болуп турар.

А силер — ол шын эвес, кижилерниң медерели бедик, бис угаанныг бис — деп бодап тур силер бе? Чаңгыс чижек. Сандараашкын үезинде чүгле боттарывысты, боттарывыстың кеживисти, думчуувусту, чүгле чаңгыс хүннүң ажыын бодааш, шупту бүдүрүлгелерни когун үзе бузуп, үптеп-тонап алгаш, ам шалдаң-чанагаш олуруп турарывыс — медереливистиң бедии, угаанныывыс ол бе? Өске кымны-даа бодавас, чүгле боттарывыска сыырып, ап-чип аарын бодаар, араатан көк-бөрүлер дег улус канчап коммунизм тургузар бис?

Коммунизм тургузарда, сайзыраңгай медерел, чүгле боттарын бодавазы, өске кижилер, ниитилел, ооң иштинде боттары дээш ажылдап, чурттаары, сагыш-сеткил сайзыралы, кижизиг, делгем медерел херек. Амдызында медереливис дириг амытаннар чадазындан шоолуг-ла ыраваан: арагалаан-дарылаан, чогушкан-кырышкан, сөглешкен, адааргашкан, өлүржүп-чидиришкен, оорлашкан, дайыннашкан. Бо бүгү чүүлдер-биле багай карма, багай амыдырал ажылдап ап чоруурувустуң уржуундан коммунизмге чурттаарывыс ам-даа ырак-ла болду бе.

Эки амыдыралды кижи кижизиг, эки, шын чурттааш, ажылдап алыр ужурлуг. "Чүнү тарып алыр сен, ооң дүжүдүн алыр сен"-дээр болгай. Бо дээрге Октаргайның карма (үүле) хоойлузу-дур. Кижи бүрүзү бодунуң төрел-аймааның, чонунуң, нациязының кармазын тургузуп турар. А чоннар бүгү чурттуң кармазын тургузар. Арагалап-дарылап, херек үүлгедип чоруур кижилер чүгле бодунга эвес, чоок кижилеринге, аймаанга, чонунга багай карма ажылдап берип чоруурун билбестер. Кижиниң амыдыралы ындыг кончуг харыысалгалыг болур. Ынчангаш кижи ёзулуг кижи кылдыр чурттаар дизе, чер кырынга төрүттүнген кол сорулгазы — бодунуң сагыш-сеткилин, угаан-медерелин кижизиг кылдыр сайзырадып, делгемчидер ужурлуг.

Кижилер кандыг болдур, оларның ниитилел тургузуу база ындыг болур. Ынчангаш, бистиң шаавыс-биле, биске дүгжүп турар капитализмге катап чедип келгенивис чадавас. Амдызында коммунизмге чурттаарынга төлеп чок бис. Ындыг-даа болза, бо чаа эпоха эгелеп турар үеде, шупту чүве өскерлип, дүргени-биле сайзырап турар. Кижилерниң мээ-медерели база дүргени-биле сайзырай бээр деп чүвеге идегээр апаар.

Бир мындыг чүүл база бар: багай чүүлдер кылып чоруур кижилерниң энергиязы багай боор болгаш оларның үндүрүп чоруур чалгыгларының частотазы чаа эпоханың оттуг энергиязының частотазынга таарышпас болгаш, аарый берип, чок апаар. Шак ынчаар ниитилелден ындыг кижилер арыгланы бээр. Ынчангаш, кижи бүрүзү кижизиг, арыг сеткилдиг-ле чурттап чорааны дээре. База социализм ам кажан-даа дедир келбес деп бодап чоруур кижилер, ол чайлаш чок катап чедип келир деп чүвени билип алыр болза эки.

А силер чүү деп бодаар силер, хүндүлүг номчукчу? Адаанда Комментарийлерге бодалыңар бижип болур силер. Соцсеть арнынга эвес, бо-ла чүүлдүң адаанга.

Хүндүлүг номчукчулар! Бир эвес мээң мында бижип турарым тыва статьяларны номчуп турар деп бодаар болзуңарза, маңаа электроннуг адрезиңер айыткаш, бижидилге кылып ап болур силер.Чаа статья бижиттинерге, силерге дыңнадып турар мен. Силерге бүгүдеге экини күзедим!

Нет комментариев

Оставить комментарий

Отправить комментарий Отменить

Сообщение